Obowiązkowy split payment

28/01/19

Komisja Europejska 23 stycznia 2019 r. opublikowała projekt decyzji derogacyjnej umożliwiającej Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Projekt zakłada, iż Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje wynikające z projektu decyzji derogacyjnej:

 • obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce;
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione w dalszej części);
 • obowiązkowy split payment obejmie wyłącznie transakcje rozliczane za pomocą przelewów bankowych;
 • podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 • wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu

Zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.

Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli. 

Co należy zrobić?

Proces legislacyjny

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż planuje wdrożyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w połowie 2019 r. Obecnie brak jest jeszcze projektu przepisów krajowych, które wdrożyłyby decyzję Komisji Europejskiej.

Decyzja określa najszerszy dopuszczalny zakres wprowadzenia obowiązkowego split paymentu i prawdopodobnym jest, że Ministerstwo Finansów będzie dążyć do możliwie pełnego wdrożenia

uzyskanej decyzji. Należy przeanalizować wpływ wprowadzenia takiego mechanizmu na działalność danej branży i przekazać Ministerstwu informacje przede wszystkim na temat zagrożeń, jakie może spowodować obowiązkowy split payment. Tylko przez ograniczony czas istnieć będzie ewentualna możliwość wpłynięcia na ostateczny kształt tych regulacji w ramach konsultacji społecznych.

View more

Kluczowe pytanie – płynność finansowa i odkładania się środków na koncie VAT

Obowiązkowy split payment w dużej mierze obejmie te kategorie towarów i usług, które obecnie w dostawach lokalnych podlegają odwrotnemu obciążeniu. W zależności od sytuacji danego przedsiębiorstwa, konieczność stosowania split payment na szeroką skalę może doprowadzić do ograniczeń w płynności finansowej oraz odkładania się środków na koncie VAT. Właściwe wymodelowanie tego zjawiska pozwoli oszacować skalę problemu i odpowiednio się do niego przygotować.

View more

Przygotowanie biznesu

Uważamy, iż w pierwszej kolejności należy ustalić w jakim zakresie nowe regulację dotkną nasz biznes. Istotne wątpliwości budzą np. zapisy referujące do typu działalności (handel częściami), a nie konkretnych towarów. Nasze doświadczenie wskazuje również, iż grupowania PKWiU nie zawsze w dostatecznie jednoznaczny sposób identyfikują towary lub usługi.

Kolejnym krokiem jest ocena skali zjawiska (jaki % sprzedaży / zakupów obejmie split payment) i weryfikacja, jakie działania będę niezbędne w celu wdrożenia tego mechanizmu. Uwzględnić należy finanse (płynność przedsiębiorstwa), procesy księgowe (prawidłowe rozksięgowanie, zmiany elementów obowiązkowych na fakturach, sposoby płatności), rozliczenia (realizacja obowiązku split payment), aspekty prawne (zobowiązania umowne dotyczące sposobu i trybu regulowania płatności).

View more

Ograniczenia funkcjonalne split payment

Opierając się na doświadczeniach z funkcjonowania dobrowolnego mechanizmu split payment należy założyć, iż pewne ograniczenia funkcjonalne tego mechanizmu wystąpią również w jego obowiązkowym wariancie. Przykładem może być brak możliwości rozliczania płatności masowych (obecnie komunikat płatności split payment wymaga podania numeru konkretnej faktury, której płatność dotyczy).

Naszym zdaniem już teraz należy zastanowić się, jakiego rodzaju trudności przy wdrożeniu obligatoryjnego split payment mogą wystąpić i w jaki sposób można ograniczyć ich negatywne konsekwencje.

 

View more

Obowiązkowy charakter split payment

Obowiązkowy charakter podzielonej płatności spowoduje, iż Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej wprowadzi regulacje penalizujące brak stosowania tego mechanizmu. Na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze, czy będą to przepisy specjalne czy też referujące w ogólny sposób do kodeksu karnego skarbowego.

W przypadku zastosowania krótkiego vacatio legis (co jest ostatnio regułą) istnieje realne ryzyko, iż czas na wprowadzenie, testowanie i zoptymalizowanie sposobu funkcjonowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności będzie ograniczony.

View more

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia tych aspektów obligatoryjnego mechanizmu split payment, które są właściwe dla Państwa działalności. 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 468

Krzysztof Ugolik

Menedżer

Tel.: +48 519 507 470

Obserwuj nas