Upadłości i restrukturyzacje w Polsce

Wskaźniki prognozujące trudności finansowe oraz wybrane skutki zmian w przepisach z zakresu upadłości i restrukturyzacji

760

liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Polsce w 2016 r.

530

liczba upadłości w Polsce w 2016 r.

204

liczba postępowań restrukturyzacyjnych po zmianie prawa w 2016 r.

Nowy wymiar legislacyjny w Polsce

Na początku 2016 roku weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne, a jednocześnie zostało znowelizowane obowiązujące dotychczas Prawo upadłościowe i naprawcze. Te zmiany legislacyjne są swoistą rewolucją w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Od początku 2016 roku przedsiębiorstwa, oprócz dotychczasowej upadłości obejmującej likwidację majątku, mają możliwość wyboru czterech ścieżek postępowań restrukturyzacyjnych.

W 2016 roku z nowych form postępowania skorzystały łącznie 204 podmioty (po decyzji sądu o jego otwarciu). W stosunku do kolejnych 26 przedsiębiorstw ogłoszono upadłość układową (co było wynikiem rozpatrzenia wniosków złożonych jeszcze przed 2016 rokiem) przy 530 postępowaniach upadłościowych ogółem. Oznacza to, że aż 30% wszystkich otwartych w 2016 roku postępowań stanowiły postępowania o charakterze restrukturyzacyjnym.

Zmiany w polskim ustawodawstwie są zgodne z tendencjami, które można zaobserwować w innych gospodarkach europejskich. Wybrany kierunek daje nadzieję przede wszystkim na szeroko pojętą lepszą jakość postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

struktura postepowan
czas postepowan

Zmiany w prawie a szybkość reakcji dłużników na kłopoty

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań pokazują, że po zmianie prawa w 2016 r. polscy przedsiębiorcy byli skłonni do szybszego składania wniosków o rozpoczęcie postępowań o charakterze restrukturyzacyjnym. Odnotowaliśmy, że czas pomiędzy wystąpieniem sygnału o problemach finansowych a otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego skrócił się aż o 6 miesięcy. 

Tym samym można uznać, że wprowadzone zmiany legislacyjne osiągnęły jeden ze swoich celów - firmy zaczęły szybciej reagować na kłopoty finansowe.

Przewidywanie upadłości

W ramach naszego badania skupiliśmy się również na przewidywaniu upadłości. Przeanalizowaliśmy 12 polskich modeli prognozowania upadłości. W badaniu wykorzystaliśmy dane dotyczące przedsiębiorstw upadłych, przedsiębiorstw będących w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz podmiotów stabilnych finansowo. Próba objęła niemal 700 podmiotów i ponad 250 postępowań z kluczowych sektorów gospodarki.

Wyniki tej części badania pokazują, że optymalnym rozwiązaniem w procesie oceny ryzyka bankructwa jest jednoczesne uwzględnienie wskaźników z grup wypłacalności i sprawności działania oraz płynności. Łączne monitorowanie tych wskaźników zwiększa szanse na skuteczną separację podmiotów zdrowych od tych z problemami.

Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Obserwuj nas