Obowiązkowy split payment od września 2019

17/05/19

Na stronie Rzadowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw związanych z wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu split payment.

Projekt ustawy jest konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Najistotniejsze założenia wynikające z opublikowanego projektu:

 • obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł,
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione w dalszej części);
 • podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 • wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Szczegółowe informacje:

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu

Zgodnie z załącznikiem do projektu zmiany do ustawy VAT, mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli. 

Sankcje przewidziane w projektowanej ustawie

Na uwagę zasługują sankcje, które przewidziano w projekcie omawianej ustawy. W przypadku:

 • braku umieszczenia w treści faktury informacji o podleganiu transakcji pod reżim podzielonej płatności, wystawca faktury może otrzymać karę w wysokości równej 100% wartości podatku VAT wynikającej z takiej faktury,
 • braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca może otrzymać karę w wysokości równej 100% wartości podatku VAT wynikającej z takiej faktury,
 • braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca nie będzie uprawniony do uwzględnienia jako Kosztu Uzyskania Przychodu kwoty danego wydatku (CIT/PIT),
 • braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności, osoba odpowiedzialna za wystąpienie takiej sytuacji podlegać będzie pod sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego (do 720 stawek dziennych).

 

Istotne wątpliwości

Biorąc pod uwagę ryzyko nałożenia wysokich sankcji, zarówno po stronie dostawcy jak i nabywcy, kluczowe znaczenie będzie miało właściwe zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment i właściwe ich oznaczenie i rozliczenie.

Wątpliwości rodzą jednak zarówno zapisy dotyczące wartości transakcji, tj. w jaki sposób ustalić, kiedy nastąpi przekroczenie limitu 15 000 zł i jak ten limit rozumieć (indywidualnie do jednej faktury, do grupy transakcji, do płatności) oraz sposób identyfikacji niektórych towarów i usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Szczególnie nieprecyzyjne wydaje się ujęcie towarów z kategorii części do samochodów i motocykli poprzez referencję do kategorii PKWiU obejmujących handel hurtowy i detaliczny.

 

Wejście w życie

Ustawodawca zaplanował, iż obowiązkowy split payment zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r. Niektóre przepisy (m.in. w zakresie sankcji PIT / CIT związanych z brakiem płatności w ramach split payment) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Niezbędne działania

Aby uniknąć ryzyka nałożenia wysokich sankcji oraz ewentualnej odpowiedzialności osobistej, każdy podatnik, który nabywa lub sprzedaje towary lub usługi objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, powinien przygotować się na wejście w życie omawianych przepisów.

Przygotowanie takie powinno objąć co najmniej:

 • identyfikację towarów i usług dla których płatność powinna być realizowana w ramach split payment,
 • identyfikację towarów i usług dla których wystawiana faktura VAT powinna zawierać informację  „mechanizm podzielonej płatności”,
 • opracowanie zasad obliczania wartości transakcji z danym kontrahentem w celu prawidłowego zastosowania mechanizmu split payment
 • zmiany w sposobie realizowania płatności w taki sposób, aby uwzględniały obowiązek stosowania rachunku VAT.

W przypadku firm, które procesy związane z księgowaniem, wystawianiem faktur czy akceptowaniem płatności realizują poprzez centra usług wspólnych, szczególnie ważne będzie odpowiednio wczesne zainicjowanie zmian tych procesów.

Osobną kwestią jest analiza wpływu tego mechanizmu na płynność przedsiębiorców. Obowiązkowy split payment może nie tylko obniżyć swobodny dostęp do środków finansowych, lecz również powodować ich kumulowanie się na rachunku VAT.

Jak możemy pomóc?

Podatnicy, w celu uniknięcia kar finansowych, będą zmuszeni każdorazowo potwierdzać że określony towar/usługa jest lub nie jest objęty wspomnianym mechanizmem. W przypadku dużej ilości towarów/usług taka analiza może zajmować dużą ilość czasu, nie wspominając o ryzyku popełnienia błędu przy każdorazowym sprawdzeniu katalogu ich katalogu.

Przykład: spółka A dokonuje zakupu folii typu stretch w celach produkcyjnych za kwotę 250 tys. zł brutto. Przedmiotowa transakcja nie została jednak dokonana w mechanizmie podzielonej płatności. Organy podatkowe będą uprawnione do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 46 747,97 zł.

Rozwiązaniem jest identyfikator split paymentu, który ma na celu identyfikowanie obowiązków prawno-podatkowych związanych z zakupem, sprzedażą oraz produkcją wybranych towarów.

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia aspektów obligatoryjnego mechanizmu split payment, które są właściwe dla Państwa działalności. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz nagranie z webinarium o wrześniowej rewolucji w zasadach fakturowania i regulowania zobowiązań - obowiązkowy split payment i tzw. "biała lista"

Podczas webinarium 4 czerwca 2019 roku:

● przedstawiliśmy kluczowe elementy wprowadzanych regulacji,
● zasygnalizowaliśmy i wyjaśnialiśmy wątpliwości praktyczne związane z rozumieniem nowych wymogów,
● omówiliśmy działania niezbędne w celu właściwego przygotowania organizacji na nadchodzące zmiany,
● wskazaliśmy przypadki, które mogą spowodować nałożenie sankcji i omówimy sposoby na ograniczenie takiego ryzyka.

To webinarium to skondensowana wiedza w zakresie przygotowania firmy do nowych zasad regulowania zobowiązań i praktyczne wskazówki dla zaplanowania procesu płatności w sposób efektywny.

Prowadzący:

pwc

Tomasz Pabiański
Dyrektor, zespół podatków pośrednich

Krzysztof Ugolik 
Menedżer, zespół podatków pośrednich


loading-player

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 468

Krzysztof Ugolik

Menedżer

Tel.: +48 519 507 470

Obserwuj nas