Nowy instrument wsparcia inwestycji zastąpi Specjalne Strefy Ekonomiczne

30/07/20

30 czerwca 2018 r. wejdzie w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która w istotny sposób zmienia dotychczasowy system udzielania zwolnień w podatku dochodowym funkcjonujący w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). 

Korzyści wynikające z nowego mechanizmu wsparcia

Zwolnienie z podatku dochodowego

Wsparcie jest udzielane w formie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych/ fizycznych z tytułu realizacji nowej inwestycji.

 

Długi okres na wykorzystanie zwolnienia podatkowego

Prawo do wykorzystania zwolnienia przysługuje w okresie 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji. Na terenach aktualnych SSE zawsze 15 lat.

 

Elastyczna lokalizacja inwestycji

Zwolnienia podatkowe są dostępne dla podatników lokujących inwestycje w dowolnym miejscu na terenie Polski. Inwestycja nie musi być realizowana na terenie objętym statusem SSE

Wymagania dotyczące inwestycji

Kryteria oceny projektu inwestycyjnego

Ocena kwalifikowalności inwestycji do wsparcia dokonywana jest w dwóch etapach tj. w oparciu o:

 1. Kryterium ilościowe* - minimalna wartość nakładów inwestycyjnych koniecznych do poniesienia przez inwestora. Wartość ta uzależniona jest od stopy bezrobocia na danym obszarze na którym inwestycja zostanie zlokalizowana oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. Z preferencji korzystają mikro, małe i średnie firmy oraz inwestycje w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu lub prac badawczo-rozwojowych.
 2. Kryteria jakościowe - pozyskanie przez inwestora zwolnienia z podatku dochodowego w związku z realizacją nowej inwestycji, wymagać będzie spełnienia przez niego także licznych kryteriów jakościowych. Część z nich pozostaje wspólna dla wszystkich rodzajów projektów inwestycyjnych, a część z nich jest przeznaczona do oceny wyłącznie dla projektów przemysłowych oraz dla projektów usługowych.

 

Kryteria jakościowe - wymagania dotyczące inwestycji (wspólne dla wszystkich projektów)

 1. Inwestycja w branże strategiczne zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju (lotnicza, biotechnologiczna, farmaceutyczna, elektroniczna, maszynowa, chemiczna, meblarska, spożywcza, produkcji środków transportu, w tym akcesoriów i części do środków transportu, urządzeń medycznych, IT)
 2. Poziom sprzedaży eksportowej (udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży > 22,5% (2018))
 3. Inwestycja na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia (powyżej przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce)
 4. Wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości (inwestor należy do sektora
  MŚP - zgodnie z zasadami UE)
 5. Miejsce lokalizacji inwestycji (w jednym ze 122 preferowanych miast lub gminach graniczących z nimi lub w powiatach ze stopą bezrobocia powyżej 160% średniej krajowej)
 6. Wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

 

a

Dodatkowe kryteria dla projektu przemysłowego

 1. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy  i oferowanie stabilnego zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę)
 2. Rozwój klastrów sektorowych (przynależność do klastra
  z branży strategicznej)
 3. Prowadzenie działalności B+R
 4. Współpraca ze szkołami branżowymi

 

a

Dodatkowe kryteria dla projektu usługowego

 1. Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę)
 2. Współpraca z jednostkami naukowymi
 3. Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP
 4. Podejmowanie działań z zakresu opieki nad pracownikiem

 

Wysokość zwolnienia do wykorzystania przez inwestora

Wysokość  zwolnienia zależy od wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji (wydatków inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy nowych pracowników) oraz dopuszczalnej intensywności pomocy obowiązującej w danym regionie*, a także wielkości przedsiębiorstwa.

 

Jak możemy pomóc?

a

W ramach PwC działa zespół Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg specjalizujący się w obszarze zwolnień podatkowych.

a

Posiadamy szerokie i długoletnie doświadczenie w zakresie wsparcia przedsiębiorców w pozyskiwaniu różnych form pomocy publicznej– świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla firm w SSE od 2002 r.

a

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące etap planowania inwestycji, jej wdrażania, jak i rozliczania przyznanej pomocy publicznej.

 

*Informacje dotyczące kryterium ilościowego oraz wysokości zwolnienia podatkowego do wykorzystania przez inwestora znajdują się w załączonym pliku PDF.

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Barbara Brzezińska

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Jakub Sochacki

Jakub Sochacki

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 591

Obserwuj nas