Raportowanie schematów podatkowych MDR

24/07/20

Obowiązkowe schematy podatkowe

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, od 1 stycznia 2019 niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules).

 

Co powinienieś wiedzieć o nowych wymogach MDR?

Schemat podatkowy jest szerokim pojęciem

  • szerszym, niż korzyść podatkowa, o której mowa w przepisach dotyczących klauzuli obejścia prawa podatkowego - obowiązek raportowania schematu podatkowego może dotyczyć sytuacji, w których korzyść podatkowa w ogóle nie występuje
  • najczęściej będzie to rozwiązanie podatkowe, w którym występuje korzyść podatkowa, ale także inne sytuacje wymienione w ustawie, w tym związane z transferami aktywów, nieprzejrzystą strukturą własności, unikaniem raportowania FATCA/CRS
  • to nie obejście prawa podatkowego lub optymalizacja podatkowa. Schemat podatkowy jest pojęciem znacznie szerszym (to np. uzgodnienie biznesowe) i dotyczy wszystkich podatków, w tym VAT

 

Przepisy przewidują wsteczne raportowanie

Dla schematów udostępnianych i/lub wdrażanych po 1 stycznia 2019 r., obowiązek raportowania przez promotora powstawać będzie w ciągu do 30 dni od następnego dnia po udostępnieniu schematu.

Nowe przepisy oprócz schematów podatkowych 2019 dotyczą także tych, które zostały wdrożone w 2018 roku, tj. schematów:

  • transgranicznych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 r. 
  • krajowych, w stosunku do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 1 listopada 2018 r. 

Obowiązek raportowania tych schematów odroczony został do 30 czerwca 2019 r.


Katalog cech rozpoznawczych 

Polskie przepisy zawierają rozszerzony katalog 24 cech rozpoznawczych (w przeciwieństwie do 15 zawartych w Dyrektywie Rady 2018/8220), wskazujących na potencjalne zastosowanie danego schematu podatkowego.

Tylko 11 cech rozpoznawczych wymaga wystąpienia tzw. potencjalnej korzyści podatkowej. W przypadku pozostałych cech, raportowanie nie wymaga wystąpienia takiej korzyści.

 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) dotyczy 3 kategorii podmiotów

Mogą to być zarówno osoby prawne, osoby fizyczne, jak i inne jednostki organizacyjne. Należy zwrócić szczególną uwagę na zawierane i planowane transakcje - nietypowe i znaczace, o których uzyskujesz wiedzę i w których wsparcie jesteś zaangażowany.

Promotor

Jako potencjalnych promotorów, ustawa wprost wskazuje doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, ale też pracowników instytucji finansowych doradzających klientom.

Niezależnie od tego promotorem może być także każda osoba, która opracowuje, oferuje lub udostępnia schemat podatkowy.

 

Wspomagający

To w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, ich pracownik.

W toku swojej działalności zawodowej bądź gospodarczej podejmuje się bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, udzielić pomocy dotyczącej opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia „uzgodnienia”.

 

Korzystający

Ten, komu udostępniane jest lub u kogo wdrażane jest uzgodnienie, lub kto jest przygotowywany do wdrożenia uzgodnienia lub dokonał czynności służącej wdrożeniu „uzgodnienia”.

Uwaga! „uzgodnienie” definiowane jest szeroko jako „czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego”.

 

Informacje zgłaszane do KAS

Do Szefa KAS dostarczane będą informacje o przekazującym i korzystającym, w tym, co do zasady, dane przedsiębiorstwa, NIP, imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia. Dodatkowo, załączany będzie m.in. opis schematu podatkowego, zastosowane przepisy prawa podatkowego oraz spodziewana wysokość korzyści podatkowej.

Informacje te mają być przekazywane elektronicznie za pomocą struktur logicznych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Zgłoszony schemat dostanie swój numer referencyjny NSP.

 

 

Niezgodności w obszarze MDR - sankcje przewidziane przez ustawodawcę

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi:

  • do 10 mln PLN w stosunku do podmiotu będącego promotorem,
  • do 21,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.

Podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają kwotę 8 mln PLN w poprzednim roku podatkowym, mogą być zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej wypełniania obowiązków MDR do końca 2018 r. W przypadku niedopełnienia obowiązku wprowadzenia takiej procedury grozi kara do 10 mln PLN.

 

Skontaktuj się z nami

Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 080

Sławomir  Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 874

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Obserwuj nas