Analiza wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych 2016 r.

Rośnie odpowiedzialność, wynagrodzenia nieznacznie

Przeciętne wynagrodzenie członka rady nadzorczej w analizowanych przez PwC spółkach z trzech głównych indeksów w 2016 r. wyniosło 116 tysięcy złotych rocznie, czyli o 11 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

Nie zmienił się poziom wynagrodzeń w najmniejszych spółkach objętych naszym badaniem i nadal wynosi on około 20 tysięcy złotych rocznie.

To wciąż nie rokuje dobrze w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń w jeszcze mniejszych spółkach, spoza głównych indeksów, a więc większości spółek notowanych na GPW.

,,Przyglądając się elicie polskiego rynku kapitałowego, niepokojem napawa fakt braku dynamicznego wzrostu płac osób zasiadających w komitetach. Jednocześnie można zaobserwować, że osób, które pracują w komitetach ubywa. W tym roku udział osób zasiadających w komitetach wśród ogółu członków rad nadzorczych spadł z 47% do 43% ” – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu w PwC.

Jak podkreśla dr Agnieszka Słomka Gołębiowska, członek rady nadzorczej mBank S.A. kolejna edycja analiz PwC dotyczących wynagrodzeń członków rad nadzorczych przynosi znów kilka ważnych informacji dotyczących procesu profesjonalizacji organu nadzorczego w Polsce:

  • Przeciętny poziom wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek publicznych w Polsce praktycznie nie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.
  • Niepokój budzi fakt spadku przeciętnego wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej.
  • Wyraźny trend rosnących stopniowo wynagrodzeń członków rady nadzorczej znany z innych krajów o dojrzałym ładzie korporacyjnym w Polsce nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym.

,,W 2016 r. widać oznaki istotnego ożywienia w postaci zapotrzebowania angażu do rad nadzorczych osób, które wniosłyby konkretne doświadczenia biznesowe, odpowiadające długofalowym zamierzeniom strategicznym przedsiębiorstw.” – podkreśla Tomasz Magda, prezes Zarządu Amrop. ,,Zauważalna jest też postępująca profesjonalizacja rad, tj. zwiększenie w nich obecności osób wywodzących się z operacyjnego biznesu.”

Jak zauważa Robert Kujoth, starszy menedżer w zespole HR Consulting, PwC również w przypadku badania wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaobserwowano kilka trendów:

  • Struktura wynagrodzeń praktycznie nie zmienia się. Nie tylko liczona w stosunku do ubiegłego roku, czy 2 lata temu, ale porównanie struktury z 2016 r. z tą z 2011 r. pokazuje praktycznie brak jakiejkolwiek zmiany.
  • Nie rośnie popularność długofalowych programów motywacyjnych.
  • Systematycznie zmniejsza się luka między wynagrodzeniami WIG 20 i mWIG40.
  • Mimo rosnącej presji regulacyjnej skoncentrowanej na Corporate Governance w zarządzaniu wynagrodzeniami członków zarządów, nie poprawia się jakość danych ujawnianych przez polskie spółki. Nadal jedynie ok. 1/3 spółek podaje informacje o wynagrodzeniach w podziale na poszczególne składniki.

O raporcie „Analiza wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych 2016 r.”

Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów oraz rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2016 roku. Główne wnioski dotyczą trendów w wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących, a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły pomiędzy 2015 a 2016 rokiem.

Badaniem objęto spółki z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 według składu tych indeksów na 31 grudnia 2016 roku. Źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za lata poddane badaniu.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy Menedżer, Zespół ESG, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Karolina Rojek

Karolina Rojek

Specjalista ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 399

Obserwuj nas