Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

PwC od siedmiu lat analizuje wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce.

W minionym roku wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych zmieniały się w odmienny sposób. O ile osoby zasiadające w zarządach otrzymały wynagrodzenia średnio o 10% wyższe niż w 2014 roku, o tyle uposażenia członków rad nadzorczych stopniały w tym samym okresie średnio o 6%. Tendencje te są dobrze widoczne, gdy przeanalizujemy zmiany przez pryzmat poszczególnych indeksów giełdowych. Zarobki członków zarządów wzrosły w WIG20 średnio o 16%, mWIG40 o 19% zaś w ramach sWIG80 o 1%. W tym samym okresie uposażenia członków rad wzrosły o 12% w WIG20 oraz zmalały o 16% i 1% w spółkach notowanych w ramach indeksów mWIG40 i sWIG80.

Wciąż w odczuciu polskich członków rad nadzorczych, wynagrodzenia w naszych radach nie są adekwatne do wymaganego od nich poziomu zaangażowania w pracę na rzecz spółek. Panuje powszechna opinia, iż poziom wynagrodzenia nie jest dość motywujący, w związku z tym trudno jest przyciągnąć do pracy w radzie odpowiednio przygotowanych kandydatów, a zaangażowanie członków rad w prace rady jest niewystarczające, co z kolei może przekładać się na niższą skuteczność rady. Od lat kręcimy się w błędnym kole. Regulatorzy są przekonani o potrzebie istnienia skutecznych rad nadzorczych, istotnym elemencie ładu korporacyjnego, i ważnym organie nadzorczym w spółkach, w których swoje pieniądze lokują akcjonariusze. Jak pokazują jednak powyższe dane nadal brakuje pełnej zgodności w tym zakresie po stronie dominujących akcjonariuszy.

Krzysztof Szułdrzyński, Lider Zespołu Audytu i usług doradczych. Forum Rad Nadzorczych

Jakie czynniki wpływały na wysokość wynagrodzeń? Przede wszystkim kapitalizacja, suma aktywów i przychodów oraz sektor w jakim funkcjonowała firma. Najatrakcyjniejsze uposażenia oferowały spółki o poziomie kapitalizacji przekraczającym 5 miliardów złotych. Najwyższe uposażenia członkom zarządów oferowały firmy ubezpieczeniowe i banki, zaś osobom zasiadającym w radach nadzorczych banki i spółki medialne. Na wysokość wynagrodzenia przekładał się także poziom kapitalizacji firmy.

Analizując skład rad i zarządów pod kątem demografii, trzeba podkreślić, że od lat niezmiennie obserwujemy bardzo niski odsetek kobiet w składach zarówno w zarządach jak i radach nadzorczych. W podziale na indeksy, liczebność kobiet w zarządach wygląda następująco w WIG20 5%, mWIG40 9% wreszcie sWIG80 14%. Co ciekawe, w przypadku rad nadzorczych tendencja jest odwrotna, proporcje dla indeksów wynoszą odpowiednio 19%, 12% i 10%. Płeć jest jednocześnie czynnikiem silnie różnicującym poziom wynagrodzeń – kobiety zasiadające w zarządach mogą liczyć na pensję wynoszącą średnio 63% wypłacanej mężczyznom, zaś w radach nadzorczych  74%. Na wysokość wynagrodzenia wpływ na również wiek, najwyższe uposażenia otrzymują osoby po 50 roku życia, a także narodowość – w zarządach obcokrajowcy otrzymywali średnio o 26% więcej niż Polacy w radach nadzorczych średnio o 3%.

Podsumowując 2015 rok i przyglądając się obydwu zjawiskom na tle innych, bardziej dojrzałych rynków, nasuwają się pięć zasadniczych wniosków:

  • relacja między wynagrodzeniami członków zarządów i rad nadzorczych w Polsce nie odbiega już znacząco od poziomów na innych rynkach. W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce, które omawiamy w niniejszym raporcie, kształtują się na poziomach miedzy 7:1 a 14:1.
  • obserwujemy pozytywny trend w obszarze zwiększania udziału części zmiennej w całkowitym wynagrodzeniu członków zarządów. Warto, aby spółki, podążając za Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, jak również wzorem innych rynków, utrzymały ten trend, jak również zwiększyły udział długoterminowych programów motywacyjnych
  • uczestnicy rynku kapitałowego powinni oczekiwać zwiększonej transparentności polityki wynagrodzeń. Wśród wszystkich analizowanych spółek giełdowych, jedynie 43 w sposób przejrzysty wyjaśnia nie tylko jakie są poziomy wynagrodzeń członków zarządów ale również z jakich elementów się składają
  • niepokojący jest fakt spadku poziomu wynagrodzeń członków rad nadzorczych, przy zaostrzających się wobec nich regulacjach i wymaganiach, poziom wynagrodzeń powinien być odpowiednim motywatorem dla profesjonalistów do tego, by zasilać swoją wiedzą i kompetencjami te gremia, dzięki czemu jakość nadzoru w spółkach notowanych na polskiej giełdzie będzie rosła
  • dobrą praktyką w przypadku rad nadzorczych powinno być również dodatkowe wynagradzanie za pracę w komitetach oraz dodatkowe funkcje pełnione w ramach rady nadzorczej, co już zaczynamy dostrzegać wśród niektórych spółek giełdowych

Skontaktuj się z nami

Tomasz Barańczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4852

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Obserwuj nas