Skip to content Skip to footer

Loading Results

Polski Ład

10 zmian istotnych z punktu widzenia pracodawców i osób indywidualnych

15 maja 2021 r. ogłoszono szereg planowanych zmian określanych zbiorczo jako „Polski Ład”. Poniżej prezentujemy zestawienie tych propozycji, które mogą mieć największe znaczenie z perspektywy pracodawców oraz osób indywidualnych. 

Na ten moment nie zostały opublikowane odpowiednie projekty ustaw, w związku z tym zestawienie przygotowane jest na podstawie prezentowanych w trakcie konferencji założeń programowych, informacji dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów oraz analiz własnych.

1. Składka zdrowotna przedsiębiorców indywidualnych obliczana od dochodu 

To przełomowa zmiana w polskim systemie ubezpieczeniowym. Dotychczas przedsiębiorcy mieli możliwość opłacania składki ubezpieczeniowej od określonej zadeklarowanej kwoty podstawy, co de facto prowadziło do rozliczania składki zdrowotnej w sposób ryczałtowy (w 2021 roku składka zasadniczo wynosi 382 PLN miesięcznie, tj. 4 584 PLN rocznie). Zapowiadana zmiana ma wprowadzić obowiązek opłacania składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą według takich samych zasad jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu). Wpływ tej zmiany na  przedsiębiorców deklarujących dochody z działalności gospodarczej przedstawia poniższa estymacja.

Przychód z działalności gospodarczej

Dochód netto 2021* 

miesiąc / rok

Dochód netto 2022*

miesiąc / rok


Różnica

miesiąc / rok

8 000 PLN miesięcznie /

96 000 PLN rocznie

5 556 PLN /

66 668 PLN

4 986 PLN /

59 827 PLN

- 570 PLN /

- 6 842 PLN

12 000 PLN miesięcznie /

144 000 PLN rocznie

8 796 PLN /

105 548 PLN

7 866 PLN / 

94 387 PLN

- 930 PLN /

- 11 162 PLN

20 000 PLN miesięcznie

240 000 PLN rocznie

15 276 PLN / 

183 308 PLN

13 626 PLN / 

163 507 PLN

- 1 650 PLN /
- 19 802 PLN

* Dla celów estymacji nie były brane pod uwagę potencjalne koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wyliczona kwota dochodu netto uwzględnia wyłącznie obciążenia w zakresie składek ZUS i podatku PIT rozliczanego w sposób liniowy (19% bez kwoty wolnej) oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku w 2022 roku (patrz punkt 2 poniżej). 

2. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku 

Ta zmiana zasadniczo dotyczy wszystkich osób ubezpieczonych i opłacających składki ZUS, jednak najbardziej odczuwalna będzie dla przedsiębiorców indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących z tego tytułu znaczne dochody. W przypadku podatników uzyskujących dochody opodatkowane progresywnie (skala podatkowa: np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby zaangażowane na podstawie kontraktów menedżerskich czy też prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych), zmiana będzie odczuwalna już przy przychodach brutto powyżej ok. 6 000 PLN miesięcznie. Jednocześnie w programie wskazano plany wprowadzenia dodatkowej ulgi podatkowej dla pracowników uzyskujących dochody na podstawie umowy o pracę w przedziale między 70 000 PLN a 130 000 PLN rocznie. 

Poniższa symulacja przedstawia efekty proponowanych zmian dla wysoko wynagradzanych specjalistów (z dochodem powyżej 130 000 PLN rocznie) zatrudnionych w ramach umów o pracę.

Przychód z umowy o pracę

Dochód netto 2021

miesiąc / rok

Dochód netto 2022**

miesiąc / rok


Różnica

miesiąc / rok

12 000 PLN miesięcznie /

144 000 PLN rocznie

8 066 PLN /

96 803 PLN

8 114 PLN / 

97 371 PLN

+ 47 PLN /

+ 568 PLN

16 000 PLN miesięcznie /

192 000 PLN rocznie

10 579 PLN /

126 951 PLN

10 340 PLN / 

124 083 PLN

- 239 PLN /

- 2 868 PLN

20 000 PLN miesięcznie

240 000 PLN rocznie

13 183 PLN / 

158 206 PLN

12 642 PLN / 

151 709 PLN

- 541 PLN /

- 6 497 PLN

** Dla celów estymacji przyjęto założenie, że kwota wolna w wysokości 30 000 PLN będzie dotyczyć wszystkich podatników (bez względu na wysokość dochodu). 

3. Kwota wolna od podatku na poziomie 30 000 PLN 

W opublikowanym materiale znajduje się zapowiedź wprowadzenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników. To byłaby zmiana w stosunku do obowiązujących zasad. Obecnie kwota wolna nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej rozliczanej w sposób liniowy, natomiast w przypadku osób, których dochody podlegają opodatkowaniu progresywnemu, kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN.

 

4. Próg podatkowy dla 32% stawki podatku na poziomie 120 000 PLN

Stawka 32% miałaby obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN. Obecnie jest to 85 528 PLN.

 

5. Ograniczenia w stosowaniu „umów śmieciowych” 

Program zapowiada ograniczenie wykorzystania umów cywilnoprawnych przez pełne oskładkowanie umów zlecenia, a w dalszej kolejności wprowadzenie jednego kontraktu na pracę. Dodatkowo, jako że ulga dla osób z dochodami pomiędzy 70 000 a 130 000 PLN (patrz punkt „Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku”), ma objąć wyłącznie pracowników, zawarcie umowy zlecenia może okazać się wyjątkowo niekorzystne - przy porównywalnych kwotach przychodów może prowadzić do istotnie niższego wynagrodzenia otrzymywanego na rękę z tytułu umowy zlecenia.

 

6. Uregulowanie pracy zdalnej, która na stałe ma wejść do kodeksu pracy

Zapowiadane jest stworzenie zapisów umożliwiających świadczenie pracy z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. Dla ułatwienia organizacji pracy zdalnej, zaproponowana ma zostać formuła diety lub ryczałtu na pracę zdalną, a także odpowiednio uregulowane mają zostać kwestie BHP w warunkach pracy zdalnej. Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Przepisy będą się także odnosić do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej.

 

7. Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Zobowiązanie dla dużych firm, aby - na żądanie pracownika - w ciągu 30 dni uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni mają mieć też prawo zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej, wykonujących takie same lub podobne obowiązki. 

W planach rządu jest również wzmocnienie edukacji antydyskryminacyjnej.

 

8. Program powrotu kapitału

Program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu ma zostać stworzona możliwość powrotu z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

 

9. Ulga w PIT na powrót z emigracji

Powracający do kraju Polacy już od 2022 r. mają mieć możliwość wskazania w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 000 PLN. Podobna możliwość ma też funkcjonować w roku 2023.

 

10. Ryczałt od przychodów zagranicznych

To rozwiązanie dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski. W takiej sytuacji nierezydent ma zapłacić w Polsce stały ryczałt od dochodów zagranicznych.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Jadwiga Chorązka

Jadwiga Chorązka

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 056

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4764

Katarzyna Rzeżnicka

Katarzyna Rzeżnicka

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 406

Obserwuj nas