Dotacje dla firm

Pozyskaj i rozwiń swój biznes z dotacjami

Nowa perspektywa - Nowe możliwości

Bezzwrotne dotacje dla firm to atrakcyjna forma wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i prośrodowiskowych. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przedsiębiorcy mogą liczyć na szerokie wsparcie z Funduszy UE. Dodatkowo, do dyspozycji przedsiębiorców pozostają również dofinansowania ze środków krajowych, Krajowego Planu Odbudowy czy środków dystrybuowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Format nowych konkursów sprawia, że kluczowym czynnikiem sukcesu przy ubieganiu się o dotacje jest przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie i wymodelowanie projektu oraz wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji uprawdopodobniających sukces planowanego przedsięwzięcia.

Z drugiej strony kompleksowość naborów pozwala na pozyskanie dotacji “szytej na miarę”, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na różne obszary prowadzonej działalności.

Chcesz poznać ofertę?
Napisz do nas

Rozwiązujemy problemy przedsiębiorstw. Dotacje z nami są prostsze.

Masz wiele pomysłów, ale brakuje czasu na ich strukturyzację?

Bieżące zadania zajmują za dużo czasu, a plany inwestycyjne nie mogą czekać?

Nie wiesz, jak możesz dofinansować planowane działania?
 • Przeprowadzimy analizę planów rozwojowych firmy i przygotujemy szczegółowy plan pozyskania wsparcia na planowane przedsięwzięcia,
 • Doradzimy, które instrumenty będą odpowiednie, aby zaspokoić Państwa bieżące potrzeby projektowe i pomożemy zmaksymalizować wysokość wsparcia, którą można otrzymać w ramach nadchodzących naborów,
 • Przedstawimy, jak efektywnie połączyć dostępne źródła wsparcia.
Nie masz zasobów, kompetencji i wystarczającego czasu, aby przygotować wniosek o dofinansowanie?

Obawiasz się procedur i kontaktów z instytucjami?
 • Pomożemy Ci w ustrukturyzowaniu projektu pod dany instrument wsparcia,
 • Sporządzimy kompletną dokumentację aplikacyjną,
 • Będziemy odpowiadać za kontakty z poszczególnymi instytucjami udzielającymi dofinansowania,
 • Przygotujemy Twój zespół do spotkania z ekspertami oceniającymi aplikację,
 • Skoordynujemy proces podpisywania umowy o dofinansowanie.
Realizacja projektu wymaga zaangażowania wielu zasobów, których Ci brakuje?

Procedury administracyjne pochłaniają zbyt dużo czasu zespołu projektowego?
 • Wesprzemy Cię w całym procesie korzystania i rozliczania z otrzymanej dotacji – od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do otrzymania płatności końcowej,
 • Przeprowadzimy szkolenie z zasad realizacji i rozliczania dofinansowanego projektu,
 • Będziemy monitorować prawidłowy przebieg realizacji projektu,
 • Przygotujemy wnioski o płatność oraz raporty z przeprowadzonych prac,
 • Zapewnimy wsparcie związane z procedurami zakupowymi.

Najbliższe konkursy

Ścieżka SMART

Przedmiot wsparcia: Wsparcie na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników, cyfryzacji i zazieleniania przedsiębiorstw

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • duże przedsiębiorstwa

Moduły obligatoryjne:

 • duże przedsiębiorstwa: moduł prace B+R

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: moduł prace B+R lub moduł wdrożenie innowacji

Wysokość wsparcia: do 80% w zależności od rodzaju i lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa 

Forma wsparcia: dotacja

Terminy naborów:

 • 15 grudnia 2023 - 8 lutego 2024 (konsorcja)
 • 27 czerwca - 24 października 2024 (nabór dla MŚP)
 • 27 czerwca - 24 października 2024 (nabór dla MŚP na rzecz dostępności)
 • 27 czerwca - 24 października 2024 (nabór dla dużych przedsiębiorstw)
 • 27 czerwca - 24 października 2024 (nabór dla dużych przedsiębiorstw na rzecz dostępności)
 • 10 stycznia - 28 marca 2025 (konsorcja)

 

Kredyt ekologiczny

Przedmiot wsparcia: Poprawa efektywności energetycznej poprzez:

 • termomodernizację infrastruktury
 • inwestycje w nowe lub ulepszone produkty/procesy poprzez wymianę lub modernizację infrastruktury na bardziej efektywną energetycznie
 • inwestycje na rzecz zmiany źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • mid-caps

Wysokość wsparcia: Maksymalnie do 80% (na termomodernizację dla MŚP przy uzyskaniu oszczędności energii na poziomie 40%) - intensywność wsparcia zależna od typu inwestycji, lokalizacji i wielkości Wnioskodawcy. Duże przedsiębiorstwo - maksymalnie 60% dofinansowania.

Budżet wsparcia: 660 mln (dla każdego naboru)

Forma wsparcia: dotacja

Terminy naborów:

 • 25 kwietnia 2024 r. -  25 lipca 2024 r. (ogłoszenie 28 marca 2024 r.)
 • 17 października 2024 r. - 30 grudnia 2024 r. (ogłoszenie 26 września 2024 r.)

Dodatkowe warunki

 • obligatoryjny audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i ewentualnie audyt efektywności energetycznej
 • uzyskanie promesy kredytu ekologicznego
 • poprawa charakterystyki energetycznej budynku pod względem energii pierwotnej - min. +20% dla renowacji istniejących budynków i min. +10% dla renowacji jednego elementu budynku

Przemysł 4.0 - woj. łódzkie

Przedmiot wsparcia:

 • wsparcie dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0. 
 • wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Forma wsparcia: dotacja

Budżet konkursu: 80 mln PLN

Termin naboru: 13 grudnia – 31 stycznia 2024 r.

Dodatkowe uwagi: konkurs dostępny dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na wybranych terenach woj. łódzkiego (objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji)

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Przedmiot wsparcia:

 • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji
 • kampanie promocyjne

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wysokość wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowanych

Forma wsparcia: dotacja

Budżet konkursu

 • 100 mln PLN (Targi Expo 2025 w Japonii)
 • 155 mln PLN (II nabór)

Termin naboru

 • 28 maja - 19 czerwca 2024 (Targi Expo 2025 w Japonii)
 • 15 października - 28 listopada 2024

Dodatkowe warunki:

 • wpisanie się w jeden z sektorów gospodarki wskazanych w dokumentacji konkursowej
 • prowadzenie działalności eksportowej: przychody z eksportu za 2022 r. wynosiły co najmniej 30% ogółu przychodów
 • w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej lub wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej, co potwierdza złożone sprawozdanie GUS PNT-01 lub GUS PNT-02

Wsparcie na produkcję urządzeń OZE

Przedmiot wsparcia: Realizacja projektów polegających na: 

 • produkcji:
  • urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS)
  • kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji ww. urządzeń i używanych w tym celu
 • produkcji lub odzysku pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń i kluczowych komponentów, o których mowa w pkt 1

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże)

Wysokość wsparcia: od 7,5% do 55% kosztów kwalifikowanych

Forma wsparcia: dotacja

Termin naboru: ciągły, przy czym pomoc może być udzielona do 31 grudnia 2025 r.

Minimalne koszty kwalifikowane: 110 mln EUR

Maksymalna kwota dotacji: 350 mln EUR

Dodatkowe warunki:

 • utworzenie co najmniej 50 nowych miejsc pracy
 • spełnienie 5 z 14 kryteriów jakościowych

Działalność B+R - woj. dolnośląskie

Przedmiot wsparcia:

 • prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług/procesów (dofinansowanie do kosztów operacyjnych)
 • działania inwestycyjne związane z utworzeniem lub rozwojem posiadanej infrastruktury, służącej działalności badawczo-rozwojowej - fakultatywny komponent projektu

Beneficjenci: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa

Wysokość wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych

Forma wsparcia: dotacja

Budżet konkursu: 44 mln PLN dla projektów realizowanych w powiecie zgorzeleckim; 155 mln PLN dla projektów realizowanych w pozostałej części województwa dolnośląskiego

Termin naboru: 15 lutego – 19 marca 2024

Dodatkowe warunki

 • wsparcie wyłącznie dla projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
 • duże przedsiębiorstwa by uzyskać wsparcie muszą wykazać współpracę z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu co najmniej w okresie jego realizacji (nie dotyczy małych spółek o średniej kapitalizacji – tzw. small mid-caps)

Projekty modułowe - woj. mazowieckie

Przedmiot wsparcia:

 • prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki (obligatoryjne)
 • nabycie infrastruktury B+R
 • prace przedwdrożeniowe
 • wdrożenie wyników prac B+R
 • doradztwo
 • nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji

Beneficjenci: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa pod warunkiem współpracy z MŚP

Wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych, w regionie stołecznym do 50% kosztów kwalifikowanych

Forma wsparcia: dotacja 

Budżet konkursu: 66,3 mln PLN

Termin naboru: 26 stycznia – 6 marca 2024

Dodatkowe warunki

 • Projekty obejmujące cały proces proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy).
 • Projekt musi być realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.
 • Uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przynajmniej przez okres 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru.

Projekty B+R i innowacje - woj. śląskie

Przedmiot wsparcia:

 • projekty badawczo-rozwojowe, realizujące prace przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe
 • projekty obejmujące tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
 • uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, możliwe będzie uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe
 • jako moduł w projekcie badawczo-rozwojowym dopuszczalne jest wdrożenie wyników prac B+R

Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.

Wysokość wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowanych (poziom dofinansowania uzależniony od rodzaju i lokalizacji projektu lub innych warunków specyficznych dla danego modułu).

Forma wsparcia: dotacja

Budżet konkursu: 366 mln PLN

Terminy naboru: 25 stycznia - 18 kwietnia 2024

Dodatkowe warunki

 • inwestycja musi być realizowana na terytorium województwa śląskiego (siedziba beneficjenta nie musi znajdować się na terytorium województwa śląskiego).
 • projekt musi wpisywać się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego.
 • minimalna wartość dofinansowania projektu B+R to 2 mln PLN.

Fundusze Europejskie na projekty B+R lubelskich przedsiębiorców

Przedmiot wsparcia:

 • opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe) oraz w przypadku MŚP również wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy),
 • wdrożenie wyników prac B+R (obligatoryjne i badane na etapie oceny projektu), przy czym nawet jeśli nie stanowi komponentu projektu, musi zostać zrealizowane z funduszy innych niż dotacja. W przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o wsparcie w ramach komponentu wdrożeniowego, wsparcie to udzielone zostanie w formie dotacji warunkowej. Uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu.

Beneficjenci:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, w tym w partnerstwie z dużymi przedsiębiorstwami

Wysokość wsparcia:

 • W ramach komponentu B+R 
  • na badania przemysłowe:
   • 50% - duże przedsiębiorstwa
   • 60% - średnie przedsiębiorstwa
   • 70% - małe przedsiębiorstwa
  • na eksperymentalne prace rozwojowe:
   • 25% - duże przedsiębiorstwa
   • 35% - średnie przedsiębiorstwa
   • 45% - małe przedsiębiorstwa
 • w ramach komponentu wdrożeniowego możliwego do dofinansowania przez MŚP do 70% środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Forma wsparcia: dotacja

Budżet konkursu: 111 412 500,00 PLN   

Terminy naborów:

 • 14 lutego – 5 kwietnia 2024

Dodatkowe warunki: Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego w zakresie obszarów: Żywności wysokiej jakości, Zielonej gospodarki, Zdrowego społeczeństwa, Cyfrowego społeczeństwa, Technologii materiałowych, Procesów produkcyjnych i logistycznych.

KPO - wsparcie dla branży HoReCa

A1.2.1. Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa, turystyka, kultura)

Przedmiot wsparcia: rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów z sektora HoReCa, turystycznego oraz kulturalnego poprzez:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Jednym z kryteriów dostępu jest spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021.

Listy kodów PKD  kwalifikujących do otrzymania wsparcia:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów,
 • 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Wysokość wsparcia: maksymalne dofinansowanie to 540 tys. zł (lub do wysokości posiadanego przez podmiot limitu pomocy de minimis). 

Forma wsparcia: dotacja

Terminy naborów: marzec 2024

KPO - Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego (GOZ) 

 1. Konkurs dla MŚP - organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 2. Konkurs dla dużych przedsiębiorstw - organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Przedmiot wsparcia: wsparcie przedsiębiorstw na terenie kraju podczas efektywnej transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania surowców wtórnych w polskiej gospodarce i wsparcie inwestycji w infrastrukturę służącą recyklingowi.

Beneficjenci: MŚP, duże przedsiębiorstwa

Wysokość wsparcia

 • MŚP: do 3,5 mln PLN
 • Duże przedsiębiorstwa: zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Forma wsparcia: dotacja 

Termin naboru: II kwartał 2024 r.

Dlaczego PwC?

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 4,8 mld PLN wsparcia w formie dotacji i ulg podatkowych

Realizujemy projekty kompleksowo od etapu strukturyzacji projektu aż po jego rozliczenie

Nasze kompetencje to nie tylko dotacje dla firm - wspieramy klientów także we wdrażaniu ulg podatkowych, dzięki którym zwiększamy oszczędności naszych klientów

Jesteśmy częścią globalnej organizacji, dlatego jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie biznesowe potrzeby przedsiębiorstw

Aktualności dotacyjne

Materiały wideo

Playback of this video is not currently available

3:01

Barbara Onoszko

Krajowy Plan Odbudowy to Program stwarzający liczne możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z każdej branży. W I kwartale 2024 roku planowane jest ogłoszenie konkursu dedykowanego dla branży HoReCa. Obejrzyj wideo naszej ekspertki, by dowiedzieć się więcej.

Długość: 3:01

Playback of this video is not currently available

2:42

Justyna Warot

Jednym z najbardziej atrakcyjnych źródeł wsparcia działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej jest nabór na projekty badawczo-rozwojowe w województwie śląskim, który potrwa do 18 kwietnia. Dowiedz się więcej o możliwości wsparcia w materiale.

Długość: 2:42

Playback of this video is not currently available

2:40

Justyna Warot

15 lutego w województwie dolnośląskim wystartowały 2 konkursy dla projektów badawczo-rozwojowych. Obejrzyj wideo naszej ekspertki i dowiedz się, kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie.

Długość: 2:40

Szukasz więcej materiałów wideo?

Kliknij w przycisk w celu rozwinięcia reszty materiałów

Playback of this video is not currently available

3:00

Weronika Sztokfisz

Obecnie celem większości przedsiębiorstw jest zwiększenie efektywności energetycznej działalności w celu poprawy wyników finansowych i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Z pomocą przychodzą konkursy dotacyjne. Dowiedz się więcej o możliwościach wsparcia w materiale.

Długość: 3:00

Playback of this video is not currently available

2:45

Michał Kmieciak

Na co powinien zwrócić uwagę każdy przedsiębiorca realizujący dofinansowany projekt? Czym skutkuje naruszenie obowiązujących zasad? Na te i inne pytania odpowiada ekspert w materiale wideo.

Długość: 2:46

Playback of this video is not currently available

1:01:59

Ksenia Kosiak, Bartłomiej Witczak

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego eksperci omówili możliwości dotacyjne dla przedsiębiorstw w I półroczu 2024 r.

Długość: 1:01:59

Playback of this video is not currently available

3:00

Weronika Sztokfisz

Wraz z rozpoczęciem nowego roku na mazowieckich przedsiębiorców czeka szereg możliwości dofinansowania. Obejrzyj wideo i sprawdź jakie kryteria spełnić, by otrzymać dotację.

Długość: 3:01

Playback of this video is not currently available

2:08

Barbara Brzezińska

Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać wsparcie? Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu? Kto może z niego skorzystać? Między innymi na te pytania odpowiada ekspertka PwC Polska w materiale wideo.

Długość: 2:08

Playback of this video is not currently available

1:39

Sebastian Galant

Grant rządowy to forma dotacji bezpośredniej, bezzwrotnej nakierowanej na wsparcie inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polski. Obejrzyj wideo, by dowiedzieć się więcej o tej formie wsparcia.

Długość: 1:39

Playback of this video is not currently available

1:00:13

Alicja Szumiec-Jurasińska

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy m.in. charakterystykę projektów B+R, aktualnie dostępne źródła dofinansowania oraz konkursy organizowane na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Długość: 1:00:13

Playback of this video is not currently available

2:55

Alicja Szumiec-Jurasińska

Jak wygląda harmonogram dotacyjny? Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie? Kto może ubiegać się o wsparcie? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z ekspertką PwC Polska o kolejnych edycjach konkursu Ścieżka SMART.

Długość: 2:55

Playback of this video is not currently available

1:51

Bartłomiej Witczak

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie? Ile wynosi wysokość wsparcia? Czym jest mapa drogowa transformacji? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z ekspertem PwC Polska o konkursie Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP.

Długość: 1:51

Playback of this video is not currently available

53:10

Alicja Szumiec-Jurasińska, Barbara Brzezińska

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy m.in. harmonogram trwających i planowanych naborów w tym: Ścieżka SMART, dotacje na robotyzację i automatyzację, dotacje z Funduszy Europejskich, dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Długość: 53:10

Playback of this video is not currently available

53:41

Ksenia Kosiak

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy m.in. zasady i wymogi konkursu Kredyt ekologiczny, a także zaprezentowaliśmy praktyczne aspekty ubiegania się o dotację.

Długość: 53:41

Playback of this video is not currently available

55:45

Ksenia Kosiak, Alicja Szumiec-Jurasińska

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego zaprezentowaliśmy główne założenia nowego konkursu dotacyjnego dedykowanego dla dużych przedsiębiorstw. Podczas spotkania omówiliśmy m.in. harmonogram ubiegania się o dotację, zasady konkursowe oraz kluczowe obszary decydujące o sukcesie projektu.

Długość: 55:45

Playback of this video is not currently available

2:11

Alicja Szumiec-Jurasińska

Już w maju 2023 planowany jest nabór wniosków w nowym konkursie, w ramach którego duże firmy będą miały możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na robotyzację i cyfryzację. Sprawdź, kto może aplikować w konkursie, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie, ile wynosi wysokość wsparcia.

Długość: 2:11

Playback of this video is not currently available

2:02

Bartłomiej Witczak

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie zainaugurowało prace Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nabór wniosków wystartował 21 lutego. Obejrzyj materiał wideo i dowiedz się więcej o zasadach ubiegania się o środki w ramach Programu.

Długość: 2:02

Playback of this video is not currently available

1:37

Alicja Szumiec-Jurasińska

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowy instrument zaplanowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy w II kwartale 2023 roku. Pierwszy nabór wniosków rusza 6 czerwca.

Długość: 1:37

Playback of this video is not currently available

1:46

Ksenia Kosiak

Kredyt technologiczny to instrument wsparcia inwestycji, polegających na wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych. Przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać w I kwartale 2023 roku - nabór wniosków rusza 23 marca.

Długość: 1:46

Playback of this video is not currently available

3:43

Alicja Szumiec-Jurasińska

21 lutego ruszył pierwszy nabór wniosków w konkursie Ścieżka SMART, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na projekty modułowe, obejmujące wiele obszarów działalności: badawczo-rozwojową, inwestycyjną, a także działania związane z rozwojem kompetencji pracowników i zazielenieniem przedsiębiorstw.

Długość: 3:43

Playback of this video is not currently available

1:52

Jakub Mazur

W konkursie Ścieżka SMART - oprócz modułów obligatoryjnych - przedsiębiorcy mogą skorzystać także z modułów fakultatywnych. Jednym z nich jest moduł infrastruktura B+R, którego celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Polski.

Długość: 1:52

Playback of this video is not currently available

2:19

Ksenia Kosiak

Celem modułu cyfryzacja jest wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, które zmierzają do cyfryzacji produkcji i procesów, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Długość: 2:19

Playback of this video is not currently available

2:51

Ksenia Kosiak

Moduł zazielenienie może pełnić rolę modułu fakultatywnego, zarówno w przypadku projektów realizowanych przez MŚP, jak i duże firmy. Głównym celem modułu jest promowanie idei propagujących zrównoważony rozwój.

Długość: 2:51

Playback of this video is not currently available

2:21

Bartłomiej Witczak

Celem modułu internacjonalizacja jest wsparcie przedsiębiorstw w promowaniu swoich produktów (rozumianych jako wyroby lub usługi) za granicami kraju. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać? Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Między innymi na te pytania odpowiadamy w materiale wideo.

Długość: 2:21

Playback of this video is not currently available

2:46

Bartłomiej Witczak

Moduł kompetencje zakłada wsparcie dla firm mających na celu doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, a także wiedzy oraz kwalifikacji.

Długość: 2:46

Zagadnienia powiązane

Nasz zespół

Mieczysław Gonta

Tax & Legal Partner, PwC Polska

+48 502 184 907

Email

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

+48 519 507 208

Email

Ksenia Kosiak

Senior Manager, PwC Polska

+48 571 778 667

Email

Alicja Szumiec-Jurasińska

Manager, PwC Polska

+48 571 778 605

Email

Bartłomiej Witczak

Manager, PwC Polska

+48 519 507 256

Email

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

+48 519 507 467

Email

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Ksenia Kosiak

Ksenia Kosiak

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 667

Alicja Szumiec-Jurasińska

Alicja Szumiec-Jurasińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 605

Bartłomiej Witczak

Bartłomiej Witczak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Obserwuj nas