Obowiązkowy split payment od listopada 2019

30/08/19

29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Ustawa jest konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

 

Najistotniejsze założenia:

 • obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (brutto);
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione w dalszej części);
 • podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 • wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności,
 • możliwe będą zbiorcze płatności (za kilka faktur w ramach jednego przelewu),
 • środki z konta VAT będzie można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.

 

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

 • odpady, złom, surowce wtórne;

 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;

 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;

 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;

 • roboty budowlane;

 • węgiel;

 • handel częściami do samochodów i motocykli. 

 

 

Sankcje przewidziane w ustawie

Za brak zastosowania się do przepisów, przewidziane są sankcje, które mogą być nałożone zarówno na dostawcę jak i nabywcę. W przypadku:

 • braku zamieszczenia w treści faktury informacji o tym, że dana transakcja podlega pod reżim podzielonej płatności, wystawca faktury może otrzymać karę w wysokości równej 30% wartości podatku VAT wynikającej z takiej faktury (w porównaniu do pierwszej wersji projektu, sankcja ta została obniżona ze 100%). Doprecyzowano jednak, że sankcja ta nie będzie miała zastosowania, jeśli - pomimo braku zawarcia na fakturze informacji o MPP - nabywca dokonał zapłaty kwoty VAT przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności;
 • braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca może otrzymać karę w wysokości równej 30% wartości podatku VAT wynikającej z takiej faktury (w porównaniu do pierwszej wersji projektu, sankcja ta również została obniżona ze 100%). Wskazano jednak, że sankcja ta nie będzie miała zastosowania, jeśli sprzedawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury zapłaconej z naruszeniem tego obowiązku;
 • braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca nie będzie uprawniony do uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodu kwoty danego wydatku (CIT/PIT). Sankcja ta będzie miała zastosowanie wyłącznie, jeśli płatność zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu pomimo, tego, że faktura została prawidłowo oznaczona (tj. zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”);
 • braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, osoba odpowiedzialna za wystąpienie takiej sytuacji podlegać będzie pod sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego (do 720 stawek dziennych).

 

 

Istotne wątpliwości

Biorąc pod uwagę ryzyko nałożenia wysokich sankcji, zarówno po stronie dostawcy jak i nabywcy, kluczowe znaczenie będzie miało właściwe zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment oraz ich właściwe oznaczenie i rozliczenie.

 

Wejście w życie mechanizmu podzielonej płatności

Ustawodawca zaplanował, iż obowiązkowy split payment zacznie obowiązywać od 1 listopada 2019 r. Niektóre przepisy (m.in. w zakresie sankcji CIT/ PIT związanych z brakiem płatności w ramach split payment) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Niezbędne działania

Aby uniknąć ryzyka nałożenia wysokich sankcji oraz ewentualnej odpowiedzialności osobistej, każdy podatnik, który nabywa lub sprzedaje towary lub usługi objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, powinien przygotować się na wejście w życie omawianych przepisów.

Przygotowanie takie powinno objąć co najmniej:

 • identyfikację towarów i usług dla których płatność powinna być realizowana w ramach split payment,
 • identyfikację towarów i usług dla których wystawiana faktura VAT powinna zawierać informację „mechanizm podzielonej płatności”,
 • zmiany w sposobie realizowania płatności w taki sposób, aby uwzględniały obowiązek stosowania rachunku VAT.

W przypadku firm, które procesy związane z księgowaniem, wystawianiem faktur czy akceptowaniem płatności realizują poprzez centra usług wspólnych, szczególnie ważne będzie odpowiednio wczesne zainicjowanie zmian tych procesów.

Osobną kwestią jest analiza wpływu tego mechanizmu na płynność przedsiębiorców. Obowiązkowy split payment może nie tylko obniżyć swobodny dostęp do środków finansowych, lecz również powodować ich kumulowanie się na rachunku VAT. 

 

Jak możemy pomóc?

Podatnicy, w celu uniknięcia kar finansowych, będą zmuszeni każdorazowo potwierdzać że określony towar/usługa jest lub nie jest objęty wspomnianym mechanizmem. W przypadku dużej ilości towarów/usług taka analiza może zajmować dużą ilość czasu, nie wspominając o ryzyku popełnienia błędu przy każdorazowym sprawdzeniu katalogu ich katalogu.

Przykład: spółka A dokonuje zakupu folii typu stretch w celach produkcyjnych za kwotę 250 tys. zł brutto. Przedmiotowa transakcja nie została jednak dokonana w mechanizmie podzielonej płatności. Organy podatkowe będą uprawnione do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 46 747,97 zł.

Rozwiązaniem jest identyfikator split paymentu, który ma na celu identyfikowanie obowiązków prawno-podatkowych związanych z zakupem, sprzedażą oraz produkcją wybranych towarów.

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia aspektów obligatoryjnego mechanizmu split payment, które są właściwe dla Państwa działalności.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz nagranie z webinarium o jesiennej rewolucji w zasadach fakturowania i regulowania zobowiązań - obowiązkowy split payment i tzw. "biała lista"

Podczas webinarium 4 czerwca 2019 roku:

● przedstawiliśmy kluczowe elementy wprowadzanych regulacji,
● zasygnalizowaliśmy i wyjaśnialiśmy wątpliwości praktyczne związane z rozumieniem nowych wymogów,
● omówiliśmy działania niezbędne w celu właściwego przygotowania organizacji na nadchodzące zmiany,
● wskazaliśmy przypadki, które mogą spowodować nałożenie sankcji i omówimy sposoby na ograniczenie takiego ryzyka.

To webinarium to skondensowana wiedza w zakresie przygotowania firmy do nowych zasad regulowania zobowiązań i praktyczne wskazówki dla zaplanowania procesu płatności w sposób efektywny.

Prowadzący:

pwc

Tomasz Pabiański
Dyrektor, zespół podatków pośrednich

Krzysztof Ugolik 
Menedżer, zespół podatków pośrednich


Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Maciej Goc

Maciej Goc

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 486

Obserwuj nas