Jedna zgoda marketingowa i inne zmiany wprowadzone w PKE

Przedsiębiorcy korzystający z narzędzi do marketingu bezpośredniego, zarówno poczty elektronicznej, telefonów, wiadomości SMS czy powiadomień push powinni w najbliższym czasie liczyć się ze sporymi zmianami. Nowa ustawa – Prawo Komunikacji Elektronicznej („PKE”) w całości uchyla obowiązujące dotychczas Prawo telekomunikacyjne („PT”), jak również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (”uśude”), na których administratorzy opierali zgody na przesyłanie informacji handlowych. 

Zmiana przepisów rodzi wiele wątpliwości: począwszy od tego, w jaki sposób należy pozyskiwać zgody w oparciu o  nowe przepisy, przez konieczność dostosowania systemów i narzędzi CRM, na pytaniach o możliwość korzystania z dotychczasowych zgód kończąc.

PKE ma w sposób kompleksowy regulować cały rynek usług łączności elektronicznej, w szerszym zakresie, niż dotychczasowe PT, i łączyć te rozwiązania w jednym akcie prawnym. Uregulowane zostały, przede wszystkim, zasady świadczenia usług komunikacji elektronicznej, prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej. Niemniej, z perspektywy większości przedsiębiorców prowadzących komunikację marketingową z klientami, najistotniejszą zmianą jest ujednolicenie tak zwanych zgód marketingowych.

 

Gerard Karp

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 502 184 707

Email

Marian Giersz

Counsel, adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 571

Email

Jedna zgoda marketingowa

Do tej pory, nie istniał jeden akt prawny, kompleksowo regulujący kwestię pozyskiwania zgód od osób fizycznych i przedsiębiorców na komunikację elektroniczną. Powodowało to wątpliwości interpretacyjne:
czy administrator powinien uzyskać odrębną zgodę na każdy środek komunikacji?
Czy niezależnie od zgody na przesyłanie informacji handlowych, wymagana jest też zgoda na marketing bezpośredni z PT, niebędący informacją handlową?

W efekcie częstym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorców jest oddzielne pozyskiwanie zgody na komunikację za pośrednictwem e-maili (na podstawie przepisów uśude) i oddzielne na komunikację telefoniczną (w oparciu o PT) lub łączenie tych zgód w jednym oświadczeniu. Mając na względzie trudności w stosowaniu przepisów PT i uśude, jak również jeden cel wspomnianych regulacji oraz jedną podstawę w prawie unijnym, ustawodawca zdecydował się na uregulowanie omawianego zagadnienia w ramach jednego przepisu PKE. Mając to na uwadze, zmianę należy ocenić bardzo pozytywnie.

Artykuł 393 PKE wprowadza jedną zgodę marketingową, obejmującą zarówno przesyłanie informacji handlowych, jak również marketingowych. Niemniej, treść uzasadnienia projektu PKE wskazuje, iż wymagane będzie uzyskanie odpowiedniej zgody na każdy kanał komunikacji marketingowej, wykorzystywany w w relacjach z klientami. Co ważne, omawiany artykuł nie odnosi się do „oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną” (jak to było w dotychczasowych przepisach uśude), a znacznie szerzej, to jest do „abonenta lub użytkownika końcowego”. Pojawia się więc pytanie o możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego wobec przedsiębiorców czy osób prawnych.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Prawa telekomunikacyjnego, zgoda na marketing telefoniczny była wymagana zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych. Aktualna treść projektu PKE wskazuje na utrzymanie tej zasady. Co ze zgodami zebranymi dotychczas? Tu wszystko zależy od tego, czy ich treść będzie odpowiadała nowym wytycznym wynikającym z PKE. Jeżeli aktualne zgody spełniają standardy PKE oraz RODO, nadal będą mogły stanowić podstawę prowadzenia komunikacji marketingowej. Konieczne będzie jednak dokonanie przeglądu aktualnie stosowanych zgód, czy aby na pewno zapewniają standard ochrony adresatów komunikacji, zapewniany przez RODO.
 

Bardziej dotkliwe kary

Kolejnym obszarem wymagającym weryfikacji jest zaplecze IT, a więc procedury i narzędzia do zarządzania zgodami. W naszej ocenie, kluczowe będzie zapewnienie prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wewnętrzne procedury i systemy IT będą musiały zapewnić możliwość sprawnego zarządzania zgodami, w tym ich skutecznego wycofania i usunięcia danych, o ile jedyną podstawą przetwarzania była zgoda.

W związku z uchyleniem art. 10 uśude, warto mieć również na względzie znaczny wzrost – w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów – sankcji finansowych za naruszenie PKE. Prowadzenie marketingu e-mailowego było do tej pory zagrożone praktycznie tylko karą grzywny w wysokości 5000 zł. Po wejściu w życie PKE prowadzenie każdej formy marketingu bezpośredniego bez ważnej zgody będzie zagrożone sankcją 3% przychodu w przypadku marketingu B2B i 10% przychodu w przypadku marketingu B2C.

Kiedy PKE może wejść w życie?

21 grudnia 2020 roku minął termin dla Państw Członkowskich UE na transpozycję unijnej dyrektywy z 11 grudnia 2018 roku ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Polski projekt ustawy implementującej wspomnianą regulację, tj. PKE wraz z ustawą wprowadzającą znajdują się obecnie na etapie opiniowania. Według informacji przedstawionych przez sekretarza stanu w KPRM i Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, Marka Zagórskiego, PKE ma wejść w życie około połowy 2021 roku.

Z perspektywy przedsiębiorców ogromne znaczenie ma planowane wprowadzenie jednej zgody marketingowej, obejmującej zarówno przesyłanie informacji handlowych, jak również marketingowych. Nawet przy założeniu, że wymagane będzie uzyskanie odpowiedniej zgody na każdy kanał komunikacji marketingowej, jest to krok w dobrym kierunku. Do tej pory, z uwagi na brak kompleksowego uregulowania wielu przedsiębiorców miało wątpliwości w jaki sposób działać, aby utrzymać zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Marcin Sidelnik, partner w PwC, lider sektora TMT

Skontaktuj się z nami

Gerard Karp

Gerard Karp

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 707

Marian Giersz

Marian Giersz

Counsel, adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 571

Obserwuj nas