PwC i Anaplan - partnerstwo dla większej efektywności planowania finansowego


Kompleksowe podejście do procesu planowania z perspektywy finansów i biznesu

Postępująca złożoność i niepewność otoczenia biznesowego zmusza zarządzających do szybkiej aktualizacji planów finansowych, szukania skutecznych i efektywnych programów do prognozowania i budżetowania, umożliwiających szybką reakcję i trafne decyzje biznesowe.


Anaplan łączy planowanie, prognozowanie i budżetowanie w działach finansowych z planowaniem operacyjnym i specjalistycznym w jednym narzędziu.


PwC jest globalnym partnerem wdrożeniowym rozwiązań Anaplan już od 2015 r. W Europie działamy wspólnie m.in. w Anglii, Niemczech, Francji, Belgii, Szwajcarii, a od 2021 r. również w Polsce. Posiadamy bogate praktyczne doświadczenie w optymalizacji procesów planistycznych oraz budowaniu modeli planowania finansowego w aplikacji Anaplan z uwzględnieniem specyfiki biznesowej klienta.

Czytaj dalej


Nasze partnerstwo z Anaplan to połączenie praktycznego doświadczenia w zakresie transformacji procesów planowania i budżetowania oraz najnowszej technologii. Wspieramy dyrektorów finansowych oraz szefów działów controllingu w zaprojektowaniu procesu planowania w oparciu o rozwiązanie technologiczne, które wg niezależnego raportu Gartnera* podsumowującego rynek chmurowych rozwiązań do planowania i analizy finansowej, ma obecnie najwyższy procent adaptacji w organizacjach – 89% badanych organizacji używa Anaplanu codziennie.

*Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions; Published 6 October 2020 - ID G00450484; By Analysts Greg Leiter, Robert Anderson, John Van Decker; Gartner

Anaplan integruje procesy planowania finansowego i operacyjnego w organizacji

.

Planowanie to operacjonalizacja celów na wiele konkretnych zadań, które pracownicy muszą wykonać, aby te cele osiągnąć. Jeśli chcemy zwiększyć przychody o 10%, to obszary sprzedaży, marketingu, logistyki  itp. muszą rozumieć swoją rolę w osiągnięciu tego wzrostu. Dodatkowo, przy dynamicznych zmianach otoczenia biznesowego, planowanie powinno zapewniać wystarczającą elastyczność w zakresie analizy scenariuszowej, aby sprostać wyzwaniom i wskazać kierunki działań. 

Wymaga to optymalnego procesu planistycznego, a przede wszystkim narzędzia, które zapewni nam efektywną komunikację z osobami, które odpowiadają za realizację procesów biznesowych i mają bezpośredni wpływ na kształtowanie dźwigni wartości. Takim narzędziem jest właśnie Anaplan.

Dzięki odpowiedniemu procesowi wdrożenia Anaplan może stanowić zintegrowaną  platformę planistyczną dla wszystkich operacji w firmie i skutecznie wspierać CFO w zakresie budowania informacji zarządczej - zrozumiałej i zunifikowanej dla różnych obszarów w firmie, budując zaufanie do danych.  

Anaplan łączy procesy, ludzi i dane. Zapewnia  transparentność,  elastyczność i umożliwia obszarowi finansów sygnalizację z odpowiednim wyprzedzeniem  ryzyk i szans w celu podjęcia działań niezbędnych do osiągnięcia strategicznych celów organizacji.

Transparentne ujęcie kluczowych czynników operacyjnych wpływających na wyniki finansowe umożliwia szybkie odnalezienie źródeł wzrostu, optymalizację, podniesienie efektywności i zapewnienie ciągłości prowadzonej działalności.

Anaplan to

Chmurowe rozwiązanie w modelu SaaS

 - platforma, stanowiąca jedno źródło danych pochodzących z systemów ERP, CRM i innych, używanych w procesach planistycznych dla wszystkich działów w organizacji. Umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o przejrzyste, całościowe dane dostępne w czasie rzeczywistym. Zaletą Anaplan jako rozwiązania chmurowego jest również  brak konieczności regularnego instalowania nowszych wersji (upgrade’ów) i związanych z tym przestojów oraz angażowania obszaru IT.

Nowoczesna technologia

- u podstaw platformy Anaplan leży opatentowana technologia Hyperblock łącząca elastyczność, skalowalność i szybką analizę. To dzięki niej Anaplan zapewnia możliwości planowania w czasie rzeczywistym nawet w wyjątkowo złożonych grupach kapitałowych.

Jedno źródło danych planistycznych

- wszyscy planiści korzystają z tych samych, zunifikowanych danych, zapewniając transparentność procesów planistycznych oraz większe zaufanie do danych w całej organizacji.

Równoległa współpraca planistów z różnych zespołów

- ułatwia dynamiczny wgląd w dane i ich elastyczną analizę, przyspiesza reakcję na zmiany rynkowe i wewnątrzfirmowe.

Platforma tworzona przez użytkowników biznesowych dla użytkowników biznesowych

 - w razie zmian nie ma potrzeby angażowania specjalistów z obszaru IT,  biznes sam może kontrolować i dokonywać zmian w logice czy dashboardach. Użytkownikom łatwo zrozumieć jak działa Anaplan, zupełnie inaczej niż w "czarnych skrzynkach" innych systemów.

Planowanie finansowe musi odejść od arkuszy kalkulacyjnych

Pomagamy w zmianie podejścia do planowania finansowego - zamkniętego w silosach i bazującego na lokalnych arkuszach kalkulacyjnych,  na rzecz jednego, zintegrowanego, zarządzanego centralnie narzędzia, umożliwiającego współpracę i wgląd w dane różnym zespołom w tym samym czasie, dając transparentność pomiędzy planami różnych działów.

Przy użyciu aplikacji Anaplan możemy przygotowywać plany i prognozy równolegle dla różnych obszarów w optymalny sposób wykorzystując ich zaangażowanie. Połączenie aplikacji finansowych z operacyjnymi, zapewnia synergię planów i wykonania. Wykorzystując koncept Connected Planning, Anaplan obsługuje i łączy aplikacje odpowiadające na potrzeby niżej wymienionych obszarów biznesowych:

Sprzedaż, Finanse, Łańcuch dostaw, Kadry, Marketing, IT

Doświadczeni eksperci PwC wspierają wdrożenia end-to-end. Łączymy doświadczenie finansowe z ekspertyzą w zakresie IT. Nasz zespół tworzą praktycy z obszaru controllingu oraz certyfikowani przez Anaplan Model Builders. Dzięki praktycznej znajomości procesów planistycznych jesteśmy w stanie zdiagnozować bolączki procesu planistycznego i tak zaprojektować wdrożenie wg metodologii aglie, aby jak najwcześniej dostarczyć efekty i wartość dodaną dla użytkowników. Realizujemy wdrożenie razem, dzieląc się na bieżąco wiedzą i szkoląc przedstawicieli obszaru finansów klienta, tak aby po zakończeniu wdrożenia byli w stanie elastycznie dostosowywać proces planistycznych do oczekiwań biznesu i organizacji.

Planowanie finansowe z wykorzystaniem chmurowej aplikacji Anaplan to:

skrócenie cyklu planistycznego

elastyczność

transparentność i przepływ informacji pomiędzy działami 

połączenie strategii z działaniami operacyjnymi

skalowalność

wizualizacja danych na wbudowanych interaktywnych dashboardach

dynamiczne korygowanie planów do bieżącej sytuacji

szybka analiza

eksport danych do zewnętrznych systemów typu Business Intelligence

Jak możemy pomóc?

Jako partner Anaplan pomagamy firmom we wdrożeniach aplikacji Anaplan

  1. Przegląd, optymalizacja i dostosowanie dotychczasowych procesów (process redesign) - zaprojektowanie przyszłych procesów, określenie KPI, zdefiniowanie funkcjonalnych wymagań biznesowych dla aplikacji Anaplan

  2. Budowa modeli planistycznych na platformie Anaplan. Wspólnie z klientem tworzymy dostosowane do potrzeb biznesowych algorytmy procesów planistycznych, wykorzystując metodologię agile.

  3. Wdrożenie platformy Anaplan w organizacji. Poszczególne części aplikacji wdrażamy już w trakcie fazy modelowania, zapewniając czas na ich odpowiednie przetestowanie i dostosowanie.

  4. Szkolenia użytkowników - prowadzenie szkoleń dla przyszłych użytkowników aplikacji przy użyciu metody Train the Trainer.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Dorota Jamiołkowska

Dorota Jamiołkowska

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 060

Obserwuj nas