Polski Ład - 10 zmian istotnych z punktu widzenia pracodawców i osób indywidualnych

Pakiet modyfikacji w ustawach podatkowych

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2021

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

+48 519 504 001

Email

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, Wrocław, PwC Polska

+48 519 508 876

Email

26 lipca 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, które do 30 sierpnia będą przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Zmiany te były częściowo zapowiadane w maju br. i są określane jako “Polski Ład”. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych propozycji Polskiego Ładu, które mogą być szczególnie ważne z perspektywy pracodawców i osób indywidualnych. 

1. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według progresji. Obecnie kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN rocznie. 

Stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN.

2. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku 

Obecnie składka zdrowotna jest w większości odliczalna od podatku dochodowego (składka w wysokości 9% podstawy obliczania jest odliczalna od podatku w wysokości 7,75% podstawy obliczania, stąd tylko 1,25% podstawy obliczania składki obecnie pokrywane jest z dochodu osoby fizycznej). W wyniku planowanych zmian składka zdrowotna przestanie być odliczalna od podatku dochodowego. To zmiana systemowa i dotknie wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki - tak więc zarówno pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, ale również emerytów. W przypadku pracowników wprowadzono specjalne rozwiązanie niwelujące skutki braku odliczania składki. Jednakże będzie ono miało zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy poniżej kwoty 133 692 PLN. W przypadku tych osób, które tej ulgi nie będą mogły zastosować, zmiana wpłynie na zwiększenie obciążeń podatkowych. 

Potencjalne obciążenia na rok 2022 w przypadku osób zatrudnionych na etacie i podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym można wyliczyć z wykorzystaniem naszego kalkulatora.

3. Zmiany zasady obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców

Składka zdrowotna przedsiębiorców będzie obliczana od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej, a to, co do zasady, spowoduje podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej wpłynie też na nowe obowiązki w zakresie raportowania składki dla przedsiębiorców (roczne wyliczenie finalnej składki). 

Porównania obciążeń na rok 2022 w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem liniowym można dokonać korzystając z naszego kalkulatora.

4. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Projekt zakłada obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących określone zawody medyczne do 14% oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12% (wcześniej 15%).

5. Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Projekt wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej). 

6. Dodatkowe obciążenia dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników lub ukrywaniu prawidłowej wysokości przychodów z pracy

Wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie tzw. szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnieniem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy a także wprowadzenie pełnej odpowiedzialności pracodawcy za podatek oraz składki ZUS (z jednoczesnym wyłączeniem odpowiedzialności pracownika za te zobowiązania).

7. Zmiana zasad opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego

Określono nowe zasady opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych, które w przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będą prowadziły do rozpoznania przychodu w kwocie 250 PLN miesięcznie. W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.

8. Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

Likwidacja możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych (z wyjątkiem sytuacji gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Najem indywidualny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN). Po wyłączeniu możliwości stosowania zasad ogólnych, uzyskiwanie przychodów z najmu będzie co do zasady skutkowało koniecznością zapłaty podatku (przy zasadach ogólnych istnieje możliwość uwzględnienia amortyzacji i odliczenia kosztów uzyskania przychodów).

9. Ulga w PIT na powrót z emigracji

Podatnicy, którzy przeniosą miejsce zamieszkania do Polski i staną się polskimi rezydentami podatkowymi (po spełnieniu określonych warunków) będą mogli odliczyć od podatku ustaloną indywidualnie kwotę w 4 kolejnych latach podatkowych następujących po wybranym roku bazowym. Kwota odliczenia będzie zależna od wysokości podatku w roku bazowym i w 3 kolejnych latach.

10. Ryczałt od przychodów zagranicznych dla podatników z ponadprzeciętnym poziomem aktywów (tzw. High net worth individuals)

Polski Ład wprowadza nową formę opodatkowania ryczałtowego dochodów zagranicznych dla osób, które zdecydują się przenieść rezydencję podatkową do Polski. W wyniku wyboru tej formy opodatkowania dochody zagraniczne będą opodatkowane stałym zryczałtowanym kwotowo podatkiem niezależnie od wielkości dochodów zagranicznych.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 876

Obserwuj nas