Alert Regulacji Bankowych - wydanie specjalne: COVID-19

01/04/20

W aktualnych okolicznościach tak trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju wypadków związanych z COVID-19 i jego wpływem na życie ludzi i gospodarkę, banki z uwagą śledzą podejmowane przez organy regulacyjne i nadzorcze działania stanowiące odpowiedź na obecny kryzys.

Dostęp do pełnej informacji w tym zakresie jest ważny, po to aby odpowiednio zareagować na zmiany w regulacjach i podejściu nadzorców oraz oszacować potencjalny wpływ tych zmian na własny biznes, konkurencję i klientów.

W specjalnym wydaniu Alertu poświęconym COVID-19 omawiamy najważniejsze zmiany w polskich i europejskich aktach prawnych związane z pandemią, a także kluczowe inicjatywy regulacyjne na poziomie globalnym.

Jaki wpływ na globalną gospodarkę będzie miał koronawirus?

Zamknięte zakłady pracy, centra handlowe i sklepy, anulowane wydarzenia sportowe i kulturalne, zakazy podróży, szeroko zakrojone ograniczenia poruszania się czy zgromadzeń - kryzys wywołany czy związany z COVID-19 ma ogromny i nagły wpływ na globalną gospodarkę.

Dramatyczne załamanie wiodących rynków giełdowych w ostatnich tygodniach wydaje się odzwierciedlać obawy przed długotrwałą recesją. Powraca wspomnienie z kryzysu finansowego z 2008 roku. I chociaż „tym razem jest inaczej", sektor finansowy boryka się z poważnymi efektami pierwszej, jak i drugiej fali skutków pandemii, między innymi:

 • Gwałtownym pogorszeniem sytuacji finansowo-ekonomicznej dużej grupy klientów oraz niewypłacalnością wielu z nich (z powodu braku płynności, załamania produkcji, sprzedaży, usług), co prowadzić będzie do lawinowego wzrostu rezerw na straty kredytowe i głębokiego wpływu na wyniki banków.
 • Pogorszeniem wycen, spadkiem popytu i dużą zmiennością cen obligacji i akcji, które służą m.in. jako aktywa płynne lub zabezpieczenie.

Jak szacowany jest wpływ pandemii COVID-19 na sektor bankowy i ubezpieczeniowy w innych częściach świata?

Badanie PwC wśród szefów głównych firm w USA i Meksyku wskazuje, że 80% z nich dostrzega potencjalne ryzyko globalnej recesji, 48% spadek popytu konsumpcyjnego i konsumpcji, 48% wpływ na sytuację finansową, na wyniki operacyjne, przyszłe okresy, płynność i kapitał firm.

Więcej szczegółowych analiz i wskazówek możesz znaleźć w raporcie PwC (w języku angielskim) COVID-19 and the banking and capital markets industry.

Przed jakimi wyzwaniami stoi obecnie sektor finansowy?

Dodatkowo same banki stają przed poważnymi i licznymi wyzwaniami operacyjnymi wynikającymi z zamknięcia wielu placówek i ograniczeń pracy zespołowej, przejścia na pracę zdalną (z czym wiąże się zaopatrzenie w sprzęt czy zapewnienie jej bezpieczeństwa).

Przykładem wyzwania może być np. praca z domu dealerów funkcjonujących w ściśle regulowanym środowisku lub zarządzanie zdalnymi audytami czy inspekcjami na miejscu.

Koronawirus zmienia sektor bankowy - ułatwienia regulacyjne

Oprócz krótkoterminowych środków wsparcia dla firm, pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, rządy i odpowiednie organy nadzorcze w różnych krajach wprowadziły zarówno ułatwienia operacyjne (np. odłożenie inspekcji w bankach), jak również różne tymczasowe "poluzowania" regulacyjne dla banków.

W ten sposób chcą zapewnić możliwość realizowania przez nie kluczowej roli dla gospodarki i dla klientów indywidualnych m.in. finansowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w sytuacji szoku gospodarczego czy zagrożenia życia - konsekwencjami koronawirusa dla gospodarki światowej.

 

Najciekawsze zagadnienia regulacyjne dotyczące sektora bankowego

Zauważamy większą elastyczność w egzekwowaniu regulacji i zmniejszenie obciążeń w obowiązkach banków wobec nadzoru bankowego w Polsce, UE i globalnie. Sprawdź poniżej kilka aktualnych działań nadzorczych, regulacyjnych oraz w zakresie polityki pieniężnej poruszonych w tym specjalnym wydaniu Alertu:

POLSKA

 • Pakiet impulsów nadzorczych przygotowany przez KNF,
 • Zalecenie KNF dla banków co do niewypłacania dywidendy za poprzednie lata ze względu na skutki COVID-19,  niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań,
 • Z inicjatywy NBP zwiększenie dostępu do płynności i prowadzenia operacji strukturalnych otwartego rynku,
 • Obniżenie stóp procentowych przez RPP,
 • Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów obniżające bufor ryzyka systemowego z 3% do 0% na wniosek Komitetu Stabilności Finansowej.

 

View more

EUROPA

 • Rekomendowana przez EBA elastyczność w podejściu do definicji niewykonania zobowiązania, restrukturyzacji kredytów oraz stosowania IFRS 9 w kontekście ostrożnościowym,
 • Uznana i dopuszczona przez EBA, a także ECB i narodowych nadzorców potrzeba odłożenia w czasie niektórych działań nadzorczych, w tym inspekcji i obowiązków banków, nie mających absolutnie koniecznego charakteru,
 • Prośba ECB do banków znajdujących się pod jego nadzorem (największe banki w Unii Bankowej) oraz narodowych regulatorów z Unii Bankowej o niewypłacanie dywidendy za 2019 i 2020 przynajmniej do października 2020.

 

View more

ŚWIAT

(Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego oraz Rada Stabilności Finansowej w BIS):

 • Odłożenie o 1 rok wdrożenia reformy Bazylei IV
 • Zachęta do wykorzystania opcji i elastyczności dopuszczonej w standardach nadzorczych

 

View more

Szczegółowo o powyższych regulacjach i wielu innych wraz z omówieniem ich potencjalnego wpływu na banki przeczytasz w wydaniu specjalnym Alertu Regulacji Bankowych.
 

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Obserwuj nas