Rynek instrumentów pochodnych w dobie koronawirusa

22/04/20

COVID 19 a zabezpieczanie pozycji w towarach, walutach i stopie procentowej: jak zmienił się rynek instrumentów pochodnych?

Epidemia COVID 19 bardzo szybko przełożyła się na sytuację na rynkach towarowych, jak również na stopy procentowe oraz wycenę złotego w walutach obcych. Zarówno dotychczasowe zmiany, jak również zwiększona zmienność cen w przyszłości, niosą ze sobą istotne zagrożenia dla krajowych przedsiębiorstw.


Kluczowe zagrożenia związane ze zmianami:

Cen towarów

Przedsiębiorstwa obrotu

 • Spadek popytu na towary oznacza niższe przychody ze sprzedaży
 • Spadek popytu może oznaczać, że zabezpieczenie pozycji stanie się nieefektywne (overhedge)
 • Możliwe wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających kontrakty terminowe zawarte przed spadkiem cen

Wytwórcy

 • Zarówno spadek popytu na towary, jak i spadek cen towarów oznaczają niższe przychody ze sprzedaży
 • Możliwy negatywny wpływ na wycenę zapasów produkcji własnej i surowców
 • Potencjalnie zwiększone ryzyko kredytowe kontrahenta

 

Klienci oraz przedsiębiorstwa energochłonne

 • Potencjalne obniżenie konkurencyjności produkcji przedsiębiorstw, które długoterminowo zabezpieczają koszty surowców
 • Spadek popytu może oznaczać, że zabezpieczenie pozycji stanie się nieefektywne (overhedge)

 

Kursów walutowych i stóp procentowych

Eksporterzy i importerzy

 • Możliwe wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających kontrakty terminowe zawarte przed spadkiem cen
 • Zwiększenie kosztów transakcji walutowych ( poszerzenie spreadów, większe wymogi dotyczące zabezpieczeń
 • Spadek popytu może oznaczać, że zabezpieczenie pozycji walutowych stanie się nieefektywne (overhedge)
 • Wzrost wartości kosztów ponoszonych w walutach obcych

 

Wszystkie przedsiębiorstwa

 • Możliwe wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających kontrakty terminowe zawarte przed spadkiem cen
 • Zmiany wyceny instrumentów m.in. CIRS i IRS ujemna wycena dla stron dokonujących płatności wg. stopy stałej (szczególnie istotne w przypadku zabezpieczeń o niskiej efektywności)
 • Zwiększenie kosztów transakcji dotyczących stopy procentowej poszerzenie spreadów, większe wymogi dotyczące zabezpieczeń

 

Jak ograniczyć czynniki ryzyka instrumentów pochodnych związane z epidemią COVID 19 na rynkach towarowych, walutowych i stopie procentowej?

Sprawdź poniżej listę ryzyk i możliwych działań zaradczych

Margin calls / konieczność uzupełnienia depozytów zabezpieczających

 • Analiza i aktualizacja prognoz w zakresach pozycji zabezpieczanych oraz zamknięcie ewentualnych zbędnych zabezpieczeń
 • Przegląd transakcji zabezpieczających pod kątem optymalizacji pozycji i kontrahentów (w szczególności nettingu pozycji z różnymi kontrahentami)
 • Analiza przedstawionych kontrahentom zabezpieczeń oraz bieżące monitorowanie ich wykorzystania / zasadności
 • Przegląd kontraktów pod kątem dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczeń oraz klauzul force majeure

Nieefektywność zabezpieczenia w związku ze zmianą pozycji zabezpieczanej w rezultacie zmniejszenia popytu na towary

 • Analiza wrażliwości popytu w celu aktualizacji prognoz produkcji / sprzedaży
 • Przegląd i aktualizacja strategii zabezpieczeń w kontekście zwiększonej zmienności na rynkach towarowych oraz zwiększonej niepewności co do przyszłych przychodów
 • Analiza i aktualizacja prognoz w zakresach pozycji  zabezpieczanych oraz zamknięcie ewentualnych zbędnych zabezpieczeń

 

Ryzyko kredytowe kontrahenta

 • Bieżąca analiza płatności kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem branż obciążonych skutkami COVID-19
 • Przegląd zasad zarządzania kredytem kupieckim (zacieśnienie polityki zarządzania kredytem kupieckim)
 • Przegląd zasad windykacji należności przeterminowanych i wdrożenie nowych strategii windykacyjnych (np. pre windykacja)

Wzrost zmienności cen

 • Analiza wpływu zmienności na rynkach towarowych, walutowych i stopy procentowej na płynność przedsiębiorstwa
 • Przegląd i aktualizacja strategii zabezpieczeń w kontekście zwiększonej zmienności na rynkach towarowych oraz zwiększonej niepewności co do przyszłych przychodów
 • Weryfikacja przyjętych poziomów apetytu na poszczególne rodzaje ryzyka w kontekście nowego otoczenia ekonomicznego

Wzrost kosztów transakcyjnych w zakresie walut i stóp procentowych

 • Przegląd bezpośrednich i pośrednich kosztów transakcyjnych związanych z transakcjami z bankami i instytucjami finansowymi (analiza raportów kosztowych)
 • Analiza i weryfikacja relacji z instytucjami finansowymi w kontekście ponoszonych kosztów oraz wymogów dotyczących zabezpieczeń oraz kowenantów
 • Pozyskanie i porównanie oferty banków oraz instytucji finansowych, z którymi przedsiębiorstwo obecnie nie posiada relacji

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Maciej Małachowski

Maciej Małachowski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 688

Obserwuj nas