Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Komisja Europejska – Opodatkowanie działalności cyfrowej

22/03/18

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe środki mające zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie wszystkich przedsiębiorstw w UE prowadzących cyfrową działalność gospodarczą.

Wnioski ustawodawcze zostaną przedłożone Radzie UE do przyjęcia i Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji.

Komisja przedstawiła dwa odrębne wnioski ustawodawcze, których realizacja ma przyczynić się do bardziej sprawiedliwego opodatkowania działalności cyfrowej w UE. 

Pierwsza propozycja ma na celu reformę przepisów dotyczących podatku od osób prawnych, tak aby zyski ujmowano i opodatkowywano w miejscu, gdzie przedsiębiorstwa utrzymują znaczące interakcje z użytkownikami za pośrednictwem kanałów cyfrowych. 

Drugi wniosek jest odpowiedzią na apele kilku państw członkowskich o wprowadzenie tymczasowego podatku, obejmującego swym zakresem główne rodzaje działalności cyfrowej, które obecnie całkowicie wymykają się opodatkowaniu w UE.

 

Wniosek nr 1: Wspólna reforma przepisów dotyczących CIT z tytułu działalności cyfrowej

Działanie ma na celu umożliwienie państwom członkowskim opodatkowania zysków generowanych na ich terytorium, nawet jeżeli dane przedsiębiorstwo nie jest na tym terytorium fizycznie obecne. 

Propozycja zakłada, że platforma cyfrowa ma podlegającą opodatkowaniu „obecność cyfrową” lub wirtualne stałe miejsce prowadzenia działalności w danym państwie członkowskim, jeżeli spełnia jedno z następujących kryteriów:

• jej roczne przychody uzyskane w danym państwie członkowskim przekraczają próg wynoszący 7 mln euro;

• ma w danym państwie członkowskim ponad 100 tys. użytkowników w roku podatkowym;

• w roku podatkowym między danym przedsiębiorstwem a użytkownikami biznesowymi zawieranych jest ponad 3 tys. umów o usługi cyfrowe.

Nowe przepisy zmienią też mechanizm podziału zysków między państwami członkowskimi w sposób, który lepiej odzwierciedla możliwości tworzenia przez przedsiębiorstwa wartości w internecie - na przykład w zależności do tego, gdzie znajduje się użytkownik w momencie „konsumpcji” treści.

Wypracowany system zapewni rzeczywisty związek między miejscem, w którym osiągane są zyski, a miejscem, w którym podlegają one opodatkowaniu. Środek ten może stać się częścią wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).

 

Wniosek nr 2: Tymczasowy podatek od niektórych przychodów z działalności cyfrowej

Ten podatek pośredni, mający zastosowanie do przychodów osiąganych z określonych rodzajów działalności cyfrowej, będzie miał charakter wyłącznie tymczasowy (do czasu wdrożenia kompleksowych reform) i przewiduje wewnętrzne mechanizmy w celu ograniczenia możliwości wystąpienia podwójnego opodatkowania.

Podatek będzie stosowany do przychodów z działalności, w ramach której główną rolę w tworzeniu wartości odgrywają użytkownicy, takich jak przychody:

• ze sprzedaży przestrzeni reklamowej w internecie;

• z działalności w zakresie pośrednictwa internetowego, która zapewnia użytkownikom możliwość interakcji z innymi użytkownikami i może ułatwiać im zawieranie ze sobą transakcji sprzedaży towarów i usług;

• ze sprzedaży danych generowanych w oparciu o informacje przekazane przez użytkowników.

Dochody z tego podatku zasilałyby państwo członkowskie, w którym znajdują się użytkownicy, a podatkiem obciążone byłyby wyłącznie przedsiębiorstwa, które w skali globalnej osiągają łączne roczne przychody w wysokości 750 mln euro, a w skali UE – przychody w wysokości 50 mln euro. Dzięki tak ustalonym progom podatek ten nie obciąży mniejszych przedsiębiorstwo typu start-up i scale-up.

 

Co to dla mnie oznacza?

Proponowane przez Komisję Europejską zmiany zrewolucjonizują sposób opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby prawne. Przedsiębiorcy prowadzący cyfrowy biznes powinni czujnie monitorować proces oraz przygotować się na zwiększenie obciążeń podatkowych. 

 

Skontaktuj się z nami

Rafał  Dróbka

Rafał Dróbka

Partner zarządzający, Doradztwo transakcyjne

Tel.: +48 22 746 4994

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas