ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?

Badanie opinii przeprowadzone wśród inwestorów, spółek giełdowych oraz rad nadzorczych

Nowe warunki dla pozyskiwania kapitału

Impuls do rzeczywistej zmiany w gospodarkach ma popłynąć z sektora finansowego, na którym swoje działania skupia między innymi Unia Europejska. Celem tych działań jest przekierowanie strumieni finansowania na zrównoważoną działalność przedsiębiorstw i stworzenie nowych warunków pozyskiwania kapitału. Instytucje finansowe będą musiały uwzględnić pozafinansowe szanse i ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Od 10 marca b.r. obowiązuje rozporządzenie SFDR (EU) 2019/2088, które obliguje inwestorów finansowych do uwzględnienia ryzyk wynikających z ESG oraz wpisania zagadnień ESG w strategie inwestycyjne.

Czy wiesz, że...?

Obecnie jedynie 31% inwestorów sporządza politykę dotyczącą zaangażowania w zakresie monitorowania spółek pod kątem ryzyk ESG.

Czy wiesz, że...?

Wśród kryteriów, na które najbardziej zwracają uwagę inwestorzy, prym wiodą kwestie związane ze środowiskiem i klimatem.

Sporządzanie polityki w zakresie monitorowania spółek pod kątem ryzyk ESG


Kryteria niefinansowe uwzględniane przez inwestorów


Kwestie związane ze środowiskiem i klimatem
%
Kwestie społeczne
%
Kwestie pracownicze
%
Poziom przestrzegania prawa
%
Działania antykorupcyjne
%
Inne
%

Najbliższe lata będą charakteryzować się zwiększonym popytem nie tylko na inwestycje w spółki “ekologiczne”, ale też w takie, które mogą pochwalić się dojrzałością ładu korporacyjnego. Na ład korporacyjny będzie trzeba spojrzeć szerzej niż dotychczas, nie tylko z perspektywy własnej działalności, ale też obejmując grupę kapitałową oraz w wielu elementach także podmioty wchodzące w łańcuch wartości. Mówią o tym fundusze, wynika to także z wchodzących w życie regulacji.

Krzysztof SzułdrzyńskiPartner PwC, Lider sustainability assurance w CEE

Strategia zrównoważonego rozwoju – wymóg regulacyjny czy długoterminowe ambicje spółek?

Znaczące zmiany regulacyjne i transformacja w kierunku długoterminowych, zrównoważonych modeli operacyjnych, stanowią obecnie duże wyzwanie dla przedsiębiorstw. Tempo i kierunek wyznaczane przez Komisję Europejską a także światowe organizacje i globalne inicjatywy, w tym Organizację Narodów Zjednoczonych, Światowe Forum Ekonomiczne nie pozostawiają wątpliwości: firmy na całym świecie muszą rozwijać się w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę nie tylko wzrost dochodów, ale także wpływ swojej działalności na otoczenie, w którym funkcjonują.

Czy wiesz, że...?

Jedna czwarta ankietowanych członków rad nadzorczych deklaruje, że obecnie kwestie ESG nie znajdują się na ich agendzie. Sytuacja, z jaką dziś mamy do czynienia, to najczęściej upewnianie się czy spółka spełnia wymogi regulacyjne w zakresie raportowania niefinansowego (75%).

Czy wiesz, że...?

Dla połowy spółek przygotowanie raportu niefinansowego jest działaniem compliance. Tylko 43% widzi w tym szansę na pokazanie swojej strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju i tego, jak wpływa na budowanie wartości firmy w długim terminie.

Miejsce ESG na agendzie rad nadzorczych


Umiarkowane, rada upewnia się, że spółka spełnia wymóg raportowania finansowego
%
Rada nie zajmuje się kwestiami ESG
%

Podejście emitentów do raportowania niefinansowego


Defensywne, tj. spełnienie wymogów regulacyjnych i podstawowych oczekiwań inwestorów
%
Strategiczne, tj. powiązane z budowaniem długoterminowej wartości spółki
%
Inne
%

ESG to tylko z pozoru kolejny wymóg regulacyjny. Chociaż jesteśmy dopiero na początku długiej drogi, to klienci instytucjonalni banków już dziś przekonują się, że czynniki jakościowe będą istotne z punktu widzenia kosztu i dostępności finansowania.

Przemysław PaprotnyPartner PwC, Lider sektora finansowego

Raportowanie niefinansowe – zwierciadło spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju

Istnieje wiele standardów i frameworków w zakresie raportowania niefinansowego. Należy traktować je komplementarnie i powinny być stosowane łącznie. Framework to zestaw zasad i wskazówek dotyczących tego, jaką strukturę powinien mieć cały raport i poszczególne sekcje. Standardy to szczegółowe wytyczne dotyczące tego jaki zakres informacji powinien być zawarty w raporcie (ramka po prawej). Ich głównym celem jest doprowadzenie do mierzalności kryteriów niefinansowych – ryzyk i szans – oraz ocena ich wpływu na sytuację finansową spółki i na jej długoterminowy rozwój.

Czy wiesz, że...?

Wymogi regulacyjne były głównym powodem rozpoczęcia przygotowywania raportów niefinansowych dla 43% badanych emitentów. Można przypuszczać, że właśnie dlatego połowa respondentów rozpoczęła ten proces między 3 a 5 lat temu, w związku z wejściem w życie rozporządzenia o raportowaniu niefinansowym (NFRD).

Czy wiesz, że...?

Dominującym podejściem w raportowaniu niefinansowym wśród polskich emitentów jest międzynarodowy standard raportowania GRI (35%). 

Początek raportowania niefinansowego w spółkach


Między 3 a 5 lat temu
%
Nie raportujemy
%
Między 5 a 10 lat temu
%
Mniej niż 3 lata temu
%

Standardy i wytyczne w zakresie raportowania niefinansowego stosowane przez emitentów


GRI Standards
%
Własne podejście
%
SIN (Standard Informacji Niefinansowej)
%
Wytyczne Komisji Europejskiej z 2017 roku dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacj iniefinansowej
%
Inne krajowe (Ustawa o rachunkowości)
%
Integrated Reporting
%
Inne międzynarodowe (TCFD)
%

Wszystkie działania w obszarze ochrony środowiska powinny być mierzone i raportowane, co wymaga odpowiedniego zdefiniowania kluczowych wskaźników i celów do osiągnięcia, określenia procesów, przypisania odpowiedzialności w ramach organizacji, identyfikacji źródeł danych i wdrożenia odpowiednich narzędzi. Pozwala to zagwarantować zarówno wysoką jakość informacji jak i obniżyć koszty, zwiększając zwrot z poniesionych inwestycji.

Piotr RówińskiPartner PwC, Lider zespołu GRC i Audytu Wewnętrznego na region CEE

O badaniu

Celem badania była analiza implementacji, raportowania i wykorzystywania kryteriów niefinansowych wśród inwestorów instytucjonalnych, analityków giełdowych oraz emitentów, a także analiza gotowości rad nadzorczych do nadzorowania obszaru ESG w spółce.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2021 roku.

Partnerzy badania

< Back

< Back
[+] Read More

Partner badania inwestorów

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Obserwuj nas