Małe Wielkie Zmiany – inkubator innowacji społecznych

Trzy najlepsze innowacje w ramach projektu Małe Wielkie Zmiany

Ostatnim krokiem w ramach projektu Małe Wielkie Zmiany jest upowszechnianie trzech innowacji, które najlepiej przeszły etap testowy i zostały pozytywnie ocenione w ewaluacji zewnętrznej.

Poznajcie finałową trójkę:

Innowator: Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej "Tulipan"
Tytuł innowacji: Wolność bez barier
Innowacja wspierająca byłych skazanych.

Zobacz więcej

Innowator: Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
Tytuł innowacji: równoWAŻNI
Międzypokoleniowa innowacja wspierająca wychowanków pieczy zastępczej.

Zobacz więcej

Innowator: Beata Zalewska
Tytuł innowacji: (nie)Wykorzystany Potencjał
Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy.

Zobacz więcej

Serdecznie gratulujemy wybranej trójce oraz wszystkim Innowatorom!  

Warto pamiętać, że w ramach Projektu MWZ powstało łącznie 30 innowacji społecznych, których celem było wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy!

Przeczytaj więcej

Rekrutacja odbędzie się w ramach 4 naborów (tzw. kohort). Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza online.

Do tworzenia innowacji zachęcamy przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz grupy nieformalne. Ich zadaniem będzie aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań wspierających wejście na rynek pracy osób od niego oddalonych np. z niepełnosprawnościami, ludzi młodych, wychowanków pieczy zastępczej, długotrwale bezrobotnych i innych, które mają trudności w odnalezieniu się w systemie zatrudnienia.

Program przewiduje wsparcie finansowe (dotacje), merytoryczne i networkingowe oraz możliwość korzystania z przestrzeni, sprzętu i infrastruktury biurowej Inkubatora.

Wsparcie merytoryczne opierać się będzie na:

Zapoznaniu ze specjalistyczną wiedzą m.in. z zakresu zarządzania projektem, projektowania walidacji rozwiązań, skalowania.

Indywidualnym mentoringu (każdy innowator będzie pracować z Mentorem Innowacji nad rozwojem swojego pomysłu, aktywizacją społeczności użytkowników i adresatów rozwiązania oraz tworzeniu przyjaznego otoczenia dla rozwoju innowacji).

Doradztwie (np. z zakresu podatków, marketingu, prawa etc.).

3 etapy procesu rekrutacji:
  • Na pierwszym etapie w ramach każdego naboru odbędzie się seria warsztatów prowadzonych w różnych miastach Polski. Ich celem jest zainspirowanie potencjalnych innowatorów do uczestnictwa w inkubatorze.
  • Do kolejnego etapu zaprosimy łącznie 60 osób (15 w ramach każdego naboru). Wezmą one udział w sesjach Design Thinking. Dzięki temu zaprojektują swoje pierwsze koncepcje nowych rozwiązań.
  • Następnie, przy wsparciu Mentorów Innowacji, dopracują swoje pomysły i zaprezentują je przed Komisją Oceny Innowacji.
Inkubacja oraz testowanie pomysłów:
  • 30 innowacyjnych rozwiązań otrzyma grant na testowanie swojego pomysłu przez 6 miesięcy oraz wsparcie Mentora Innowacji i doradców. Zwieńczeniem każdego cyklu będzie ewaluacja przetestowanych innowacji.
Skalowanie i upowszechnianie innowacji:
  • Przynajmniej 3 rozwiązania zostaną rekomendowane do skalowania. W ramach inkubatora powstanie Sieć Innowatorów Społecznych, a przetestowane i działające innowacje będą promowane wśród przedstawicieli działów HR, agencji zatrudnienia oraz publicznych instytucji rynku pracy.
PwC: Jolanta Kokosińska, Beata Cichocka-Tylman, Magdalena Kwoska, Barbara Brzezińska
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych: Przemysław Piechocki, Malwina Pokrywka, Anna Dranikowska, Tadeusz Mirski

PwC jest współautorem koncepcji merytorycznej inkubatora. Do naszych zadań w projekcie należy rekrutacja innowatorów, wsparcie merytoryczne, upowszechnienie rezultatów projektu oraz stworzenie Sieci Innowatorów Społecznych.

Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej PwC Polska Sp. z o.o.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas