Raportowanie schematów podatkowych (MDR) | Usługi dla firm

Od 1 stycznia 2019 r. w Polsce obowiązują przepisy dotyczące przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules - MDR). Mimo, że te regulacje stanowią implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 (DAC6), ich zakres jest znacznie szerszy. Zdarzenia, które w innych krajach UE nie powodują obowiązków na gruncie dyrektywy, w Polsce mogą podlegać raportowaniu.

Polskie przepisy zawierają katalog cech rozpoznawczych, wskazujących na potencjalne istnienie schematu podatkowego. Tylko cech rozpoznawczych wymaga spełnienia tzw. kryterium głównej korzyści. W przypadku pozostałych cech, obowiązek informacyjny powstaje niezależnie od istnienia korzyści podatkowej.

Nieprzestrzeganie przepisów MDR grozi poważnymi konsekwencjami. Kara za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych nakładana na osoby fizyczne może wynieść nawet ok. milionów złotych.

Schemat podatkowy jest szerokim pojęciem i nie powinien być utożsamiany ze zdarzeniem gospodarczym skutkującym osiągnięciem korzyści podatkowej, o której mowa w przepisach dotyczących klauzuli obejścia prawa podatkowego. Obowiązek raportowania schematu podatkowego może dotyczyć sytuacji, w których korzyść podatkowa w ogóle nie występuje.

Raportowaniu na gruncie MDR mogą podlegać standardowe transakcje przekraczające określone progi kwotowe, bądź spełniające inne zdefiniowane cechy, takie jak wypłata dywidendy do udziałowca, czy transfer aktywów lub funkcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Promotor

Każda osoba lub podmiot, która opracowuje, oferuje, wdraża lub udostępnia schemat podatkowy, w szczególności doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, pracownicy instytucji finansowych doradzających klientom.

Wspomagający

Podmiot lub osoba fizyczna, która podejmuje się udzielić pomocy dotyczącej opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Korzystający

Ten, komu udostępniane jest lub u kogo wdrażane jest uzgodnienie lub kto jest przygotowywany do wdrożenia uzgodnienia lub dokonał czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia.

Oprócz obowiązków sprawozdawczych, regulacje przewidują także obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Procedurę są zobowiązane wdrożyć podmioty: będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktyczne wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł. Naruszenie obowiązku posiadania wewnętrznej procedury obarczone jest sankcją do 2 mln zł (a w określonych przypadkach nawet 10 mln zł).

Jak możemy pomóc? 

Opracowaliśmy metodologię wsparcia naszych klientów uwzględniającą wymogi prawne stawiane podmiotom zobowiązanym do raportowania schematów zgodnie z przepisami MDR. Oferujemy:

przeglądy transakcji i zdarzeń pod kątem wystąpienia w danym okresie schematów podatkowych,

wsparcie w przygotowaniu wewnętrznej procedury MDR,

szkolenia z zakresu MDR,

wsparcie w raportowaniu schematów podatkowych lub realizacji innych obowiązków informacyjnych na gruncie MDR,

outsourcing funkcji MDR.

MDR Assessment

MDR Assessment to narzędzie opracowane przez ekspertów PwC, zawierające aktualne informacje dotyczące MDR oraz pozwalające na dokonanie wstępnej oceny transakcji pod kątem ryzyka wystąpienia schematu podatkowego. Ocena transakcji bazuje na naszym doświadczeniu i opiera się na ograniczonych informacjach przekazanych w odpowiedziach.

Za pomocą MDR Assessment:

Dokonasz wstępnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia schematu podatkowego

Zapoznasz się z aktualnościami z obszaru MDR

Znajdziesz w jednym miejscu wszystkie istotne przepisy prawa oraz inne akty prawne dotyczące zagadnień związanych z MDR

Otrzymasz dostęp do dodatkowych materiałów dotyczących MDR w tym m.in. prezentacji i nagrań z webinariów z cyklu „Odczarować MDR”

Skontaktuj się z nami

Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 080

Maciej Przychodzeń

Maciej Przychodzeń

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 962

Konrad Kurpiewski

Konrad Kurpiewski

Ekspert ds. MDR i polityki podatkowej, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 007

Agata Śliwińska

Agata Śliwińska

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 705

Obserwuj nas