Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Wsparcie dla firm

Upadłość i restrukturyzacja

Utrata płynności finansowej jest ryzykiem wpisanym w każdą działalność gospodarczą, szczególnie w czasach pandemii koronawirusa. Czasami ma jedynie przejściowy charakter, jednak w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością podejmowania konkretnych działań naprawczych i wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego albo nawet upadłościowego.

W sytuacji utraty lub groźby utraty płynności finansowej z perspektywy przedsiębiorstwa i osób zarządzających tym przedsiębiorstwem szczególnie istotne jest:

 •  w pierwszej kolejności prawidłowe zdiagnozowanie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i jego prognoz na przyszłość
 • wybranie najwłaściwszej drogi wyprowadzenia przedsiębiorstwa ze stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, względnie zakończenia działalności
 • właściwe przygotowanie przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających do przeprowadzenia wybranego scenariusza
 •  i na samym końcu właściwe przeprowadzenie całego procesu

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Nasze usługi obejmują pełne wsparcie prawne w zakresie niewypłacalności, restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw

Doradzamy

 • przedsiębiorcom, którzy stali się niewypłacalni albo którym stan ten dopiero grozi
 • wierzycielom takich przedsiębiorstw

 • potencjalnym inwestorom
 • syndykom, nadzorcom i zarządcom sądowym

W ramach jednej organizacji jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie najlepszych specjalistów z poszczególnych branż, co może istotnie przyczynić się do sukcesu wdrażanych scenariuszy naprawczych, a także prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zespół

Siłą naszego zespołu, która zapewnia, że jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom nawet w najbardziej skomplikowanych i precedensowych sprawach i zapewnić im kompleksowe doradztwo, jest to, że:

 • nasz zespół tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 • w skład naszego zespołu wchodzą prawnicy z różnych dziedzin prawa, wyspecjalizowani w zagadnieniach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstw, w tym w szczególności prawnicy procesowi i transakcyjni

 • ściśle współpracujemy z ekspertami PwC z pozostałych działów (audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego), co sprawia, że nasza oferta jest nie tylko kompleksowa, ale i unikalna

Obszary działania

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia przesłanek niewypłacalności

Ustalenie, czy przesłanki niewypłacalności zostały spełnione jest niejednokrotnie trudne, a niekiedy analiza w tym zakresie nie daje jednoznacznych wyników. Dlatego zakres naszych usług obejmuje:

 • wsparcie w ocenie spełnienia przesłanek niewypłacalności

 • przygotowanie opinii prawnych w przedmiocie oceny spełnienia przesłanek niewypłacalności, w tym w sprawach niejednoznacznych i wymagających poszerzonej analizy prawnej

 • doradztwo w zakresie uniknięcia albo przerwania stanu niewypłacalności

Przygotowanie najbardziej optymalnego scenariusza w sytuacji niewypłacalności albo groźby niewypłacalności przedsiębiorstwa

W sytuacji gdy analiza przeprowadzona pod kątem spełnienia przesłanek niewypłacalności wykazała, że przedsiębiorstwo znalazło się w stanie niewypłacalności albo taki stan mu grozi, kluczowe jest wybranie najbardziej optymalnego scenariusza dla - w zależności od tego, czyj interes uwzględniamy - samego przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej, do której przedsiębiorstwo to wchodzi, wierzyciela albo potencjalnego inwestora.

Dlatego zakres naszych usług obejmuje kompleksową analizę, nie ograniczającą się wyłącznie do kwestii prawnych, ale uwzględniającą również interes ekonomiczny naszych Klientów, której wynikiem jest przedstawienie rozwiązań, które są najbardziej korzystne z perspektywy naszych Klientów. W naszych rekomendacjach dla:

 • przedsiębiorstw zagrożonych albo już znajdujących się w stanie niewypłacalności wskazujemy przede wszystkim, czy:

  • w konkretnych realiach możliwe jest uniknięcie albo przerwanie stanu niewypłacalności, a jeśli tak, to w jaki sposób

  • zasadne jest podjęcie próby restrukturyzacji pozasądowej, a jeśli tak, to jak ona powinna przebiegać

  •  wskazane jest wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, a jeśli tak, to którego

  • wskazane jest wszczęcie postępowania upadłościowego

 • wierzycieli przedsiębiorstw zagrożonych albo już znajdujących się w stanie niewypłacalności wskazujemy przede wszystkim, w jaki sposób powinni dochodzić swoich należności, aby w możliwie jak największym stopniu zaspokoić swoje roszczenia

 • inwestorów zainteresowanych zainwestowaniem w przedsiębiorstwa zagrożone albo już znajdujące się w stanie niewypłacalności wskazujemy przede wszystkim najbardziej korzystny i bezpieczny sposób zainwestowania.

Wsparcie w uzyskaniu pomocy udzielanej w związku z COVID-19

W dobie pandemii koronawirusa (COVID-19) ustawodawca stara się wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy odczuwają skutki obecnej sytuacji. Skorzystanie ze środków i rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawcę w związku z pandemią koronawirusa i związanym z nią kryzysem gospodarczym może uchronić przedsiębiorców przed koniecznością wdrażania specjalnych planów restrukturyzacyjnych czy też wszczynania postępowań restrukturyzacyjnych albo upadłościowych.

Dlatego też na bieżąco śledzimy planowane regulacje prawne, aby móc jak najlepiej doradzać naszym Klientom w tych trudnych dla nich czasach.

Restrukturyzacja pozasądowa

Problemy finansowe przedsiębiorstwa nie muszą wcale oznaczać konieczności wszczęcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, a tym bardziej postępowania upadłościowego. W wielu przypadkach możliwe i zasadne ekonomicznie może okazać się przeprowadzenie tzw. restrukturyzacji pozasądowej, która może w szczególności polegać na:

 • pozyskaniu finansowania zewnętrznego

 • konwersji długu na kapitał zakładowy

 • zmianie warunków umów wiążących przedsiębiorstwo zagrożone niewypłacalnością

 • zmianie modelu biznesowego, w tym poprzez zbycie zbędnych aktywów, wygaszenie nierentownej części działalności i skupienie się na działalności przynoszącej zysk

W ramach restrukturyzacji pozasądowej naszych Klientów wspieramy w szczególności poprzez:

 • wsparcie w pozyskaniu potencjalnych inwestorów kapitałowych

 • reprezentację w negocjacjach z potencjalnym inwestorem albo przedsiębiorstwem wymagającym dofinansowania, przeprowadzenie badania due diligence i przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej

 • reprezentację w negocjacjach w zakresie pozyskania albo udzielenia finansowania zewnętrznego, w tym w formie pożyczek i kredytów, w tym w szczególności w zakresie umów kredytowych, oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie

 • doradztwo w procesie emisji albo nabycia dłużnych papierów wartościowych

 • doradztwo w zakresie konwersji długu na kapitał zakładowy

 • ocenę wystąpienia przesłanek naruszenia umów handlowych i kredytowych, a także zobowiązań z innych tytułów prawnych, w tym wynikających z warunków emisji obligacji, w związku ze stanem niewypłacalności albo sytuacją zagrożenia niewypłacalnością

 • reprezentację w negocjacjach i sporach związanych z ewentualnym naruszeniem zobowiązań w związku ze stanem niewypłacalności albo sytuacją zagrożenia niewypłacalnością

 • reprezentację w renegocjowaniu warunków poszczególnych umów

 • reprezentację w negocjacjach dotyczących umów o spłacie zadłużenia i powstrzymaniu się od dochodzenia należności (tzw. standstill agreements) oraz przygotowanie takich umów

 • doradztwo w zakresie zbycia i nabycia aktywów oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w tym przeprowadzenie badania due diligence, reprezentację w negocjacjach i przygotowanie stosownych umów i pozostałej dokumentacji transakcyjnej

 • zabezpieczenie interesu członków zarządów restrukturyzowanych spółek, spółek-wierzycieli i spółek-inwestorów poprzez przygotowanie opinii prawnych potwierdzających zasadność podejmowanych działań

Postępowania restrukturyzacyjne

Celem każdego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i wyprowadzenie przedsiębiorstwa na prostą.

W zakresie postępowań restrukturyzacyjnych nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

 • wsparcie w sporządzeniu wniosku restrukturyzacyjnego

 • reprezentację w negocjacjach z wierzycielami w celu zapewnienia skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego

 • kompleksową obsługę procesową w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie niezbędnych pism procesowych i reprezentację w relacjach z nadzorcą albo zarządcą sądowym

W ramach naszej działalności wspieramy nie tylko restrukturyzowane przedsiębiorstwa i całe grupy kapitałowe, w skład których wchodzą takie przedsiębiorstwa, ale również ich wierzycieli, potencjalnych inwestorów, a także ustanowionych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych nadzorców i zarządców

Postępowania upadłościowe

Upadłość może w niektórych przypadkach okazać się nie tyle koniecznym, co nawet najlepszym rozwiązaniem, w szczególności z perspektywy całej grupy kapitałowej, do której należy niewypłacalna albo zagrożona niewypłacalnością spółka.

W zakresie postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości i postępowań upadłościowych wspieramy nie tylko niewypłacalne podmioty i całe grupy kapitałowe, w skład których wchodzą takie podmioty, ale również ich wierzycieli, potencjalnych inwestorów, a także ustanowionych w sprawach syndyków, nadzorców i zarządców.

W zakresie upadłości nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • przygotowanie niewypłacalnych podmiotów i całej grupy kapitałowej do postępowania upadłościowego, w tym w szczególności poprzez działania zabezpieczające menadżerów niewypłacalnych podmiotów przed ewentualną odpowiedzialnością i interesy pozostałych podmiotów z grupy, a także zabezpieczenie majątku potrzebnego do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego

 • wsparcie w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

 • obronę dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela

 •  kompleksową obsługę procesową w ramach postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w tym:

  • przygotowanie niezbędnych pism procesowych

  • doradztwo w zakresie uzyskania zabezpieczenia przed ogłoszeniem upadłości

  • reprezentację w relacjach nadzorcą albo zarządcą sądowym, jeśli zostali ustanowieni

 • kompleksową obsługę procesową w ramach postępowania upadłościowego, w tym:

  • przygotowanie niezbędnych pism procesowych

  • doradztwo w zakresie zgłaszania wierzytelności

  • doradztwo w zakresie uznania danych czynności upadłego za bezskuteczne

  • reprezentację w relacjach z syndykiem

 • wsparcie w zawarciu układu w toku postępowania upadłościowego

 • doradztwo w zakresie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack)

 • doradztwo w zakresie zamiany zadłużenia na udziały kapitałowe (tzw. debt-for-equity swap)

 • doradztwo dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych polskich spółek na terenie jednego z państw UE, w tym wsparcie w procesie wtórnej upadłości spółek zależnych przedsiębiorcy na terenie Polski lub jednego z państw UE.

Odpowiedzialność menadżerów i postępowania sądowe związane z niewypłacalnością i upadłością przedsiębiorstw

Niewypłacalność i upadłość wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności menadżerów, a także szeregiem potencjalnych postępowań sądowych, toczących się równolegle do postępowania upadłościowego. W związku z tym, że w skład naszego zespołu wchodzą procesualiści z wieloletnim doświadczeniem, naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę w ramach wszelkich postępowań, które mogą wiązać się z niewypłacalnością czy też upadłością konkretnych podmiotów, jak i mitygacji ryzyka wszczęcia takich postępowań.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie ewentualnej odpowiedzialności menadżerów, zawierających rekomendacje w zakresie mitygacji ryzyka pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz zabezpieczenie podmiotu na wypadek wszczęcia postępowania karnego przeciwko jego reprezentantom

 • reprezentację w ramach postępowań cywilnych dotyczących w szczególności odpowiedzialności członków zarządu za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości czy też tzw. skarg pauliańskich

 • reprezentację w ramach postępowań karnych dotyczących w szczególności odpowiedzialności członków zarządów w związku ze spóźnionym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, podaniem we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwych danych, udaremnieniem zaspokojenia wierzycieli i dotyczących pokrzywdzenia innych podmiotów.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) jest stosunkową młodą instytucją, która umożliwia sprzedaż/nabycie części bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników w ramach postępowania upadłościowego.

W ramach przygotowanej likwidacji zapewniamy:

 • wsparcie prawne w badaniach due diligence

 • wsparcie transakcyjne w przygotowaniu i negocjowaniu umów zbycia części bądź całości przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników

 • reprezentację w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania upadłościowego. 

   

Skontaktuj się z nami

Stanisław Żemojtel

Stanisław Żemojtel

Partner PwC Legal, Lider Zespołu Commercial & Regulatory Litigation, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 746

Beata Kiedrowicz

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 383

Filip Brach

Filip Brach

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 589

Michał Rams

Michał Rams

Partner PwC Legal, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 859

Obserwuj nas