Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Polityka Nowej Szansy, czyli pomoc finansowa w restrukturyzacji

Jako element rządowej strategii wsparcia dla firm dotkniętych epidemią COVID-19, od połowy sierpnia 2020 r. obowiązuje nowy program pomocowy tzw. Polityka Nowej Szansy, wprowadzony ustawą o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. 

Program został rozpisany na 10 lat, a w puli dostępnych środków co roku przewidziano 120 mln złotych. Dodatkowo, do końca 2021 r. program dysponuje pieniędzmi z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln złotych rocznie, tak więc łączna kwota dostępnych środków na ten rok wynosi co najmniej 720 mln złotych. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o finansowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu. Finansowanie z programu można jednocześnie łączyć z pomocą przewidzianą w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.


Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie zostało przewidziane dla firm, które stanęły przed ryzykiem niewypłacalności lub też są niewypłacalne. Zazwyczaj nie mogą one liczyć na uzyskanie finansowania zewnętrznego, co stanowi istotną barierę dla wdrożenia przez nie skutecznych procesów naprawczych. 

Zasadniczo o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy: 

  • podjęli działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat; 
  • nie prowadzą działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza oraz stali, górnictwa węgla lub sektorze finansowym; 
  • nie prowadzą działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja; 
  • nie  należą do grupy kapitałowej (w tym zakresie przewidziano jednak wyjątki umożliwiające korzystanie z pomocy w przypadkach, kiedy sytuacja ekonomiczna konkretnego podmiotu z grupy kapitałowej nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy lub jest zbyt poważna, aby mogła być rozwiązana w ramach tej grupy).

Wobec nich przewidziano jednak konieczność spełnienia jeszcze choćby jednego z poniższych warunków tj.:

  • utrata ponad połowy kapitału na skutek poniesionych strat;  

  • status mikro lub dużego przedsiębiorcy, u którego w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 lub zysk operacyjny powiększony o amortyzację odsetek był niższy niż 1; 

  • niewypłacalność.

Przy czym najszerszy wachlarz działań przewidziano dla podmiotów jedynie zagrożonych niewypłacalnością, a nie niewypłacalnych. Mogą oni skorzystać zarówno z finansowania przewidzianego w programie Polityki Nowej Szansy, jak i doprowadzić do redukcji zadłużenia korzystając z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego uregulowanego Tarczą 4.0.

Przewidziane rodzaje pomocy:


Program przewiduje trzy rodzaje pomocy dla przedsiębiorców - od doraźnej polegającej na udzieleniu pożyczki płynnościowej, przez tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w wysokości niezbędnej do kontynuowania działalności, aż po pomoc w restrukturyzacji polegającą na możliwości uzyskania różnych form finansowania.

Krótkookresowa pożyczka (tzw. „pomoc na ratowanie”)

Udzielana do czasu wykonania koniecznych analiz służących opracowaniu niezbędnego planu restrukturyzacyjnego albo likwidacji działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy. Maksymalna wysokość pożyczki ograniczona jest do kwoty niezbędnej do utrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorcy.

Tymczasowe wsparcie na restrukturyzację

Pożyczka dedykowana dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia jego skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Ograniczona do kwoty niezbędnej do kontynuowania działalności na okres maksymalnie 18 miesięcy.

Pomoc na restrukturyzację

Przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali plan restrukturyzacji, którego realizacja umożliwi im przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku lub zmianę profilu produkcyjnego. Może być udzielona w różnych formach, w tym  pożyczki, objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, czy też objęcia obligacji. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Procedura uzyskania pomocy na restrukturyzację

Dla znacznej części przedsiębiorców restrukturyzacja może okazać się jedynym rozwiązaniem umożliwiającym utrzymanie na rynku. Aby uzyskać wsparcie finansowe na ten cel w ramach Polityki Nowej Szansy niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością przedsiębiorca musi prawidłowo złożyć wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu, a wraz z nim załączyć szereg dodatkowych dokumentów, w tym plan restrukturyzacji. Brak dopełnienia wymogów formalnych wniosku może doprowadzić do jego odrzucenia, natomiast przygotowanie nierealnego planu restrukturyzacji, do istotnego zmniejszenia szansy na uzyskanie adekwatnej pomocy. Wobec tego zarówno przy złożeniu wniosku, jak i na etapie sporządzenia planu restrukturyzacji, warto wspomóc się profesjonalnym doradztwem. 

 

 

Skontaktuj się z nami

Stanisław Żemojtel

Stanisław Żemojtel

Counsel, Lider Zespołu Commercial & Regulatory Litigation, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 746

Obserwuj nas