Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Droga sektora private equity w kierunku ESG: od zgodności z przepisami do tworzenia wartości

Globalne badanie dotyczące odpowiedzialnego inwestowania w sektorze private equity w 2021 r.

Liczne kryzysy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 18 miesięcy, stanowiły dla świata poważny sygnał ostrzegawczy. Chcąc zmniejszyć ryzyko zmian klimatu, zbudować bezpieczne i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo i wciąż generować wzrost gospodarczy, bez wątpienia musimy zintensyfikować prace nad stworzeniem zrównoważonych systemów gospodarczych.

Przedsiębiorstwa na całym świecie dostosowują się do zmian, przenosząc kwestie środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) z peryferii strategicznego zainteresowania do samego centrum. Uznają ESG za czynnik napędzający tworzenie wartości i zaczynają myśleć o ESG w sposób perspektywiczny. Najnowsze globalne badanie PwC dotyczące odpowiedzialnego inwestowania w sektorze private equity (PE) pokazuje, że fundusze PE również w ten sam sposób postrzegają szanse płynące z ESG. Dzięki takiemu podejściu i wieloletniemu doświadczeniu w strategicznym, długoterminowym i aktywnym tworzeniu wartości wysuwają się w tym względzie na pozycję lidera.

Stawka jest wysoka. Zrównoważone inwestowanie – kategoria obejmująca inwestowanie uwzględniające ESG, w którym kwestie ESG towarzyszą dążeniu do osiągnięcia wyników finansowych oraz inwestowanie odpowiedzialne społecznie, gdzie inwestycje są wybierane lub dyskwalifikowane na podstawie względów etycznych – już w 2018 r. wzrosło do wartości ponad 30 bln USD na całym świecie i nadal rośnie. Tylko w Stanach Zjednoczonych wartość aktywów objętych zarządzaniem ukierunkowanym na ESG wzrosła o około 5 bln USD w latach 2018–2020, a globalny rynek inwestowania społecznego – segment rynku zrównoważonego inwestowania, który koncentruje się na pozytywnym wpływie niezależnie od zysków – jest obecnie szacowany na około 715 mld USD.

Playback of this video is not currently available

2:52

Firmy private equity, które stawiają ESG w centrum swojej strategii biznesowej, będą zmieniać reguły gry w nowej, zrównoważonej gospodarce. Obok liderów pojawią się również firmy, które nie nadążą za tempem zmian. Te organizacje, którym nie uda się wdrożyć działań z zakresu ESG, będą ryzykowały utratą wartości.

Nasze badanie pokazuje najlepszy sposób wdrażania zrównoważonego inwestowania przez firmy PE. W naszym badaniu w szczególności wskazaliśmy:

 • że firmy wkraczają w nową erę dojrzałości pod względem ESG,

 • dlaczego ESG staje się kluczem do tworzenia wartości,

 • co jest motorem trwałego sukcesu biznesowego.

Wkraczanie w wiek dojrzałości

W ciągu ostatnich siedmiu lat firmy PE radykalnie przewartościowały znaczenie i wartość ESG dla swojej działalności. W przeszłości uznawane za drugoplanowy obszar zgodności z przepisami lub specjalistyczny produkt dla ograniczonej liczby inwestorów, ESG stało się nadrzędnym czynnikiem, która wpływa na strategiczne myślenie całej firmy.

Nastawienie i podejście firm PE stało się dojrzalsze w wielu ważnych obszarach, w tym w zakresie sposobu, w jaki wyceniają one wyniki w obszarze ESG i w jaki ESG wpływa na decyzje inwestycyjne, wartość przedsiębiorstwa lub mnożniki, a także w obszarze relacji z inwestorami i sprawozdawczości publicznej.

Ta nowa dojrzałość wynika z kilku czynników. W szerszym sektorze usług finansowych nastąpiła wyraźna poprawa wyników funduszy skoncentrowanych na ESG, ponieważ inwestorzy zmienili swoje standardy etyczne i stali się bardziej wymagający, a także wzięli pod uwagę finansowy wpływ takich czynników, jak przejście konsumentów na bardziej zrównoważone produkty, potencjalne nowe regulacje w zakresie ESG oraz (negatywny lub pozytywny) wpływ polityki różnorodności i zapobiegania wykluczeniu na reputację firmy. W jednym z najnowszych raportów przygotowanych przez Morningstar, firmę świadczącą usługi finansowe, stwierdzono, że większość funduszy ESG osiągnęła lepsze wyniki niż szeroki rynek w ciągu dziesięciu lat.

ESG przyciąga coraz większą uwagę na poziomie zarządów. W naszym badaniu 56% firm stwierdziło, że tematy związane z ESG pojawiają się na posiedzeniach zarządu częściej niż raz w roku, a 15%, że są one omawiane na wszystkich posiedzeniach zarządu. Stanowi to znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Wówczas tylko 35% respondentów twierdziło, że kwestie ESG pojawiają się na posiedzeniach zarządu częściej niż raz w roku, a jedynie 6%, że są one omawiane na każdym posiedzeniu. Liczba ta z pewnością będzie nadal rosła, ponieważ coraz więcej firm dostosowuje swoje strategie inwestycyjne do nacisku na dekarbonizację gospodarek światowych, uodparnia swoją działalność i łańcuchy dostaw na zakłócenia wynikające ze zmian klimatu lub przyszłych pandemii. Firmy w większym stopniu uwzględniają również kwestie integracji społecznej przy zatrudnianiu pracowników i zdają sobie sprawę, że zrównoważony rozwój (i cel) jest ważny z perspektywy przyciągania i utrzymywania talentów. Coraz większe poparcie dla powiązania wynagrodzeń kadry zarządzającej z wynikami w zakresie ESG pomoże również skupić uwagę zarządu na tych tematach.

ESG ma coraz większy wpływ na strategię biznesową w całym cyklu życia transakcji i w całym portfelu funduszy Private Equity. Firmy wykorzystują kryteria ESG nie tylko do oceny ryzyka i określenia możliwości tworzenia wartości, ale także do zarządzania portfelem i ostatecznie do dostarczenia lepszej inwestycji na wyjściu. Jednym z dobrych przykładów jest przyjęcie lub dostosowanie celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG) jako podstaw działania. Inwestorzy i spółki uznają te cele za coraz bardziej użyteczne, ponieważ oferują one uniwersalne podejście do osiągania pozytywnych wyników społecznych i zapewniają pewien rygor dzięki sprecyzowaniu konkretnych 17 celów i 169 zadań. Stanowią one również ramy oparte na wynikach w czasie, gdy przedsiębiorstwa próbują wyważyć liczne konkurujące ze sobą inicjatywy w zakresie oceny ESG.

65%

respondentów opracowało politykę odpowiedzialnego inwestowania lub ESG oraz narzędzia do jej wdrażania.

72%

zawsze sprawdza przejmowane spółki pod kątem ryzyka i możliwości w zakresie ESG na etapie poprzedzającym przejęcie.

56%

omawia kwestie ESG na posiedzeniach zarządu częściej niż raz w roku.

38%

wskazało cele zrównoważonego rozwoju (SDG) ONZ jako istotne na poziomie portfela firmy.

Tworzenie wartości dla inwestorów i społeczeństwa

W ciągu ostatnich kilku lat w sektorze PE nastąpiła zasadnicza zmiana w obszarze strategii ESG i jej wdrażania. Zarządzanie ryzykiem, które było największym czynnikiem napędzającym działania w obszarze ESG w 2019 r., spadło w tym roku na czwartą pozycję, a respondenci na pierwszym miejscu wskazali tworzenie wartości. Był to co prawda pierwszy rok, w którym tworzenie wartości znalazło się wśród predefiniowanych odpowiedzi na to pytanie, ale fakt, że respondenci wybrali je jako główny czynnik napędzający działania w obszarze ESG, pokazuje, że fundusze PE zaczynają myśleć o ESG w sposób coraz bardziej perspektywiczny. Główne trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczna, niedyskryminująca rekrutacja, technologie klimatyczne i rozwiązania oparte na zasobach przyrody, zakłócają status quo (a tym samym stwarzają możliwości inwestycyjne) w całym świecie biznesu. Weźmy pod uwagę branże spożywczą, modową i transportową, gdzie nowe firmy oferujące bardziej zrównoważone produkty zmieniają zarówno gusta konsumentów, jak i strategie inwestycyjne i akwizycyjne czołowych firm PE.

Innym powodem zmiany perspektywy z ograniczania ryzyka do tworzenia wartości może być fakt, że partnerzy zarządzający zdali sobie sprawę, że ESG oferuje realne możliwości biznesowe i nie chcą ich zaprzepaścić. Wśród liderów wzrasta świadomość możliwości budowania wartości, które wynikają z dostosowania działalności do przejścia na zrównoważony rozwój, a także przekonanie, że ESG jest również dźwignią transformacji obok innych dźwigni, takich jak cyfryzacja i internacjonalizacja. Warto zauważyć, że ponad połowa wszystkich respondentów (56%) odmówiła zawarcia umowy z komplementariuszem (general partner) lub odrzuciła potencjalną inwestycję ze względu na kwestie ESG. Przeświadczenie, że ESG jest zbyt ważne, aby zostało zaszufladkowane jako specjalistyczny dział, zaczyna znajdować odzwierciedlenie w całym biznesie. Ponad połowa ankietowanych firm twierdzi, że ostateczna odpowiedzialność za ESG i odpowiedzialne inwestowanie spoczywa na partnerach firmy, podczas gdy tylko 39% przypisuje tę odpowiedzialność specjalnemu zespołowi ds. odpowiedzialnego inwestowania lub ESG.

Istotnym punktem, który należy odnotować, jest rosnące zainteresowanie inwestowaniem społecznym oraz włączenie strategii inwestowania społecznego do głównego nurtu inwestycji. Ta zmiana bez wątpienia miała miejsce, ponieważ firmy zaczynają rozumieć, że inwestorzy doceniają fundusze PE, które mają w swojej agendzie działania przyczyniające się do pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Model biznesowy i własnościowy firm PE jest dobrze przygotowany do lepszego angażowania się w inwestycje i napędzania zmian. Ponadto, według Global Impact Investing Network, aktywa PE są najpowszechniejszą klasą aktywów w branży inwestowania społecznego i zdecydowana większość inwestorów skoncentrowanych na PE (86%) odpowiedziała, że osiagnięte wyniki finansowe były zgodne z ich oczekiwaniami lub je przewyższały.

17% respondentów stwierdziło, że albo już posiada specjalne fundusze skierowane na wywieranie pozytywnego wpływu środowiskowego i społecznego (tzw. impact fund), albo planuje założenie takiego funduszu w ciągu najbliższego roku, zaś kolejne 14% stwierdziło, że rozważa inwestycje wywierające pozytywny wpływ w przyszłości. Spośród respondentów badania, 45% twierdzi, że chociaż nie posiadają takiego funduszu celowego to albo już mierzą wpływ inwestycji i zarządzają nimi pod tym kątem, albo korzystają z metod selekcji w celu znalezienia możliwości inwestycyjnych związanych z pozytywnym wpływem, albo stosują obie te metody.

Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja inwestowania skoncentrowanego na wywieranie pozytywnego wpływu środowiskowego i społecznego staje się podstawową strategią inwestycyjną funduszy PE, w związku z czym wydaje się, że stają się one gotowe na takie inwestowanie i próbują udowodnić inwestorom, że są w stanie robić to bez uszczerbku dla zysków.

66%

respondentów badania uznaje tworzenie wartości za jeden z trzech najważniejszych czynników napędzających odpowiedzialne inwestowanie lub działania w obszarze ESG.

40%

uznaje ochronę wartości (ang. Value protection) za jeden z trzech najważniejszych czynników napędzających odpowiedzialne inwestowanie lub działania w obszarze ESG.

49%

twierdzi, że uwzględnia istotne kwestie ESG w rynkowej analizie due diligence przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, aczkolwiek w sposób doraźny.

>7 in 10

twierdzi, że uwzględnia ryzyka i możliwości związane z ESG w swoim planie transformacji lub tworzenia wartości.

17%

posiada już specjalny fundusz skierowany na wywieranie pozytywnego wpływu (impact fund) lub twierdzi, że planuje jego uruchomienie w ciągu najbliższego roku.

45%

nie posiada funduszu skierowanego na wywieranie pozytywnego wpływu, ale bierze pod uwagę wpływ swoich inwestycji na otoczenie.

Proste jak ESG: czynniki zrównoważonego sukcesu

Wdrożenie kompleksowej strategii ESG wymaga od firm wzięcia pod uwagę szerokiego zakresu specyficznych, ale często wzajemnie powiązanych czynników, które mogą negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na portfele funduszy i całościowe powodzenie prowadzonej działalności.

Istnieje znaczny rozdźwięk pomiędzy obawami dotyczącymi poszczególnych kwestii ESG a działaniami podejmowanymi w celu ich rozwiązania. W przypadkach, w których kwestie ESG są od dawna elementem ładu korporacyjnego lub są wymagane przez przepisy, np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub zapobiegania korupcji, luka jest niewielka. Jednak w przypadku obszarów, które szybko stają się decydujące dla biznesu w post-pandemicznej gospodarce, takich jak neutralność klimatyczna, ryzyko klimatyczne, bioróżnorodność i nowo pojawiające się technologie, rozdźwięk między obawami a działaniami powinien być tematem szerszej dyskusji.

W opracowanej przez ONZ strategii „Zasady odpowiedzialnego inwestowania” na lata 2021–24 wyraźnie zaznaczono, że zagadnienia takie jak klimat i prawa człowieka staną się jeszcze ważniejsze dla inwestorów, zwłaszcza w kontekście odbudowy gospodarki po pandemii.

Chart 6

Ryzyko klimatyczne

W ciągu ostatnich 18 miesięcy świat biznesu i większość rządów zdały sobie sprawę z egzystencjalnych zagrożeń, jakie niesie za sobą zmiana klimatu. Sektor usług finansowych coraz częściej podejmuje działania, co znajduje odzwierciedlenie w obawach firm PE dotyczących ryzyka klimatycznego.

W 2019 r. zdecydowana większość firm PE stwierdziła, że jest zaniepokojona ryzykiem klimatycznym, z jakim związany jest ich portfel spółek. Większość z nich nie podjęła jednak żadnych działań, które mogłyby rozwiązać ten problem. W tym roku ponad połowa firm objętych badaniem zadeklarowała, że aktywnie działa już w tym obszarze, a 36% twierdzi, że bierze pod uwagę ryzyko klimatyczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

W praktyce jednak ocena ryzyka klimatycznego portfela jest skomplikowana. Wytyczne opublikowane w zeszłym roku w ramach inicjatywy ONZ Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment - PRI) mają na celu sprostanie niektórym wyzwaniom związanym z wdrażaniem zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD), w szczególności wyzwaniom związanym z wiedzą, danymi, ograniczonymi zasobami i skalą uwzględniania kwestii ryzyka klimatycznego w przypadku całych portfeli. Ponadto firmy PE muszą przeprowadzać ocenę szeregu dostępnych zewnętrznych narzędzi i metod. W miarę jak rządy na całym świecie zaczynają podejmować bardziej agresywne działania w zakresie zapobiegania zmianom klimatu, a inwestorzy instytucjonalni i inni komandytariusze (limited partners) coraz częściej uwzględniają ryzyko klimatyczne w swoich decyzjach inwestycyjnych, firmy PE będą potrzebowały większego poziomu wiedzy i profesjonalizmu, aby obrać właściwy kurs.

36

respondentów badania uwzględnia ryzyko klimatyczne na etapie analizy due diligence, aby zrozumieć lub ograniczyć ekspozycję portfeli.

47

nie podjęło żadnych działań, aby zrozumieć ekspozycję portfeli na ryzyko klimatyczne, ale ponad połowa respondentów twierdzi, że zamierza to zrobić w ciągu najbliższego roku.

Różnorodność i integracja

W ciągu ostatnich pięciu lat w biznesie można zauważyć silniejszą determinację w dążeniu do zwiększenia różnorodności i zapobiegania wykluczeniu w miejscu pracy, szczególnie w kontekście równości płci. 77% respondentów badania twierdzi, że różnorodność jest podstawową wartością i integralną częścią kultury ich przedsiębiorstwa. Większość uważa, że zróżnicowane zespoły generują korzyści biznesowe, zwłaszcza w obszarze innowacji. Poprawa różnorodności i integracji w całym sektorze staje się coraz ważniejszym priorytetem w warunkach globalizacji siły roboczej, gdzie firmy konkurują o nowe pokolenie talentów, które postrzega różnorodność jako normę, a nie wyjątek, i gdzie bardziej zróżnicowane zespoły i zarządy mogą przynieść większy sukces. Na przykład w Wielkiej Brytanii ponad 80 firm wsparło inicjatywę non-profit Level 20, mającą na celu zwiększenie różnorodności i zapobieganie wykluczeniu w całym sektorze PE; na całym kontynencie europejskim powstają również oddziały Level 20 i niemal wszystkie fundusze PE prowadzące działalność we Francji podpisały kartę różnorodności stowarzyszenia France Invest, promującą równość płci. Niemniej w niektórych krajach gromadzenie i ujawnianie danych dotyczących różnorodności i rasy może być problematyczne z prawnego punktu widzenia.  

46

respondentów badania wyznaczyło w dowolnej formie cele w zakresie różnorodności płci, etnicznej lub rasowej.

77

spośród tych, którzy wyznaczyli cele w zakresie różnorodności i zapobiegania wykluczeniu, postrzega różnorodność jako podstawową wartość dla organizacji.

> 90

dba o różnorodność i integrację.

 

Governance

Zapobieganie korupcji od dawna stanowi jeden z głównych problemów biznesu związanych z ładem korporacyjnym. Co ciekawe, trzy kolejne obszary, które są przedmiotem obaw funduszy PE, dotyczą przyszłości zrównoważonego biznesu. Związek z przestrzeganiem przepisów w zakresie ESG oraz zarządzaniem ryzykiem i możliwościami związanymi z ESG jest oczywisty. Jednak w miarę jak firmy PE będą się zajmować kwestiami etyki biznesowej, wartości i kultury korporacyjnej, coraz częściej będą to robić przez pryzmat odpowiedzialnego inwestowania lub strategii ESG. Ich spojrzenie i podejście będą również kształtowane przez różnorodność i innowacyjność ich pracowników. Ostatecznie zarządzanie zarówno samymi firmami, jak i spółkami portfelowymi zadecyduje o tym czy strategie tworzenia wartości, które są tak kształtowane, aby sprostały wyzwaniom naszego zmieniającego się świata, będą zrównoważone.

~95%

respondentów badania najbardziej niepokoją kwestie etyki biznesowej, wartości i kultury korporacyjnej, zapobiegania korupcji oraz bezpieczeństwa cybernetycznego i bezpieczeństwa danych.

89

jest zaniepokojonych kwestią zgodności z przepisami w zakresie ESG.

68

jest obecnie sygnatariuszami inicjatywy PRI ONZ (Principles for Responsible Investment).

56%

twierdzi, że ponad połowa ich zespołów inwestycyjnych przeszła chociaż jedno formalne szkolenie z zakresu ESG.

Kolejne kroki

Krok 1. Ustalenie strategii, zarówno jako firma, jak i jako inwestor

Kwestie związane z ESG zmienią kształt globalnej gospodarki w nadchodzących latach i wpłyną na sukces inwestycyjny firm PE oraz całego sektora usług finansowych. Co więcej, obszary te są wzajemnie powiązane. Dlatego tak ważne jest, aby fundusze PE uwzględniły odpowiedzialne inwestowanie i ESG w swojej ogólnej strategii biznesowej i przestały je traktować jako kwestię poboczną lub specjalistyczny obszar. Niektóre kwestie ESG, takie jak ryzyko klimatyczne, neutralność klimatyczna, różnorodność i nowe technologie, będą miały nadrzędny wpływ na firmy i ich portfele inwestycyjne. Inne kwestie mogą być bardziej indywidualne dla poszczególnych spółek, sektorów lub lokalizacji geograficznych. Zrozumienie zarówno ogólnego obrazu, jak i konkretnych ryzyk i możliwości ESG, związanych z portfelem pomoże ukształtować strategię, która przyczyni się do tworzenia trwałej wartości.

Krok 2 Określenie jasnego planu działania i celów na rzecz zrównoważonego tworzenia wartości

Firmy PE powinny podchodzić do odpowiedzialnego inwestowania i ESG w taki sam sposób, jak do innych strategicznych kwestii mających bezpośredni wpływ na ich zwrot z inwestycji. Na poziomie portfela firmy PE powinny współpracować z zespołami zarządzającymi ich spółkami portfelowymi, aby włączyć ESG do ich planów transformacji i tworzenia wartości.

Oceniając nowe możliwości inwestycyjne, firmy PE nie powinny przyglądać się tylko ryzyku ESG podczas due diligence, ale powinny zacząć myśleć na wczesnym etapie o możliwościach tworzenia wartości i włączać je do planu tworzenia wartości. Fundusze powinny zastanowić się, jak można potraktować ESG w badaniu due diligence komercyjnym, finansowym i podatkowym. Zasadniczo liderzy powinni upewnić się, czy istnieje możliwość dostosowania biznesu do zrównoważonej transformacji, która może stanowić część tezy inwestycyjnej i umożliwić zrównoważony rozwój wartości. Zignorowanie kwestii zrównoważonego rozwoju może obniżyć wartość, hamować wzrost i blokować dostęp do finansowania. I odwrotnie, jeśli kwestie te zostaną odpowiednio zaadresowane, mogą napędzać tworzenie wartości w całym spektrum.

Krok 3. Zbudowanie zespołu przygotowanego do stawienia czoła temu wyzwaniu

Zmiana perspektywy wymaga przemyślenia dotychczas akceptowanych sposobów działania. Zrozumienie kwestii ESG jest koniecznością dla inwestorów private equity, którzy chcą odnosić sukcesy. Jeżeli zespoły operacyjne mają przygotować się szybko i naprawdę zrozumieć temat, niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń.

Firmy PE będą również musiały rekrutować odpowiednie talenty, aby zapewnić trwałe tworzenie wartości. Będzie to obejmować zatrudnianie osób posiadających wiedzę na temat zrównoważonego biznesu oraz, ogólnie rzecz biorąc, zatrudnianie zespołów bardziej zróżnicowanych pod względem płci, pochodzenia etnicznego i wieku, a także pochodzenia społeczno-ekonomicznego i edukacji. Dobrą wiadomością jest to, że firmy, które wykażą się zaangażowaniem w ESG, będą prawdopodobnie najlepiej przygotowane do przyciągnięcia i utrzymania tych talentów.

Venture capital w centrum uwagi

Po raz pierwszy od rozpoczęcia naszych badań, w odpowiedzi na widoczną dynamikę rynku, dołączyliśmy krótki moduł poświęcony venture capital (VC). Odpowiedzi na nasze pytania udzieliło 70 respondentów (29 z nich to firmy prowadzące wyłącznie fundusze VC, a 41 to większe firmy PE, które włączyły VC do swojej działalności inwestycyjnej). Zarządzającym funduszom VC zadaliśmy cztery pytania dotyczące ESG i – co ciekawe – nie było większych rozbieżności w sposobie, w jaki te dwie grupy inwestorów VC odpowiadały na pytania. Może to sugerować, że nie ma znaczącej różnicy między praktykami stosowanymi przez firmy prowadzące wyłącznie fundusze VC a praktykami zespołów inwestycyjnych VC działających w ramach większego, zdywersyfikowanego funduszu PE. To spostrzeżenie z kolei może być odzwierciedleniem znacznego wzrostu zaangażowania VC w aspekty związane z ESG i powszechniejszego przejścia do strategii  zrównoważonego rozwoju. 

76

respondentów - zarządzających VC uwzględnia obecnie ESG w swoim procesie inwestycyjnym.

37

odrzuciło inwestycję z powodu obaw związanych z ESG.

64

twierdzi, że ich wspólnicy (limited partners) mają oczekiwania dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z ESG, a 57% uważa, że jest w stanie dostosować się do tych oczekiwań.

Kluczowe wyzwania dla VC

W trakcie badania zadaliśmy respondentom z sektora venture capital pytanie otwarte: „Jakie są największe wyzwania dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z ESG, przed którymi stoi Państwa firma jako inwestor VC?”. Poniżej przedstawiamy fragmenty odpowiedzi:

 • Brak dedykowanych zasobów w firmach na wczesnym etapie rozwoju, w które inwestujemy.
 • Brak danych i zasobów [na poziomie funduszu].
 • Wyzwanie polega na tym, aby być rozsądnym w oczekiwaniach co do naszego portfela.
 • [Niski] poziom wpływu i wysoki wzrost / dynamiczny charakter organizacji i procesów odnoszących sukcesy start-upów.
 • Brak jednolitości w zakresie standardów, sprawozdawczości i oceny.
 • Zdolność do identyfikacji ryzyka i dostosowania podejścia łagodzącego ryzyko w małych firmach / start-upach, w których ramy działań nie są jeszcze jasno określone/odpowiednie.
 • Skalowanie tego procesu i utrzymywanie wysokiej jakości danych w miarę rozwoju naszego i naszych spółek.
 • Inwestujemy w spółki kierujące się misją, z którą w pełni się identyfikujemy. Ponieważ większość spółek, w które inwestujemy, to małe przedsiębiorstwa, nie mają one wdrożonych zbyt wielu zasad ESG. Nie postrzegamy tego jako ryzyka, ale raczej jako okazję do wsparcia ich w dążeniu do stania się bardziej zrównoważonymi spółkami.

Znaczenie ESG dla VC

Fundusze VC nie mogą po prostu powielać podejścia PE do uwzględniania kwestii ESG ze względu na rozmiar, skalę, poziom wpływu, ograniczenia dotyczące zasobów i nieodłączną destabilizującą naturę start-upów. Jednym z wyzwań stojących przed rynkiem VC jest brak ram ESG odpowiednich dla VC oraz uzgodnionego zestawu odpowiednich i dostosowanych miar / kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dotyczących ESG. Uwzględnienie kwestii ESG przynosi wartość zarówno zarządzającemu funduszem VC, jak i portfelowi spółek, a zachęcające wyniki tego badania pokazują, że firmy VC będące respondentami wykazują już pewien poziom dojrzałości pod względem ESG i zrozumienie wartości ESG pomimo unikalnych wyzwań i braku ustalonych ram.

Ponieważ pozyskiwanie kapitału w sektorze venture capital pozostaje konkurencyjne, dobrze sformułowane podejście do ESG może być korzystne, zwłaszcza w obecnym otoczeniu, w którym obserwujemy wzrost oczekiwań inwestorów i komandytariuszy (limited partners), jeżeli chodzi o uwzględnienie kwestii ESG w działalności VC. Na poziomie spółki portfelowej wyniki w zakresie ESG mogą zwiększyć szanse na kolejne rundy finansowania lub osiągnięcie wartości przy wyjściu z inwestycji czy to przez sprzedaż na rzecz inwestora branżowego, przejęcie przez PE, wykup w innej formie, czy też pierwszą ofertę publiczną (IPO). 

Natura innowacyjnych, przełomowych technologii i modeli biznesowych, kluczowych dla wielu przedsiębiorstw wspieranych przez VC oznacza, że działają one niekiedy w przestrzeni nieuregulowanej. W obliczu nieuchronnego pojawienia się nowych regulacji mających na celu kontrolę ryzyka i wpływu związanego z tego typu innowacjami istnieje realna korzyść z właściwego podejścia do kwestii ESG w ramach przygotowań do przyszłych zmian regulacyjnych. 

Co więcej, kluczowe znaczenie ma reputacja i bez niej niemożliwe jest osiągnięcie skali działania i przyciągnięcie inwestorów. Obserwujemy zmiany w oczekiwaniach konsumentów, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i korporacyjnym (np. działy zamówień publicznych coraz częściej biorą pod uwagę emisję gazów cieplarnianych przez swoich dostawców i to, jak przyczyniają się oni do osiągnięcia wyznaczonych celów pod względem neutralności klimatycznej). Działania mające na celu wyróżnienie celu firmy i promowanie zrównoważonego rozwoju mogą również przyciągnąć i zatrzymać kluczowe talenty, co jest szczególnie ważne dla spółek, gdy rozważają one rywalizację o zasoby z większymi, bardziej uznanymi organizacjami. 

ESG, wpływ i tworzenie wartości dla VC

Cel, czyli określenie podstawowej propozycji wartości, jest szczególnie istotny dla modelu biznesowego start-upów. Myśląc o zrównoważonym rozwoju start-upów, widzimy, jak firmy VC zastanawiają się nad tym, w jaki sposób towary i usługi przedsiębiorstwa mogą tworzyć wartość dla społeczeństwa, na przykład przyczyniając się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Wydaje się, że w ekosystemie VC wyłania się tendencja do wykorzystywania zrównoważonego rozwoju – zarówno ESG, jak i jego oddziaływania – jako mechanizmu do dalszej kwalifikacji przepływów transakcji i wspierania spółek, które istotnie sprawiają, że nasz świat staje się lepszy dzięki przełomowym i innowacyjnym technologiom.

Ponadto uwzględnienie ESG w modelu biznesowym, w tak fundamentalnych obszarach jak zarządzanie, etyka, działania strategiczne, relacje biznesowe i zasoby ludzkie jest kluczem zarówno do zarządzania ryzykiem i ochrony wartości, jak i do identyfikacji możliwości i czynników napędzających tworzenie wartości. Fundusze VC zazwyczaj obejmują mniejszościowe udziały w spółkach, ale wciąż mają możliwość, aby angażować je w kwestie ESG i przygotować do długoterminowego zrównoważonego wzrostu, pomagając im w uwzględnieniu aspektów ESG już w początkowych latach ich działalności. W ten sposób wyniki w zakresie ESG stają się częścią kultury i zasad działania spółki w miarę skalowania działalności. 

VC ma możliwość skrócenia drogi, którą większość firm PE przebyła od podstawowej zgodności z przepisami i podejścia opartego na ryzyku w kierunku bardziej skoncentrowanym na zrównoważonym tworzeniu wartości. Być może już jesteśmy tego świadkami, biorąc pod uwagę niedawne uruchomienie kilku nowych dużych funduszy VC (i firm VC) skupiających się na technologiach klimatycznych

Metodyka

W globalnym badaniu dotyczącym odpowiedzialnego inwestowania w sektorze private equity przeanalizowano poglądy komplementariuszy (general partners) i komandytariuszy (limited partners) na temat odpowiedzialnego inwestowania wśród globalnych firm private equity. W tym roku odpowiedzi udzieliło 209 firm z 35 krajów lub terytoriów, w tym z Polski, (w porównaniu ze 162 w 2019 r.). Spośród nich 198 respondentów było komplementariuszami, a 41 – komandytariuszami (w porównaniu z odpowiednio 145 i 38 w 2019 r.). Niektórzy respondenci byli zarówno komplementariuszami, jak i komandytariuszami. Zdecydowana większość (81%) pochodziła z Europy. Uważamy, że może to wynikać z faktu, że firmy europejskie poświęciły ostatnie kilka lat na dostosowywanie swoich strategii i działań inwestycyjnych do regulacji unijnych, które wymagają solidnego ujawniania informacji dotyczących ESG w całym sektorze usług finansowych. Ten poziom przyjęcia i adaptacji znajduje odzwierciedlenie w wynikach badania. 

Skontaktuj się z nami

Rafał Dróbka

Rafał Dróbka

Partner zarządzający, Doradztwo transakcyjne, PwC Polska

Małgorzata Górna

Małgorzata Górna

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 246

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partnerka, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 517 140 537

Obserwuj nas