Alert Regulacji Bankowych 2/2020

W Alercie analizujemy najważniejsze zmiany w polskich i europejskich aktach prawnych z ostatnich miesięcy, a także kluczowe inicjatywy regulacyjne na poziomie globalnym, które mogą przełożyć się na krajowe przepisy.

W najnowszym numerze Alertu przyglądamy się między innymi:

 • Projektom przepisów transponującym unijny pakiet regulacji bankowych CRDV/CRR 2.0 oraz BRRD II do polskiego porządku prawnego,
 • Pakietowi szybkich zmian do rozporządzenia CRR w związku z pandemią COVID-19 (tzw. „CRR quick fix”),
 • Wytycznym EBA dotyczącym udzielania kredytów i ich monitorowania.

Omawiamy także aktualne działania i stanowiska KNF oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczące zmian w obowiązujących regulacjach ostrożnościowych w świetle środków związanych z walką ze skutkami epidemii COVID-19, w tym w zakresie stosowania publicznych i prywatnych moratoriów na spłaty kredytów.

Na uwagę zasługują również kształtujące się na poziomie unijnym coraz bardziej rozwijane regulacje i praktyki w zakresie zrównoważonego finansowania oraz ryzyka finansowego związanego z klimatem i środowiskiem. Ich wpływ na polską gospodarkę oraz możliwości finansowania energetyki opartej na paliwach kopalnych mogą być znaczące.

Najciekawsze zagadnienia dotyczące sektora bankowego poruszane w tym wydaniu Alertu

Projekty aktów prawnych transponujących unijny pakiet regulacji bankowych CRDV/CRR 2.0 oraz BRRD II do polskiego porządku prawnego

Na przełomie I i II kwartału br. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiły się projekty ustaw i rozporządzeń transponujących do polskiego porządku prawnego unijny pakiet regulacji bankowych CRDV/CRR 2.0 oraz BRRD II.

Procesem konsultacji objęto m.in. projekty zmian do ustawy Prawo bankowe oraz do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a także nowelizację Rozporządzenia w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

 • Jakie zmiany zostały zaproponowane w ramach nowelizacji ustawy Prawo bankowe?
 • Co zmieni się w zasadach zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej?
 • Jaki będzie przyszły kształt procesu uporządkowanej restrukturyzacji i jakie rozwiązania zaproponowano w zakresie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL)?

Pakiet szybkich zmian do Rozporządzenia CRR w związku z pandemią COVID-19

W dniu 18 czerwca 2020 r. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu sprawozdanie legislacyjne w sprawie wybranych zmian w Rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (tzw. „szybka poprawka” CRR) na bazie propozycji Komisji Europejskiej i po uwzględnieniu uwag ECON.

„Szybka poprawka” do CRR ma na celu pomoc instytucjom kredytowym w łagodzeniu skutków pandemii COVID-19 i zacznie obowiązywać następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone do Rozporządzenia CRR w wyniku „szybkiej poprawki”?
 • Jakie korzyści dla banków przyniosą nowe regulacje?

Czy Wytyczne EBA dotyczące udzielania kredytów i ich monitorowania będą dla polskich banków rewolucją?

W dniu 29 maja 2020 r. EBA opublikowała ostateczną wersję Wytycznych dotyczących udzielania kredytów i ich monitorowania.

Wytyczne zostaną niebawem przetłumaczone na oficjalne języki UE i będą obowiązywać od 30 czerwca 2021 r. (dla odnowień istniejących kredytów od 30 czerwca 2022 r.).

 • Jakiej grupy kredytobiorców będą dotyczyć Wytyczne i jakie obszary działalności kredytowej zostały uregulowane?
 • Jakie występują różnice w stosunku do dobrze ugruntowanego reżimu prawnego w Polsce oraz rekomendacji KNF w zakresie oceny zdolności kredytowej i zarządzania ryzykiem kredytowym?
 • Jakie wyzwania stoją przed sektorem bankowym w związku z przyjęciem Wytycznych i jakie obszary będą wymagały od banków najwięcej pracy związanej z wdrożeniem Wytycznych?

Działania krajowych i unijnych nadzorów w ramach wsparcia banków w walce ze skutkami pandemii COVID-19

Na przełomie I i II kwartału br. krajowi i unijni nadzorcy podjęli szereg inicjatyw związanych ze wsparciem banków w przezwyciężaniu skutków pandemii COVID-19, w tym w zakresie podejścia do stosowania norm ostrożnościowych oraz publicznych i prywatnych moratoriów wprowadzonych na skutek pandemii COVID-19.

EBA opublikowała również wstępną ocenę wpływu pandemii COVID-19 na unijny sektor bankowy.

 • Jakie wyjaśnienia dotyczące stosowania obowiązujących ram ostrożnościowych w świetle środków związanych z walką ze skutkami epidemii COVID-19 przedstawiono?
 • Jakie podejście proponuje EBA w zakresie stosowania publicznych i prywatnych moratoriów wprowadzonych na skutek pandemii?
 • W jakich obszarach działalności banki najbardziej odczują negatywne skutki pandemii?

Szczegółowo o powyższych regulacjach przeczytasz w pełnej wersji Alertu Regulacji Bankowych.

 

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 049

Obserwuj nas