Po XML czas na XBRL

03/06/19

Grupy kapitałowe będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych UE i sporządzające skonsolidowane raporty roczne zgodnie z MSSF mają obowiązek przygotować je w formacie XBRL.

W październiku 2018 r. raportujący zgodnie z polską ustawą o rachunkowości dowiedzieli się o nowych wymogach MF w zakresie sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych w KRS w innym niż dotychczas formacie, czyli w postaci plików XML w ściśle określonej strukturze. Nowe wymogi spowodowały spore zamieszanie i konieczność dostosowania – brak odpowiednich procesów, narzędzi, niepewność co do tzw. „przejścia” sprawozdania przez bramki KRS.

Wymogi MF ominęły na razie spółki sporządzające swoje sprawozdania według międzynarodowych standardów. Jednak i wobec nich wielkimi krokami zbliżają się nowe unijne regulacje, które wymuszą na nich spore zmiany w zakresie procesów i systemów, tak aby dostosować je do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej – tym razem z wykorzystaniem XBRL.

ESEF, czyli elektroniczne raporty roczne spółek notowanych

Unia Europejska dokonując zmiany w dyrektywie harmonizacji w 2013 r. stanęła na stanowisku, że powinien zostać wprowadzony jednolity europejski format raportowy - ESEF (ang.  European Single Electronic Format). Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) został umocowany do wyboru odpowiedniej technologii i wprowadzenia tego formatu. Wybór padł na standard XBRL, będący rozszerzalnym językiem sprawozdawczości finansowej.

Celem tych działań było zwiększenie przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na jednym z unijnych rynków regulowanych, zwiększenie porównywalności danych i możliwości analizy, by chronić inwestora poprzez szeroki dostęp do informacji.

Już w 2020 r. podstawowe sprawozdania w formie elektronicznej

Grupy kapitałowe będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych UE i sporządzające skonsolidowane raporty roczne zgodnie z MSSF mają obowiązek przygotować je w formacie XBRL. Oznacza to opatrzenie poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych specjalnymi znacznikami XBRL wg ustalonej przez ESMA taksonomii.

Wprowadzenie tego wymogu będzie się odbywało dwuetapowo, gdyż dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. wymogiem przypinania znaczników XBRL objęte będą dane identyfikacyjne grupy, okres sprawozdawczy oraz podstawowe sprawozdania finansowe tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

Drugi etap wymogu jednolitego europejskiego formatu raportowego zacznie obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku i później, i w tym etapie obowiązek przypinania znaczników obejmie również informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3 pierwsze kroki do sprawozdania w XBRL

Zmiana formatu przewidzianego dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z MSSF pociąga za sobą fundamentalną zmianę procesu raportowania.

Już teraz trzeba zastanowić się nad 3 podstawowymi obszarami:

  1. Czy opublikowana przez ESMA taksonomia jest dla nas przejrzysta i adekwatna?
  2. Jak wiele odstępstw od opublikowanej taksonomii będzie nas dotyczyć?
  3. Czy mamy odpowiednie umiejętności i narzędzia w zespole sprawozdawczym oraz wystarczająco dużo czasu, by rozpatrzyć samodzielne przypinanie znaczników?

Skontaktuj się z nami

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Obserwuj nas