Prawo budowlane 2020 - nowelizacja ustawy

23 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane

Zmiana przepisów uzasadniana jest koniecznością uproszczenia oraz przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego w celu zapewnienia większej stabilności prawa w tym zakresie oraz doprecyzowania regulacji, które mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne.

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego podziału projektu budowlanego – na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. W założeniu, takie rozróżnienie ma doprowadzić do odformalizowania postępowania oraz szybszego przygotowywania dokumentacji projektowej poprzez rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które mają podlegać weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiedzialni będą projektanci.

Ponadto, zmiany wprowadzają uproszczone postępowania legalizacyjne względem "starych" samowoli budowlanych, tj. takich, których realizacja została zakończona przynajmniej 20 lat temu.

Zostaje zniesiony wymóg zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Wprowadzony jest pięcioletni terminu na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po upływie którego nie będzie można stwierdzić nieważności tych decyzji. 

W piątek 24 stycznia uchwalona przez Sejm ustawa została przekazana do Senatu, a następnie skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury. Opinie do ustawy sporządziły Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W ubiegły czwartek 30 stycznia, Komisja Infrastruktury złożyła wniosek o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy, w związku z czym ustawa znalazła się w porządku obrad czwartego posiedzenia Senatu RP X kadencji, które ma odbyć się w dniach 5-7 lutego.

 

Skontaktuj się z nami

Marta Hincz

Marta Hincz

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 603

Jean Rossi

Jean Rossi

Partner PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 503 155 853

Katarzyna Kosim

Associate, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 848

Jan Adamus

Jan Adamus

Associate, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 668

Obserwuj nas