Własność intelektualna

Doradztwo prawne w zakresie ochrony praw autorskich, praw pokrewnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, know-how oraz tajemnic przedsiębiorstwa

Własność intelektualna jest dziś jednym z cenniejszych aktywów przedsiębiorstw

Istotą działalności wielu z nich jest tworzenie lub wykorzystywanie własności intelektualnej takiej jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, utwory chronione prawami autorskimi, know-how czy bazy danych. Prawidłowa ochrona posiadanej lub wykorzystywanej własności intelektualnej umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zbudowanie rozpoznawalności, wiarygodności i renomy.

Zagadnienie własności intelektualnej obejmuje różnorodne sektory biznesu. Prowadzimy sprawy dotyczące projektów architektonicznych, zawartości stron internetowych, programów komputerowych do wykorzystania awatarów, elementów graficznych znaków towarowych czy kształtów opakowań. Negocjujemy również nietypowe umowy takie jak sponsoring stadionu, użyczenie głosu lub wizerunku do gry komputerowej czy wykorzystanie samochodu do promocji gry komputerowej. Analizujemy także sposób i zakres nabycia praw do własności intelektualnej wytwarzanej przez startupy, tworzonej w ramach dofinansowania środkami UE czy tworzonych w ramach konsorcjum naukowego.

Obszary ochrony własności intelektualnej

Znaki towarowe

• Sprawdzanie dostępności znaków towarowych do rejestracji.

• Rejestracja znaków towarowych i wzorów w polskich, unijnych i zagranicznych urzędach patentowych.

• Analiza naruszeń praw własności przemysłowej w zakresie towarów podrabianych, w tym identyfikowanie, zabezpieczanie i ocena dowodów dla celów prowadzenia spraw sądowych.

• Ustanawianie ochrony celnej przed towarami podrabianymi sprowadzanymi z zagranicy.

• Prowadzenie postępowań spornych w sprawach dotyczących własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów i patentów.

• Wsparcie w zakresie prawnym w procesach przenoszenia praw własności przemysłowej.

• Przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych na korzystanie z własności przemysłowej.

Prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do baz danych

• Przygotowywanie i negocjowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe (w tym prawa do programów komputerowych) i prawa pokrewne.

• Sprawdzanie skuteczności przeniesienia praw autorskich do utworów.

• Analiza zakresu (w tym czasu trwania) ochrony praw autorskich.

• Doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania i udzielania licencji na korzystanie z utworów i baz danych. 

• Sprawdzanie zakresu praw do baz danych.

• Przygotowywanie i negocjowanie umów na wykorzystanie wizerunku.

• Ocena naruszeń praw autorskich i praw do baz danych.

• Prowadzenie postępowań spornych w sprawach o naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych.

Nowe technologie informacyjne

• Przygotowanie i negocjowanie umów dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych. 

• Przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie do programów komputerowych. 

• Doradztwo w zakresie wykorzystania oprogramowania typu open source w projektach z dziedziny IT.

• Przygotowanie i ocena regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną z uwzględnieniem klauzul niedozwolonych.

• Wsparcie w zakresie badania zwolnienia z odpowiedzialności dostawcy usług w Internecie za treści zamieszczone w serwisach i na platformach internetowych.

• Prowadzenie postępowań spornych (w tym przed sądami arbitrażowymi) o domeny internetowe.

• Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych w procesach wdrożenia nowych usług internetowych oraz w zakresie stosowania plików cookie.

Prawo prasowe i prawo mediów

• Przygotowanie i negocjowanie umów z instytucjami publicznymi udostępniającymi zbiory dla celów przygotowywania utworów audiowizualnych.

• Przygotowanie umów o produkcję i koprodukcję filmową.

• Wsparcie prawne w przygotowywaniu umów o wykorzystanie wkładów w utwory audiowizualne (w zakresie scenariusza, muzyki, scenografii, reżyserii) dla producentów filmowych.

• Negocjowanie z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi warunków umów na wykorzystanie utworów w działalności audiowizualnej.

• Wsparcie prawne w zakresie przygotowania i prowadzenia kampanii reklamowych, w tym w zakresie nabycia praw autorskich oraz oceny dopuszczalności reklamy produktów, których reklamowanie jest ograniczone (np. alkoholu).

• Prowadzenie sporów sądowych dotyczących naruszenia praw w środkach masowego przekazu.

• Rejestracja tytułów prasowych.

• Analiza konieczności zarejestrowania strony internetowej (platformy, serwisu internetowego) jako tytułu prasowego.

• Przygotowanie sprostowań nieprawdziwych lub nieścisłych wypowiedzi prasowych.

Dane osobowe

• Ocena stanu wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych (analiza due diligence).

• Wsparcie prawne we wdrożeniu nowych projektów w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych.

• Przygotowanie dokumentacji i klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych.

• Prowadzenie postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w tym wsparcie prawne podczas kontroli prowadzonych przez ten organ.

• Przygotowanie i dokonywanie zgłoszeń zbiorów danych, wniosków o interpretację przepisów o ochronie danych osobowych.

• Przygotowanie i negocjowanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

• Doradztwo prawne w zakresie zapewnienia podstawy prawnej do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

• Wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych i aplikacjach na urządzenia mobilne.

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Paulina Komorowska-Mrozik

Paulina Komorowska-Mrozik

Counsel, Head praktyki IP / IT, Danych Osobowych i Konsumentów, Co-head praktyki Konkurencji, radca prawny, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 777

Obserwuj nas