Wyrok TSUE – odbiór usług budowlanych może decydować o powstaniu obowiązku podatkowego

10/05/19

W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-224/18, z którego - wbrew dotychczasowej praktyce polskich organów podatkowych – wynika, że to formalny odbiór usługi budowlanej może zostać dla celów VAT uznany za moment wykonania usługi.

Warunkiem jest jednak, aby formalność odbioru została uwzględniona w umowie i stanowiła materialne zakończenie usługi. 

Szczegółowe informacje

Sprawa C-224/18

Sprawa dotyczyła polskiej spółki świadczącej usługi budowlane. Jak wynikało z postanowień umów zawieranych przez spółkę, dla określenia momentu zakończenia robót budowlanych kluczowa była ich akceptacja przez odbiorcę (po wykonaniu robót możliwe było ewentualne zgłaszanie poprawek przez odbiorcę).

Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie określenia momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy dla celów VAT.

Minister Finansów w wydanej na rzecz spółki interpretacji indywidualnej uznał, że postanowienia umowne nie mają znaczenia dla określenia obowiązku podatkowego – decydujący jest moment, w którym usługi zostały faktycznie wykonane. Stanowisko to podtrzymał sąd pierwszej instancji.

NSA zwrócił się jednak do TSUE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do ustalenia, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędna jest ich akceptacja w protokole odbioru.

Rozstrzygnięcie TSUE

Jak wynika z treści wyroku, przepisy unijne nie sprzeciwiają się temu, by to formalny odbiór usługi mógł zostać uznany za moment, w którym usługa została wykonana.

Warunkiem jest jednak, aby formalność odbioru została uzgodniona przez strony umowy – oraz stanowiła materialne zakończenie usługi i ustalała ostatecznie wysokość wynagrodzenia. 

Co to oznacza?

Wyrok ten może oznaczać odwrócenie dotychczasowej praktyki w zakresie określania momentu opodatkowania usług budowlanych.

Do tej pory, zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej uznawały moment, w którym prace zostały zgłoszone do odbioru przez wykonawcę.

W wyroku Trybunał wskazał jednak, że w zakresie określania momentu podatkowego dla VAT możliwe jest przyjęcie daty odbioru prac.

Podatnicy powinni więc przeanalizować zawierane umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych pod kątem istnienia zapisów dotyczących zakończenia robót – i rozważyć, czy nie zachodzi konieczność zmiany stosowanych zasad opodatkowania takich usług.  

Konsekwencją tego wyroku jest także możliwość wznowienia zakończonych postępowań podatkowych - w ciągu miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Obserwuj nas