Raport: Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Choć w ostatnich latach przeciętna struktura wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych pozostaje na relatywnie stabilnym poziomie, obserwujemy rosnące zróżnicowanie tych elementów wynagrodzenia, na które wpływ miały zmiany regulacyjne – zarówno od strony obowiązków raportowania, jak i w zakresie obciążeń publiczno-prawnych.

Pobierz raport

Już po raz kolejny eksperci PwC dokonali analizy różnorodnych aspektów wynagradzania członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek publicznych. Wnioski przedstawione w raporcie „Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2019 r.” zostały oparte na badaniu przedsiębiorstw z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, według składu tych indeksów na 31 grudnia 2019 roku.

Podmioty będące przedmiotem naszego badania, w 2021 r. staną przed wymogiem nie tylko opracowania sprawozdania o wynagrodzeniach, ale również zapewnienia jego dostępności na stronie internetowej. To umożliwi nie tylko akcjonariuszom, lecz także szerszemu gronu interesariuszy ocenę wynagrodzeń członków organów oraz przekonanie się, na ile wynagrodzenia są powiązane z wynikami finansowymi i niefinansowymi spółki oraz jak przyczyniają się do realizacji jej długoterminowych celów.


Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor w PwC Polska

Niepokoi w porównaniu do lat ubiegłych spadek liczby członków zasiadających w większej liczbie rad nadzorczych, co może być związane z rosnącymi wymogami i odpowiedzialnością przy braku proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń. Stopniowy spadek liczby osób zasiadających w kilku radach nadzorczych ogranicza grono doświadczonych profesjonalistów pełniących te funkcje na polskim rynku.


Krzysztof Szułdrzyński
, Partner w PwC Polska

Praktyka pokazuje, że wybór i prawne zabezpieczenie odpowiedniej formy zatrudnienia to kwestia istotna zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i kosztów. Najważniejsze jest właściwe zdiagnozowanie natury relacji i zmapowanie realizowanych obowiązków, a także staranna implementacja, wiernie oddająca rzeczywistość i pozostawanie w zgodzie z przepisami.


Joanna Narkiewicz-Tarłowska
, Dyrektor w PwC Polska

Wysokość wynagrodzeń vs stopa dywidendy

Rola i typowy zakres odpowiedzialności członka zarządu wskazują na potrzebę znacznie silniejszego powiązania wynagrodzenia z osiągniętymi rezultatami, niż ma to miejsce w przypadku pracowników niższego szczebla. Efekt ten zwykle osiągany jest poprzez odpowiednie ukształtowanie systemów wynagrodzeń zmiennych. Nie można jednak zapominać w tym kontekście o roli zróżnicowania wynagrodzeń krótkoterminowych.

Ich progresję w powiązaniu z rezultatami pracy najlepiej widać jeśli zestawimy wysokość wynagrodzeń krótkoterminowych ze stopą wypłacanej dywidendy. Członkowie zarządów spółek wypłacających ponad 10‑procentową dywidendę mogą liczyć na nawet 30‑50% wyższe wynagrodzenie niż w przypadku spółek wypłacających niższe dywidendy.

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej wprowadziła wymogi dotyczące wdrożenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych. Już w pierwszej połowie 2021 roku, wszystkie spółki notowane na giełdzie będą zobligowane do publikacji sprawozdania o wynagrodzeniach.

Playback of this video is not currently available

2:32

4 pytania o... politykę wynagrodzeń

Jak dobrze się przygotować do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach?
Kolejne kroki dla spółek

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Małgorzata Fiedorczuk

Małgorzata Fiedorczuk

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 704

Bartosz Siwiak

Bartosz Siwiak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 711

Obserwuj nas