Regulamin Programu Alumni PwC

I. Definicje:

 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 2. Organizator – PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741448, NIP 113-239-99-79, REGON 015239399;
 3. Firma/firmy PwC - podmiot lub spółka należąca do światowej sieci firm PricewaterhouseCoopers, wymieniona pod linkiem https://www.pwc.pl/pl/o-nas/lista-spolek-pwc.html;
 4. Program – Program Alumni PwC dedykowany byłym pracownikom i określonym w niniejszym regulaminie współpracownikom firm PwC, polegający m.in. na przesyłaniu Alumnom Newslettera oraz umożliwianiu Alumnom utrzymywania kontaktów z firmami PwC i między sobą;
 5. Newsletter – dostępna w ramach Programu usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.123) polegająca na przesyłaniu przez Organizatora Alumnom PwC na podany przez Alumna PwC adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierającej informację m.in. o Programie, wydarzeniach organizowanych przez firmy PwC, ofertach i usługach, konkursach oraz najnowszych publikacjach firm PwC (informacje o ww. ofertach, usługach, konkursach oraz publikacjach Alumni PwC mogą subskrybować również jako oddzielne newslettery; korzystanie z nich jest przedmiotem odrębnych regulaminów);
 6. Alumn PwC – osoba uczestnicząca w Programie, spełniająca kryteria wskazane w Regulaminie;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, cele Programu oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Programu. 

III. Cele Programu i jego realizacja

 1. Celem Programu jest stworzenie warunków umożliwiających Alumnom PwC utrzymywanie kontaktów biznesowych i koleżeńskich ze sobą oraz firmami PwC, a przez to rozwój zawodowy i osobisty .
 2. W ramach Programu Organizator:
  1. świadczy Alumnom PwC usługę Newsletteru na zasadach opisanych w Regulaminie;
  2. umożliwia Alumnom PwC uczestnictwo w grupie Alumni PwC in Poland w serwisie LinkedIn;
  3. umożliwia Alumnom PwC nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi Alumnami PwC niezależnie od ich aktualnego miejsca pracy;
  4. umożliwia Alumnom PwC otrzymywanie zniżek na udział w szkoleniach organizowanych przez Akademię PwC na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
  5. umożliwia Alumnom PwC korzystanie z ofert specjalnych "Alumni dla Alumnów" na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
  6. umożliwia ponowne nawiązanie współpracy w ramach firm PwC w ramach programu Bumerang na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
  7. umożliwia polecenie do pracy w PwC osobę trzecią na zasadach określonych w odrębnych regulaminach
 3. Możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach i konkursach oraz korzystania z ofert i usług, o których Alumn PwC jest informowany za pomocą Newslettera może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków wynikających z regulaminów ww. wydarzeń, konkursów, ofert i usług.
 4. Do grupy Alumni PwC in Poland funkcjonującej w serwisie LinkedIn mogą przystąpić Alumni PwC oraz osoby, które były zatrudnione w PwC lub są obecnie zatrudnione bez względu na staż oraz rodzaj umowy. 
 5. Grupa ma charakter zamknięty i każda osoba nie będąca Alumnem PwC, musi zostać zaakceptowana przez administratora grupy w serwisie LinkedIn.
 6. Alumn PwC przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Programu i wszelkich kanałów komunikacji w ramach Programu rozpowszechniane przez niego w jakiejkolwiek formie treści i informacje nie mogą:
  1. być sprzeczne z prawem lub Regulaminem,
  2. być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwe, wulgarne),
  3. naruszać praw innych podmiotów i osób (w szczególności szerzyć nienawiść rasową, obrażać cudze uczucia religijne, godzić w cudzą godność, naruszać cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
  4. być  bezprawne.

IV. Członkostwo w Programie

 1. Alumnem PwC mogą być wyłącznie osoby spełniające co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  1. były zatrudnione przez jedną ze spółek w ramach sieci firm PwC w Polsce na umowę o pracę na czas nieokreślony lub na okres powyżej 12 miesięcy, pod warunkiem, że umowa o pracę została rozwiązana lub wygasła nie później niż przed upływem 3 lat od dnia wysłania przez Alumna PwC formularza zgłoszeniowego do Programu;
  2. współpracowały z jedną ze spółek w ramach sieci firm PwC w Polsce na podstawie zawartej z danym Alumnem PwC umowy cywilnoprawnej nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, pod warunkiem, że ww. umowa cywilnoprawna została rozwiązana lub wygasła nie później niż przed upływem 3 lat od dnia wysłania przez Alumna PwC formularza zgłoszeniowego do Programu; 
  3. ich stosunek pracy nie został rozwiązany na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy lub też nie istniały podstawy do takiego rozwiązania;
  4. umowa cywilnoprawna, o której mowa w pkt 2 powyżej nie została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Alumna PwC;
  5.  nie istnieją żadne inne przeszkody, które powodowałyby, że uczestnictwo w Programie przez Alumna PwC mogłoby narazić Organizatora lub firmy PwC na naruszenie ich renomy, tajemnic zawodowych lub dobrego imienia Organizatora, firm PwC lub jakichkolwiek innych osób i podmiotów. 
 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Programu Alumna PwC z ważnych powodów. Za ważne powody rozumie się w szczególności następujące przypadki:
  1. dalsze uczestnictwo Alumna PwC w Programie mogłoby narazić Organizatora lub firmy PwC na naruszenie ich renomy, tajemnic zawodowych lub dobrego imienia Organizatora, firm PwC lub jakichkolwiek innych osób i podmiotów,
  2. Organizator powziął informację uzasadniającą przypuszczenie, że Alumn PwC rozpowszechnia informacje narażające lub naruszające renomę, tajemnice zawodowe lub dobre imię Organizatora, firm PwC lub jakichkolwiek innych osób i podmiotów,
 3. Alumn PwC dostarcza za pomocą narzędzi i kanałów komunikacji udostępnionych mu w ramach Programu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem. W razie zaistnienia podstaw do wykluczenia z Programu PwC przekazuje Alumnowi PwC informacje o wykluczeniu z Programu e-mailowo na adres poczty elektronicznej podany przez Alumna PwC przy rejestracji do Programu. 
 4. Alumn PwC w dowolnym momencie może zrezygnować z członkostwa w Programie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-maila na adres pl_alumni@pwc.com. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje ze skutkiem natychmiastowym i jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w pkt VI Regulaminu, jak również uniemożliwia dalsze korzystanie z Programu oraz ofert towarzyszących wskazanych w pkt III ust. 2 pkt 4-5 Regulaminu od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z Programu. 

V. Rejestracja do Programu

 1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy do Programu dostępny na stronie https://www.pwc.pl/pl/forms/rfp/alumni-form.html, a następnie pomyślnie przejść weryfikację w formie sprawdzenia przez Organizatora, czy dana osoba spełnia kryteria, o których mowa w pkt IV Regulaminu. Alumnem PwC staje się osoba, która po dokonaniu rejestracji pomyślnie przejdzie opisany powyżej proces weryfikacji.
 2. Informacja o wynikach weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej jest przekazywana osobie zainteresowanej przystąpieniem do Programu w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przez nią w formularzu zgłoszeniowym do Programu. 
 3. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu zobowiązana jest podać wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych podanych przy rejestracji do Programu jest wyłącznie osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu.
 4. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Organizatora do niezakwalifikowania osoby zainteresowanej przystąpieniem do Programu, zaś w przypadku, w którym doszło do pozytywnej weryfikacji przez dział HR – do wykluczenia Alumna PwC z Programu.
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. otrzymywanie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym Newslettera, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 6. zaakceptowanie Regulaminu.

VI. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Z momentem wysłania formularza zgłoszeniowego do Programu i uzyskania pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, o której mowa w pkt IV ust. 1 Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na otrzymywaniu Newslettera na zasadach objętych Regulaminem. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu ww. umowy.
 2. Podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu zgłoszeniowym do Programu powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Alumna PwC (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Alumna PwC (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Alumnowi PwC Newsletterów. Podanie w formularzu zgłoszeniowym do Programu adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Alumna PwC jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Alumna PwC komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Alumna PwC aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna, z tym zastrzeżeniem, że Alumn PwC jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Organizatora ani firmy PwC i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie przez Alumna PwC z Newslettera.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na otrzymywaniu Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail pl_alumni@pwc.com oraz zawierać imię i nazwisko Alumna PwC, dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwany przez Alumna PwC wynik reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Alumn PwC, którzy złożył reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji w Programie.

VII. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy do Programu, Alumn PwC wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub firmy PwCw celu uczestnictwa w Programie.
 2. Zgodę wymienioną w pkt 1 można wycofać poprzez skorzystanie z formularza dostępnego tutaj
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Programie.     
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez Organizatora lub firmy PwC danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Polna 11, ​00-633 Warszawa, Polska. Adres e-mail: pl_privacy@pwc.com. Tel.: +48 22 746 40 00.
 5. Administratorem danych osobowych Alumnów PwC jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Programie tj. organizowania wydarzeń w ramach Programu, dostarczania Newslettera  i innych publikacji związanych z Programem, a także przedstawiania informacji o Organizatorze i firmach PwC i zakresie usług świadczonych przez Organizatora oraz w celach statystycznych.
 6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem pwc.pl/alumni w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Alumn PwC. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Alumnowi PwC na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu zgłoszeniowym treści zawartej umowy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu oraz rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, w tym ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia określonego w zdaniu następnym. Organizator poinformuje Alumnów PwC o zakończeniu Programu oraz o rezygnacji z udostępniania i świadczenia usługi Newslettera poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Organizatora na stronie internetowej pwc.pl/alumni. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Alumnów PwC z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści regulaminu zawierającego zmiany) na stronie internetowej określonej w ust. 1 powyżej, o ile nie zastrzeżono inaczej. 
 4. Dalsze uczestnictwo przez Alumna PwC w Programie po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Alumna PwC, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Alumna PwC oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu. 
 5. Alumn PwC zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu. 
   

Skontaktuj się z nami

Maria Hankała

Maria Hankała

Starszy menedżer, Marketing, Komunikacja, Rozwój biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4555

Barbara Friedrich

Barbara Friedrich

Marketing, Komunikacja i Rozwój Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 576

Obserwuj nas