Korzystanie z ulgi IP BOX

03/11/20

W rozliczeniu rocznym za 2019 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy mieli możliwość wykorzystania ulgi IP BOX. Rozwiązanie to może dać istotne oszczędności firmom i pracownikom, należy je jednak wykorzystywać bez ryzyka konfliktu z organami podatkowymi. 

Zachęcamy do lektury artykułu podsumowującego stosowanie ulgi innovation box od początku jej funkcjonowania, opartego na statystykach oraz naszych rekomendacjach. Z myślą potrzeby weryfikacji obecnie stosowanych rozwiązań IP BOX, zapraszamy do wypełnienia testu przedsiębiorcy. 
 

Zainteresowanie ulgą IP BOX wśród podatników: statystyki

Zainteresowanie ulgą IP BOX wśród podatników: statystyki

Duże podmioty

Z danych Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczeń podatkowych największych spółek wynika, że ulga IP BOX cieszyła się w tej grupie niewielkim zainteresowaniem. Na 2802 podmioty ujęte na liście, jedynie dwa z nich wykazały przychód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozliczeniach podatkowych za 2019 r. 
 

Najważniejsze wnioski płynące z dostępnych danych

Ulga IP BOX jest rozwiązaniem nowym, budzącym wiele wątpliwości. W związku z tym, na podstawie statystyk dotyczących liczby wydanych interpretacji indywidualnych przeanalizowaliśmy zmiany zainteresowania ulgą IP BOX od początku pojawienia się przepisów.

Biorąc pod uwagę nieco ponad dwa tysiące wydanych interpretacji w zakresie PIT i CIT, bez wątpienia ulga jest bardziej popularna wśród podatników PIT (a więc prawdopodobnie w większości programistów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Przez cały przeanalizowany okres (od stycznia 2019 r. do lipca 2020 r.) interpretacje wydawane w przedmiocie ulgi IP BOX dla podmiotów podlegających opodatkowaniu CIT stanowiły znacznie poniżej 5% interpretacji w zakresie PIT. A nawet w “najlepszych” miesiącach CIT-owskie interpretacje nie przekraczały 10% ogółu.

Zarówno w przypadku podatników PIT, jak i CIT, zainteresowanie ulgą IP BOX nie eksplodowało w pierwszym okresie funkcjonowania przepisów. W obydwu grupach do lipca 2019 r. wnioski o interpretacje w tym zakresie były nieliczne (poniżej 10 wniosków miesięcznie). Wydaje się, że lipiec 2019 r. był dla tego zagadnienia przełomowy (co z uwagi na 3 miesięczny termin skutkowało znaczącym wzrostem liczby interpretacji wydanych w październiku 2019 r.). Nie budzi to zdziwienia, bowiem 15 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia do ulgi IP BOX. 

Od października 2019 r. KIS wydaje przeciętnie prawie 200 interpretacji indywidualnych w zakresie PIT miesięcznie, przy czym w kwietniu 2020 r. było ich niemal 300. Zostały one wydane w odpowiedzi na styczniowe wnioski - jak widać początek roku jest momentem nie tylko postanowień noworocznych, ale i refleksji dotyczących naszych podatków. Nie zaobserwowaliśmy jednak podobnego wzrostu w zakresie interpretacji CIT. Ich liczba konsekwentnie kształtuje się w okolicach 10 miesięcznie.

Analiza danych wynikających z wydanych interpretacji pokazuje, że podejście KIS do przedstawionych stanów faktycznych jest dość liberalne (albo opisane stany faktyczne tak zbieżne z brzmieniem przepisów). Od momentu wydania objaśnień Ministerstwa Finansów, udział interpretacji pozytywnych w całkowitej liczbie wydanych interpretacji indywidualnych stanowi przeciętnie nieco powyżej 80%. Jednocześnie, podatnicy nie są skorzy do stosowania ulgi IP BOX bez zabezpieczenia jej interpretacją indywidualną. Z danych MF wynika, że z możliwości obniżenia stawki podatku do 5 proc. skorzystało w rozliczeniu za 2019 r. 1601 podatników PIT, którzy zapłacili 18 mln zł podatku. Oznacza to, że średnio mniej niż 10% podatników PIT, którzy skorzystali z ulgi IP BOX mogło zrobić to bez uzyskania interpretacji indywidualnej.
 

Jakie są kluczowe problemy przy stosowaniu ulgi?

Ulga IP BOX jako rozwiązanie nowe i w małym stopniu przetestowane w praktyce rodzi uzasadnione wątpliwości potencjalnych korzystających. Najczęściej, wątpliwości te wiążą się z kwestią właściwego ustrukturyzowania prowadzonej działalności tak, aby mogła korzystać z przedmiotowej ulgi: dostosowaniem umowy ze zleceniodawcą, prowadzeniem ewidencji czy dokonywaniem szczegółowych wyliczeń wskaźnika nexus i wysokości ulgi. Odpowiedzi na niektóre pytania udzielić może lektura zagadnień, na których oparły się negatywne interpretacje indywidualne. Częstą przyczyną negatywnych rozstrzygnięć są kwestie prowadzenia ewidencji (tu w ostatnim czasie sądy zajmują natomiast stanowisko korzystne dla podatników), możliwości uwzględniania poszczególnych rodzajów wydatków w kategorii kosztów czy szerzej sposobu obliczania wskaźnika nexus. O tym, jak wiele wątków wymaga analizy przed zastosowaniem IP BOX, pokazuje z pewnością nieoczekiwany przez wnioskodawcę rezultat jednej z interpretacji w zakresie ulgi IP BOX, w której organ uznał, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza ma charakter stosunku pracy (interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2020 r. 0112-KDIL2-1.4011.73.2019.2.KF).

Naszym zdaniem, niedocenianym ryzykiem korzystania z interpretacji indywidualnych jest możliwość utraty mocy wiążącej interpretacji, jeśli organy podatkowe w toku postępowania podatkowego stwierdzą niezgodność sytuacji podatnika ze stanem faktycznym opisanym w uzyskanej interpretacji. Nawet najlepsza interpretacja indywidualna, potwierdzająca we wszystkich aspektach stanowisko przedstawione przez podatnika, nie ochroni go jeśli w trakcie postępowania organy będą w stanie wykazać rozbieżności pomiędzy działalnością prowadzoną przez podatnika, a stanem faktycznym opisanym we wniosku. Jest to ryzyko o odroczonym charakterze, a doświadczenie pokazuje, że nawet przez najbliższe 3-4 lata podatnicy, którzy zabezpieczyli swoją pozycję indywidualną interpretacją w zakresie IP Box, nie będą spotykać się ze zwiększonym zainteresowaniem kontrolujących. Niestety, nie sposób przesądzić, jakie będą priorytety organów skarbowych w okresie, kiedy będą ulegały przedawnieniu zobowiązania wynikające z pierwszych zeznań podatkowych wykazujących odliczenie tej ulgi.

W tym kontekście, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ostatnio mieliśmy okazję zaobserwować zwiększoną aktywność urzędów skarbowych próbujących kwestionować faktyczną sytuację podatników kilka lat wstecz. Zagadnienie dotyczyło stosowania ulgi abolicyjnej przez marynarzy pływających pod niektórymi zagranicznymi banderami. Powyższy przykład jest o tyle istotny dla analogii z ulgą IP BOX, że dotyczy podatników, którzy otrzymali pozytywne stanowiska organów w kwestii ograniczenia poboru zaliczek.

Filip Kotarski, PwC

Szczególną komplikacją dla podatników niebędących profesjonalnymi doradcami podatkowymi było żądanie przez organy przedstawienia dowodów, które ze względu na ich charakter były niemal niemożliwe do uzyskania. W przypadku ulgi IP BOX taką komplikacją może być kwestia udowodnienia za kilka lat organom podatkowym, że prowadzili działalność badawczo-rozwojową w sposób twórczy, systematyczny i prowadzący do zwiększenia lub wykorzystania zasobów wiedzy. 
 

Klucz do sukcesu? Rozsądne wykorzystanie ulgi IP BOX

 • Czy zatem ulga IP BOX jest niebezpiecznym narzędziem w polskim systemie podatkowym? 
 • Czy podatnicy chcący ograniczyć spory z organami skarbowymi powinni jej unikać? 
 • Czy jej wykorzystanie wiąże się wyłącznie z ryzykiem? 

Odpowiedź trzykrotnie brzmi: nie. 

Ulga IP BOX jest narzędziem dość szeroko stosowanym za granicą i jako narzędzie komplementarne z ulgą B+R, ma stanowić podatkową zachętę do tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, będących przedmiotem ochrony jako kwalifikowane prawa własności. Patrząc na całokształt proponowanych rozwiązań podatkowych, widzimy w ostatnim czasie szczególny nacisk rządzących właśnie na wspieranie innowacyjności. Zatem wprowadzenie rozwiązań takich jak ulga B+R czy ulga IP BOX należałoby rozpatrywać raczej jako próbę wspierania pewnych kierunków rozwoju, niż tworzenie pułapek na podatników.

Rozwiązanie to będzie zatem bezpiecznym sposobem działania w sytuacjach, gdy podatnik faktycznie wykonuje działalność badawczo-rozwojową, spełnia warunki zastosowania ulgi i będzie w stanie  przedstawić stosowną dokumentację na wypadek kontroli. Dla spółki czy programisty prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą kluczową kwestią będzie najpierw określenie, do której z ulg (ulga B+R, ulga IP BOX, 50% koszty uzyskania przychodu) najbardziej przystaje prowadzona przez niego działalność. Do pełni sukcesu konieczne będzie jeszcze świadome poruszanie się w gąszczu nieraz sprzecznych wypowiedzi organów. Powyższe ulgi, chociaż stworzone dla specjalistów od innowacji, a nie od podatków, posługują się szeregiem skomplikowanych rozwiązań. 
 

 • Test form współpracy dla spółek i programistów

 • Test form współpracy dla osób tworzących programy komputerowe

  Twój wynik

 • W związku z potencjalnymi wątpliwościami dotyczącymi właściwych form prawnych dla prowadzenia działalności przez programistów i możliwości skorzystania z ulg podatkowych przygotowaliśmy autorski „Test form współpracy dla osób tworzących programy komputerowe”.

  Test ma na celu pomoc zarówno Spółkom jak i samym programistom we wstępnym określeniu możliwych form współpracy (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ulgi IP BOX) oraz weryfikacji ewentualnych ryzyk związanych z funkcjonującym modelem współpracy. Test jest rozwiązaniem zarówno dla osób zatrudnionych na umowie o pracę jak i osób współpracujących w oparciu o umowy B2B.

 • Prosimy o udzielanie odpowiedzi na podstawie rzeczywistych okoliczności, a nie zapisów umownych. Wyniki ankiety nie są wiążące dla polskich organów podatkowych, jak też nie będą im przekazywane. Stanowią jedynie wstępną ocenę możliwości zastosowania wybranych form współpracy biorąc pod uwagę udzielone odpowiedzi.

  1. Informacje przekazane nam w ramach testu są poufne, a jego rezultat nie stanowi porady prawnej.

  2. Wypełnienie testu nie powinno zająć dłużej niż 5 minut.

  3. Jeśli współpracujesz ze spółką w oparciu o różne stosunki prawne wypełnij ankietę dwukrotnie - dla każdego ze scenariuszy.

 • Jestem:

 • Pytanie {{ qIndex + 1 }} z {{ questions.length }}

 • Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać Ci wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie. Wdrożenie takiego rozwiązania razem z pracodawcą zwiększa bezpieczeństwo Twoje i Spółki.

  W Twoim przypadku tworzenie programów komputerowych w oparciu o umowę o pracę nie pozwala na zastosowanie preferencyjnego opodatkowania w formie IP BOX.

  Jeśli wykonujesz swoje zadania bez podporządkowania poleceniom pracodawcy, w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie, a ponadto prowadzisz taką działalność na rzecz kilku klientów, charakter Twojej pracy może być zbliżony do prowadzenia działalności gospodarczej – może warto rozważyć zmianę formy współpracy?

  Jeśli nie chcesz zmieniać swojej umowy, działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać Ci wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie. Wdrożenie takiego rozwiązania razem z pracodawcą zwiększa bezpieczeństwo Twoje i Spółki.

  W tym momencie tworzenie programów komputerowych w oparciu o umowę o pracę nie pozwala na zastosowanie preferencyjnego opodatkowania w formie IP BOX.

  Charakter wykonywanych przez Ciebie zadań nie powinien tworzyć istotnego ryzyka zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Jednak prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Warto przeanalizować Twoją sytuację bardziej szczegółowo, aby ocenić jakie obszary Twojej działalności mogą wymagać odpowiedniego dostosowania, aby stało się to możliwe.

  Charakter wykonywanych przez Ciebie zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Pomimo przekazania Spółce kwalifikowanych praw własności, prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność może nie spełniać pozostałych warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków, aby zastosowanie IP BOX było możliwe.

  Charakter wykonywanych przez Ciebie zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Ciebie działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów.

  Niektóre elementy sposobu w jaki wykonujesz zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Zanim zastosujesz ulgę IP BOX rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej.

  Jednocześnie, prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność może nie spełniać wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Warto przeanalizować Twoją sytuację bardziej szczegółowo, aby ocenić jakie obszary Twojej działalności mogą wymagać odpowiedniego dostosowania, aby stało się to możliwe.

  Niektóre elementy sposobu w jaki wykonujesz zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej.

  Pomimo przekazania Spółce kwalifikowanych praw własności, prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność może nie spełniać pozostałych warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków, aby zastosowanie IP BOX było możliwe.

  Niektóre elementy sposobu w jaki wykonujesz zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Ciebie działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów.

  Skontaktuj się z ekspertami PwC, którzy pomogą Tobie lub Spółce będącej Twoim pracodawcą / zleceniodawcą w bezpiecznym wdrożeniu efektywnych form zatrudnienia dla programistów.

  Skontaktuj się z nami!

  Jeśli chcesz szczegółowo przeanalizować możliwość wykonywania przez Ciebie prac programistycznych w formie działalności gospodarczej lub ocenić ryzyko związane z zakwestionowaniem prowadzenia działalności gospodarczej skontaktuj się z ekspertami PwC.

  Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje pracownikom możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać im wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie, a Spółce pozwoli na bezkosztową podwyżkę wynagrodzeń. To rozwiązanie daje wyższe netto pracownikowi, a Spółce umożliwia Spółce korzystanie z uzupełniających się rozwiązań: ulgi B+R i ulgi IP BOX.

  Sprawdź jak wdrożyć te rozwiązania bezpiecznie lub dokonaj przeglądu istniejącego w Spółce rozwiązania.

  Tworzenie programów komputerowych w oparciu o umowę o pracę nie pozwala na zastosowanie przez programistów preferencyjnego opodatkowania w formie IP BOX.

  Jeśli Państwa pracownicy wykonują swoje zadania bez podporządkowania poleceniom pracodawcy, w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a ponadto prowadzą taką działalność na rzecz kilku klientów, charakter ich pracy może być zbliżony do prowadzenia działalności gospodarczej – warto wykonać przegląd adekwatnych form zatrudnienia.

  Tymczasem, działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje pracownikom możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać im wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie, a Spółce pozwoli na bezkosztową podwyżkę wynagrodzeń. To rozwiązanie daje wyższe netto pracownikowi, a Spółce umożliwia korzystanie z uzupełniających się rozwiązań: ulgi B+R i ulgi IP BOX.

  Sprawdź jak wdrożyć te rozwiązania bezpiecznie lub dokonaj przeglądu istniejącego w Spółce rozwiązania.

  Charakter wykonywanych przez Państwa współpracowników zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX. Jeśli Spółka nabywa kwalifikowane prawa własności od programistów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, możliwe jest rozważenie wdrożenia ulgi IP BOX dla programistów stosowanej w ramach ich indywidualnych rozliczeń podatkowych.

  Charakter wykonywanych przez Państwa współpracowników zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX w rozliczeniach podatkowych Spółki.

  Niektóre elementy sposobu w jaki Państwa współpracownicy wykonują zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Zanim zdecydują się Państwo na zastosowanie ulgi IP BOX dla programistów rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez nich działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX. Jeśli Spółka nabywa kwalifikowane prawa własności od programistów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, możliwe jest rozważenie wdrożenia ulgi IP BOX dla programistów stosowanej w ramach ich indywidualnych rozliczeń podatkowych.

  Niektóre elementy sposobu w jaki Państwa współpracownicy wykonują zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Zanim zdecydują się Państwo na zastosowanie ulgi IP BOX dla programistów rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez nich działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX w rozliczeniach podatkowych Spółki.

  Rekomendujemy kontakt z ekspertami PwC, którzy pomogą Państwu w bezpiecznym wdrożeniu efektywnych form współpracy z programistami.

  Skontaktuj się z nami!

  Jeśli chcą Państwo szczegółowo przeanalizować możliwość zastosowania struktury zatrudnienia programistów w formie działalności gospodarczej lub ocenić ryzyko związane z zakwestionowaniem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej proponujemy kontakt z ekspertami PwC.

Skontaktuj się z ekspertami PwC

Required fields are marked with an asterisk(*)

Przesyłając swój adres email potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności (włączając w to transfery międzynarodowe). Jeśli zmienisz zdanie co do otrzymywania od nas informacji, możesz wysłać nam wiadomość e-mail przez stronę kontaktu.

Podstawowe informacje o IP BOX

Co to jest IP BOX?

Innovation Box to mechanizm umożliwiający obniżenie stawki podatku PIT lub CIT od dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej - nawet do 5%. Wysokość ww. dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym może podlegać każdorazowo obniżeniu. Podstawą do takiej corocznej korekty dochodów ma być relacja skumulowanych kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa. Wszystkim podatnikom korzystającym z Innovation Box będzie przysługiwało prawo do preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa, czyli np. w przypadku patentu na wynalazek przez 20 lat.

Przepisy wprowadzające Innovation Box weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 

IP BOX - dla kogo?

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku
Stawką preferencyjną zostały objęte: patent, dodatkowe prawa ochronne na wynalazek lub dla patentu na produkt leczniczy, lub środek ochronny roślin, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, lub produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, lub nowych odmian roślin i zwierząt, a także prawo do programu komputerowego. Warunkiem do skorzystania z projektowanej preferencji będzie prowadzenie własnej działalności B+R związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej. Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie ponadto wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

Nowe przepisy uzupełniają polskie preferencje podatkowe dla działalności innowacyjnej uzupełniając już funkcjonującą ulgę B+R. Dotychczas przedsiębiorca wprowadzający wynalazek na rynek obciążony był z tego tytułu standardowym podatkiem dochodowym. 
 

Jak przygotować się do skorzystania z Innovation Box?

Po pierwsze należy sprawdzić, czy przy pracach B+R nie korzystano z pomocy firmy zewnętrznej powiązanej (np. z jednej grupy kapitałowej), jeśli tak, istnieje ryzyko, że współczynnik korekcyjny (specjalny wzór w ustawie) obniży dochód kwalifikowany. 

Drugi krok dotyczy wyliczenia dochodu kwalifikowanego. Ustawa daje nam listę dochodów, które mogą być brane pod uwagę. Można je podzielić na dwie grupy: 

 1. opłaty licencyjne, sprzedaż prawa własności intelektualnej i odszkodowania za naruszenie praw do IP – i te dochody będą kwalifikowane w całości 

 2. dochód z kwalifikowanego IP uwzględniony w cenie sprzedaży – w tym przypadku trzeba będzie wyliczyć za jaką część dochodu z całego produktu odpowiada kwalifikowane IP (na zasadach obowiązujących np. dla cen transferowych).
   

Skontaktuj się z nami

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 876

Bartosz Siwiak

Bartosz Siwiak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 711

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Maciej Klimczyk

Maciej Klimczyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 369

Obserwuj nas