Alert Regulacji Bankowych 3/2020

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Alertu Regulacji Bankowych PwC zawierającym omówienie bieżących zmian w regulacjach dla instytucji finansowych.

W Alercie analizujemy najważniejsze zmiany w polskich i europejskich aktach prawnych z ostatnich miesięcy, a także kluczowe inicjatywy regulacyjne na poziomie globalnym, które mogą przełożyć się na europejskie i krajowe przepisy.

W najnowszym numerze Alertu przyglądamy się między innymi:

 • Projektowanej reformie modelu bankowości hipotecznej,
 • Kształtującym się dynamicznie w UE (PE, KE, ESA) regulacjom i wytycznym  w zakresie zrównoważonego finansowania (sustainability, taxonomy, green finance, ESG) oraz ryzyka finansowego związanego z klimatem i środowiskiem, 
 • Planowanym działaniom na rzecz wzmocnienia unijnego nadzoru nad praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CTF).

Omawiamy także aktualne działania i stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczące obowiązujących ram ostrożnościowych w świetle środków związanych z walką ze skutkami epidemii COVID19, w tym w zakresie stosowania publicznych i prywatnych moratoriów na spłaty kredytów.

Na uwagę zasługują również zainicjowane na poziomie globalnym działania na rzecz wzmocnienia zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz odporności operacyjnej banków.

Najciekawsze zagadnienia dotyczące sektora bankowego poruszane w tym wydaniu Alertu

Intensyfikacja prac w zakresie nowego modelu funkcjonowania bankowości hipotecznej i listów zastawnych

16 lipca br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat zapowiadający prace nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej i listów zastawnych w Polsce. Prace analityczno-koncepcyjne prowadzone od prawie 2 miesięcy w grupie roboczej skupiającej organy państwa, banki i izby gospodarcze, pod przewodnictwem Ministerstwa Finansów, są ukierunkowane na przygotowanie propozycji optymalnego modelu funkcjonowania bankowości hipotecznej w Polsce a jednocześnie mają na celu transpozycję dyrektywy w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych (covered bonds).

 • Jakie działania są podejmowane w celu wypracowania optymalnego modelu bankowości hipotecznej w Polsce?
 • Co zmieni się w modernizowanych przed kilkoma laty zasadach emisji listów zastawnych?
 • Jakich zmian w obszarze bankowości hipotecznej oczekuje sektor bankowy?

Działania w zakresie zrównoważonego finansowania oraz ryzyka finansowego związanego z klimatem i środowiskiem

Pomimo szeregu wyzwań, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19, działania w zakresie zrównoważonego finansowania oraz ryzyka związanego z klimatem i środowiskiem nie zostały wstrzymane. W dniu 22 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomia). Rozporządzenie ustanawia kryteria oceny, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo i będzie miało zastosowanie m.in. do wszystkich uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe. Dodatkowo 8 czerwca 2020 r. opublikowano projekt rozporządzenia delegowanego dotyczącego włączenia czynników zrównoważonego rozwoju, ryzyka i preferencji do określonych wymogów organizacyjnych oraz warunków działania firm inwestycyjnych, a Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie ustanowienia unijnego standardu zielonych obligacji (EU GBS).

 • Jaką inwestycję będzie można zakwalifikować jako zrównoważoną środowiskowo?
 • Jakie nowe wymagania w obszarze czynników zrównoważonego rozwoju będą musiały uwzględnić firmy świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzające portfelem?
 • Jakie działania podejmuje Komisja Europejska w zakresie ustanowienia unijnego standardu zielonych obligacji?

Planowane wzmocnienie unijnego nadzoru nad praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CTF)

W dniu 30 września br. odbyły się konsultacje publiczne w zakresie przedłożonego przez Komisję Europejską w maju br. planu działania na rzecz kompleksowej polityki Unii w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednym z planów KE jest przedstawienie pakietu propozycji przepisów w formie rozporządzenia dotyczących AML oraz dodatkowych standardów technicznych w tym zakresie. Pojawiły się również postulaty powołania organu nadzorczego nad obszarem AML/CTF na poziomie UE (EU FIU), który we współpracy z krajowymi FIU (Financial Intelligence Unit, w Polsce – GIIF) zajmowałby się instytucjami najbardziej istotnymi z punktu widzenia AML/CTF. Również w projekcie zmian do Wytycznych dotyczących zarządzania wewnętrznego oraz Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organów zarządzających i osób pełniących kluczowe funkcje pojawiły się aspekty związane z identyfikacją, zarządzaniem i ograniczaniem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 • Jakiej działania postuluje KE w celu wzmocnienia unijnego nadzoru nad AML/CTF?
 • Jakie nowe obowiązki w zakresie AML/CTF przewidziano w projektach Wytycznych dotyczących zarządzania wewnętrznego?

Działania krajowych i unijnych nadzorów w ramach wsparcia banków w walce ze skutkami pandemii COVID19

W dniu 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0). Z kolei 1 czerwca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował Aneks do Metodyki BION, w którym poinformowano o wynikających z pandemii COVID-19 zmianach w tegorocznym procesie badania i oceny nadzorczej. Kontynuacja działań wspierających banki w walce ze skutkami pandemii COVID-19 była prowadzona także na szczeblu unijnym.

 • Jakie rozwiązania znalazły się w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19?
 • Jakie zmiany w metodyce BION na 2020 r. zapowiedział UKNF?
 • W jakich obszarach działalności banki mogą liczyć na wsparcie w walce z negatywnymi skutkami pandemii COVID19?

Szczegółowo o powyższych regulacjach przeczytasz w pełnej wersji Alertu Regulacji Bankowych.

 

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 049

Obserwuj nas