MSSF 16: Leasing

Rewolucja w księgowaniu leasingu

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z nowym standardem MSSF 16 leasingobiorcy muszą ujmować prawie wszystkie transakcje leasingu na bilansie

Według obowiązującego dotychczas MSR 17 leasingowane aktywa ujmowane były pozabilansowo jako leasing operacyjny lub na bilansie jako leasing finansowy.

Przejście na MSSF 16 to rewolucyjna zmiana w zarządzaniu umowami firmy. Dostosowanie do przepisów nowego standardu wymaga wykonania inwentaryzacji oraz analizy wszystkich umów leasingowych, dzierżawy i najmu w firmie oraz ujęcia ich na bilansie w formie zobowiązania finansowego oraz prawa do użytkowania aktywa.  

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Poznaj aplikację do zarządzania umowami
leasingu i kalkulacji wg MSSF 16

Sprawdź Lease Manager

 

Firmy muszą dostosować swoje polityki rachunkowości, procesy biznesowe i systemy IT do nowych zasad MSSF 16


Zmianom ulegną:


Wskaźniki finansowe

MSSF 16 wpływa na prawie wszystkie najczęściej używane wskaźniki finansowe 

Wzrośnie suma bilansowa, wskaźnik dźwigni finansowej ulegnie pogorszeniu, a wskaźniki efektywności spadną, gdyż zmieni się zarówno charakter opłat leasingowych, jak i schemat ich rozpoznawania.  

Te zmiany mogą mieć bardzo istotny wpływ na umowy przedsiębiorstw z różnymi interesariuszami, takimi jak banki i pożyczkodawcy, inwestorzy i analitycy oraz pracownicy. Niektóre przedsiębiorstwa zweryfikują też swoje dotychczasowe podejście do sposobu pozyskania aktywów trwałych (zakup na kredyt vs. leasing).

 


Procesy biznesowe

Skutki księgowe i finansowe stanowią tylko czubek góry lodowej

Do 1 stycznia 2019 r. spółki musiały dokonać analizy swoich umów leasingowych, a także umów dotyczących najmu i innych usług, które według przepisów nowego standardu mogą spełniać kryteria leasingu. 

W proces analizy umów, oprócz działu księgowego, powinni zostać zaangażowani także specjaliści z innych działów, gdzie MSSF 16 spowoduje duże zmiany w procesach biznesowych. Dotyczy to w szczególności takich działów jak: informatyka, zaopatrzenie, podatki, zarządzanie środkami pieniężnymi, kwestiami prawnymi, operacyjnymi, nieruchomościami i zasobami ludzkimi.

 


Systemy IT

Systemy IT muszą zapewnić odpowiednią jakość danych koniecznych do dokonania kalkulacji

Pod MSSF 16 firmy są zobowiązane do analizowania o wiele większej ilości danych pochodzących z umów leasingowych – do ponownego zidentyfikowania jest ok. 30 parametrów z umów.

„W zależności od ilości i stopnia skomplikowania umów leasingowych, istotnym elementem wdrożenia MSSF 16 jest wybór odpowiedniego narzędzia, ułatwiającego analizę i zarządzanie umowami leasingowymi. Wdrożenie odpowiedniego narzędzia ułatwi pracę działu księgowego oraz pozwoli na lepszą kontrolę identyfikacji leasingów w spółce.”

Anna Wójtowicz, starszy menedżer, ekspert w zakresie MSSF

Poznaj aplikację Lease Manager

Sprawdź, jak możemy pomóc?

Wspieramy spółki na każdym etapie wdrożenia MSSF 16

Kwestie księgowe

 • identyfikacja umów wchodzących w zakres MSSF 16
 • analiza wybranych reprezentatywnych umów oraz wypracowanie ich ujęcia księgowego zgodnie z MSSF 16
 • zdefiniowanie kluczowych założeń i osądów zarządczych 
 • aktualizacja polityk rachunkowości

 

View more

Ustalenie stopy dyskonta

 • ocena w jakich przypadkach należy zastosować krańcową stopę pożyczkową
 • wsparcie w stworzeniu modelu dla krańcowej stopy pożyczkowej i dokumentacji dla poszczególnych typów umów leasingowych
 • szacunek krańcowej stopy pożyczkowej uwzględniając: stopę wolną od ryzyka, marżę za ryzyko, zabezpieczenie w postaci aktywa

View more

Zbieranie danych

 • identyfikacja parametrów wymaganych do ujęcia kontraktów zgodnie z MSSF 16 
 • identyfikacja źródeł danych
 • zbieranie danych z umów będących w zakresie MSSF 16 

 

View more

Zapewnienie jakości danych

 • przegląd zebranych danych w celu zidentyfikowania luk w danych
 • wypracowanie planu naprawczego w celu uzupełniania / korekty danych
 • ocena jakości danych w zakresie kompletności, dokładności i spójności
 • procedury analityczne w celu oceny jakości i integralności danych

 

View more

Wdrożenie narzędzia do MSSF 16 - Lease Manager

 • wdrożenie narzędzia wspierającego kalkulacje zgodne z MSSF 16
 • wymagane dostosowanie narzędzia w zakresie listy parametrów
 • zaprojektowanie pliku wsadowego dla automatycznego importu danych / manualnego wypełniania 
 • szkolenia i warsztaty przygotowujące dla użytkowników i administratorów narzędzia

 

View more

Zaprojektowanie i wdrożenie procesów

 • analiza procesów (z naciskiem na dokładność i kompletność danych) wpływających na źródła danych niezbędnych do raportowania zgodnie z MSSF 16 
 • procedury „walk-through” w obszarach kluczowych dla zbierania i utrzymywania danych niezbędnych do raportowania zgodnie z MSSF 16
 • zidentyfikowanie słabości w procesach oraz obszarów wymagających standaryzacji i optymalizacji
 • zaprojektowanie i wdrożenie działań naprawczych w procesach oraz implementacji odpowiednich kontroli wewnętrznych

 

View more

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Obserwuj nas