7 rzeczy o których warto pamiętać podczas transformacji chmurowej w bankowości

19/10/20

Chmura w bankowości

Rozwiązania chmurowe są odpowiedzią na wiele problemów, z jakimi obecnie borykają się firmy z sektora finansowego w Polsce w związku z panującą pandemią COVID-19.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonego w maju przez PwC badania CIO Survey, najważniejsze z perspektywy dyrektorów IT w Polsce priorytety to obecnie wdrożenie narzędzi do współpracy i komunikacji, inwestycje związane z wymaganiami cyfrowej obsługi klienta, oraz przyspieszenie adopcji i wykorzystania chmury w organizacjach.

Chmura jest wyjątkowo elastyczna pod względem technologii, sposobu jej wykorzystania i kosztów. Zdecydowana większość usług chmurowych opiera się na modelu, w którym koszty są bezpośrednio powiązane z wykorzystywanymi zasobami, co czyni chmurę doskonałym narzędziem umożliwiającym redukcję budżetów inwestycyjnych i kosztowych (OPEX vs. CAPEX), przez co rozwój rozwiązań chmurowych nie wymaga kosztownych i długofalowych inwestycji.

Mając te zalety na uwadze, nasi eksperci przygotowali listę 7 rzeczy, o których warto pamiętać przy podczas transformacji chmurowej.

 

chmura w bankowości pwc

 1. Oprzyj strategię chmurową na priorytetach biznesowych

Organizacje z sektora finansowego potrzebują zdolności do szybkiego wprowadzania zmian i wdrażania nowych rozwiązań, aby utrzymać konkurencyjność na stale zmieniającym się rynku. Chmura obliczeniowa jest kluczowym czynnikiem wspierającym innowacje, który umożliwia tworzenie nowych modeli biznesowych i wzbogaca doświadczenia klientów.

Większość firm boryka się jednak z trudnościami w wykorzystaniu pełnego potencjału chmury, głównie ze względu na rozbieżności pomiędzy spojrzeniem strategicznym, a ich aktualnymi celami biznesowymi. Efektywna strategia chmurowa powinna wykraczać poza perspektywę techniczną i musi być oparta na jasno określonych priorytetach biznesowych, wobec których sama chmura jest jedynie wyzwalaczem umożliwiającym realizację tychże priorytetów.

2. Dopasuj strukturę zarządczą

Transformacje chmurowe są złożonym, wielopłaszczyznowym przedsięwzięciem, wymagającym współpracy wielu jednostek organizacyjnych i przemyślanego planowania już od samego początku. Koncentracja wyłącznie na technologii, bez uwzględniania zmian organizacyjnych, może nie przynieść oczekiwanych korzyści z wykorzystania chmury.

Ustanowienie odpowiedniej struktury zarządczej umożliwia zaprojektowanie wydajnej i efektywnej kosztowo platformy chmurowej, uzyskanie maksimum korzyści, jak również zarządzenie koniecznymi zmianami wynikającymi z transformacji chmurowej na poziomie całej organizacji.

3. Zdefiniuj nowe role w organizacji

Adopcja usług i platform chmurowych wymaga przejścia z długich cykli dostarczania rozwiązań IT i zarządzania zasobami informatycznymi, na model bardziej elastyczny, koncentrujący się na usługach i funkcjach biznesowych. Zmiana ta zakłóciła nie tylko tradycyjne modele operacyjne, bazujące na modelu dostarczaniu oprogramowania “plan-build-run”, ale także zmieniła rolę poszczególnych jednostek biznesowych, ponieważ dostawcy chmury stale obniżają barierę wejścia w zakresie nabywania i konsumpcji technologii.

Organizacje muszą dogłębnie ocenić i rozwinąć swoje możliwości operacyjne w zakresie kultury, ról, struktury organizacyjnej, procesów, technologii, zachęt/motywacji oraz aspektów zarządczych w celu wyeliminowania wszelkich luk pomiędzy strategią, a jej realizacją w środowisku chmurowym.  

4. Pamiętaj o integracji chmury

Wraz ze stale zwiększającą się liczbą usług chmurowych i zakresem możliwej integracji (aplikacji, systemów, urządzeń), zaprojektowanie bezpiecznej i łatwej do zintegrowania platformy chmurowej może wymagać znacznych nakładów czasu, wysiłku i umiejętności. Większość organizacji nie posiada odpowiednich zasobów i wiedzy w zakresie definiowania podstawowych usług, integracji i standardów dostarczania rozwiązań chmurowych (ang. delivery pipeline). Ogranicza to potencjał organizacji do bycia innowacyjnymi i dostarczania swoim klientom unikalnych możliwości i funkcjonalności.

Co więcej, organizacje często przechowują dane w silnie zróżnicowanych i rozproszonych środowiskach chmurowych i lokalnych (ang. on-premise). Generowanie informacji zarządczej staje się w takich przypadkach w dużej mierze procesem manualnym i podatnym na błędy. Rozwiązaniem jest odpowiednie zaprojektowanie bezpiecznego, wspólnego “fundamentu” środowiska chmurowego, które umożliwi odpowiednią integrację chmurowych i lokalnych ekosystemów w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie możliwe staje się zbudowanie chmurowych platform analitycznych obejmujących pełen zakres informacji gromadzonych przez organizację, umożliwiających pozyskiwanie użytecznych wniosków z posiadanych danych i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

5. Zaplanuj sprawną migrację do chmury

Migracje do chmury mają reputację skomplikowanych, przeciągających się i wykraczających poza ustalony budżet. Dodatkowo sytuację komplikują aspekty takie jak dostosowanie oczekiwań biznesowych, zgodność z wymogami regulacyjnymi i “certyfikacja” obecnych rozwiązań do pracy w chmurze.

Sukces inicjatyw migracyjnych w dużej mierze zależy od możliwości organizacji do szybkiego i kompleksowego projektowania i modernizacji starszych aplikacji do pracy w chmurze, pozyskania i utrzymania wsparcia kluczowych interesariuszy oraz wykorzystania automatyzacji, aby uczynić migracje normatywnymi, powtarzalnymi i skutecznymi. W przypadku każdej migracji konieczne jest również zagwarantowanie możliwości przeniesienia rozwiązań do innego dostawcy chmurowego, w celu uniknięcia tzw. “Vendor-lock”.

6. Pamiętaj o profilowaniu ryzyk

Coraz więcej organizacji wykorzystuje usługi chmurowe nie tylko w celu rozwoju swoich możliwości biznesowych, ale również jako medium dostarczania produktów i usług swoim klientom. Powoduje to rosnącą liczbę pytań związanych z pozornie niewidocznymi zagrożeniami wynikającymi z użycia chmury oraz tego jak organizacje mogą się przed nimi zabezpieczać.

W związku z powyższym organizacje muszą lepiej zrozumieć jak adopcja chmury i jej wykorzystanie wpływa na ich profil ryzyka. Powszechne zrozumienie tych zagadnień umożliwia unowocześnienie i/lub całkowitą przebudowę mechanizmów kontroli, które zapewnią interesariuszom odpowiedni poziom kontroli i nadzoru, oraz uproszczą sposób, w jaki zarządzane są ryzyka związane z chmurą.

7. Rozwijaj kluczowe kompetencje chmurowe

Jednym z największych wyzwań jakie stawia przed nami chmura jest brak technicznych umiejętności i wiedzy, koniecznych do jej efektywnego wykorzystania. Kluczowe kompetencje, jakie naszym zdaniem powinny zostać rozwinięte w organizacjach obejmują architektów chmurowych oraz administratorów. Odpowiedzialnością architekta chmurowego jest rozumienie możliwości, jakie oferuje wykorzystanie chmury, oraz tego z jakich usług poszczególnych dostawców może skorzystać w celu budowy pożądanego rozwiązania.

Rolą administratorów jest natomiast późniejsze utrzymanie wykorzystywanych rozwiązań chmurowych. Samodzielne planowanie i realizacja przykładowo migracji do chmury może się okazać przedsięwzięciem zbyt karkołomnym ze względu na ogólny poziom skomplikowania i wymagane kompetencje, czego efektem może być niewywiązanie się z zakładanych terminów, przekroczenie budżetu, lub nawet całkowite niepowodzenie. W związku z powyższym na sukces transformacji chmurowej może się również złożyć efektywność wykorzystania zewnętrznych ekspertów oraz doradców.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi wśród naszych klientów, którzy doceniają ich zalety. Szczególnie w sektorze usług finansowych, m.in. dzięki sprzyjającym zmianom w zakresie regulacji, chmura staje się tematem nr 1 w zakresie technologii. Otrzymujemy coraz więcej zapytań o wsparcie w zakresie opracowania strategii adopcji chmury, lub wręcz migracji całych rozwiązań IT do środowiska chmurowego. W naszej perspektywie jest to bardzo dobra prognoza rozwoju polskiego rynku usług chmurowych w sektorze finansowym.

Skontaktuj się z nami

Marek Młyniec

Marek Młyniec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 227 467 002

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Bartłomiej Kołodziejczyk

Bartłomiej Kołodziejczyk

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 604 551 311

Maria Hankała

Maria Hankała

Starszy menedżer, Marketing, Komunikacja, Rozwój biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4555

Obserwuj nas