Regulacje środowiskowe - kompleksowe wsparcie dla firm

Kwestie ochrony środowiska nabierają w dzisiejszym świecie coraz większego znaczenia. Rośnie świadomość wpływu na otoczenie, jaki poprzez swoją działalność, wywiera człowiek. Wraz ze wzrostem tej świadomości, pojawiają się również nowe regulacje i zmiany w już funkcjonujących przepisach, które mają za zadanie uporządkować i zminimalizować negatywny wpływ gospodarki na ekosystem.  

Obserwujemy, że w ostatnich latach kontrole organów inspekcji coraz częściej obejmują również przedsiębiorstwa z obszaru dystrybucji czy marketingu, które nie prowadzą działalności produkcyjnej i w związku z tym często nie są świadome ciążących na nich obowiązków zarówno sprawozdawczych jak i finansowych.

Dane statystyczne wskazują, że w okresie od 2018 do 2020 roku kwoty nałożonych w toku kontroli organów inspekcji kar wzrosły o około 50 % co jest wyraźnym sygnałem wskazującym na obecny kierunek działań polskich organów środowiskowych.

Zarządzanie problematyką związaną z regulacjami środowiskowymi jest zatem jednym z ważniejszych wyzwań stojących obecnie przed przedsiębiorcami.

Oferujemy kompleksowe usługi dopasowane do przedmiotu działalności oraz indywidualnych potrzeb klienta.  

Wyślij zapytanie ofertowe

Regulacje środowiskowe - jak możemy pomóc? Zakres wsparcia:

Przegląd i ocena ryzyka pod kątem środowiskowym

Dokonujemy całościowego przeglądu i oceny ryzyka pod kątem środowiskowym, które każdorazowo dopasowywane są do działalności oraz potrzeb klienta, dzięki czemu skorzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne jak również spółki dystrybucyjne i marketingowe.

Compliance środowiskowy

Świadczymy kompleksową obsługę w ramach tzw. compliance’u środowiskowego, którego zakres dopasowujemy indywidualne do rodzaju prowadzonej działalności oraz oczekiwań klienta.

Sprawozdania i raporty

Przygotowujemy sprawozdania i raporty związane z regulacjami środowiskowymi w różnych sektorach.

Interpretacja przepisów środowiskowych

Doradzamy w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Pisma, wnioski oraz niezbędna dokumentacja

Opracowujemy pisma, wnioski do organów środowiskowych, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń środowiskowych.

Kontrola organów inspekcji

Wspieramy w toku kontroli organów inspekcji.

Raporty do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami)

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek przedkładania raportów do KOBiZE wynika z art. 7 ust 1 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i dotyczy przedsiębiorstw, których prowadzona działalność powoduje emisję gazów i pyłów do powietrza. Zaliczamy do nich emisje, które wynikają m.in z: 

 • użytkowania samochodów/pojazdów na potrzeby prowadzonej działalności (zarówno leasingowych jak i wypożyczonych),

 • procesów technologicznych, 

 • cyklu spalania paliw na potrzeby ogrzewania,

 • wykorzystywania urządzeń chłodniczych lub klimatyzatorów.

Termin i miejsce złożenia

Raport KOBiZE przesyła się w terminie do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy za pośrednictwem elektronicznego systemu. 

Jak możemy pomóc?

 • Oferujemy wsparcie w procesie rejestracji podmiotu w bazie KOBiZE, która umożliwia raportowanie.

 •  Sporządzamy raporty KOBiZE.

 • Wykonujemy analizy prowadzonej działalności pod kątem identyfikacji emisji do powietrza, która wymaga raportowania.

 • Weryfikujemy dotychczas składane raporty w zakresie zgodności ze stanem rzeczywistym.

Zwróć uwagę

Brak rejestracji w Bazie (Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach) oraz brak przedkładania wymaganych raportów może wiązać się z karą grzywny, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kogo dotyczy obowiązek?

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska uiszcza się za:

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (np. z procesów spalania paliw w instalacji grzewczej lub technologicznej, ubytek czynnika chłodniczego w urządzeniach chłodniczych, spalanie paliw w związku  z użytkowaniem samochodów/pojazdów służbowych),

 • wydane uprawnienia do emisji (w przypadku uczestniczenia w systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych),

 • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i przedkłada marszałkowi województwa:

 1. wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, oraz o wysokości należnych opłat,

 2. wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Termin i miejsce złożenia

Wykaz opłat oraz zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska należy złożyć  do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Wspomniane dokumenty dotyczące eksploatacji urządzeń (w tym samochodów i pojazdów) przedkłada się z kolei do marszałka województwa właściwego dla lokalizacji siedziby.

Jak możemy pomóc?

 • Wykonujemy analizy prowadzonej działalność pod kątem konieczności ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Dokonujemy kalkulacji należnej opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • Sporządzamy wymagane sprawozdania zawierające informacje o sposobie wyliczenia opłaty.
 • Weryfikujemy dotychczas składane wykazy pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym.

Zwróć uwagę 

Brak opłaty za korzystanie ze środowiska skutkuje zaległością podatkową, do której naliczane są odsetki.

Składanie niepełnych wykazów i tym samym kalkulacja opłaty za korzystanie ze środowiska w zaniżonej wysokości może wiązać się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej.

Carbon Border Adjustment Mechanism

Kogo dotyczy obowiązek?

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) to kluczowy system, który w ramach Europejskiego Zielonego Ładu będzie skłaniał do dekarbonizacji przemysłu oraz powodował wyrównanie szans europejskiego rynku na arenie międzynarodowej. W ramach CBAM wprowadzony ma zostać tzw. graniczny podatek węglowy. Importerzy towarów objętych CBAM będą zobowiązani do zakupu certyfikatów CBAM w ilości odpowiadającej emisji wbudowanej, tj. emisji uwolnionej w procesie produkcji danego wyrobu. Koszt zakupionych certyfikatów ma odzwierciedlać ceny pozwoleń na emisję, sprzedawanych w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU-ETS). Ponadto, regulacja wprowadzona przez Komisję Unii Europejskiej ma nakładać obowiązki sprawozdawcze na działających w obszarze celnym UE importerów wyrobów, które wiążą się z największym ryzykiem ucieczki emisji, tj.:

 • cementu,
 • energii elektrycznej,
 • nawozów,
 • produktów przemysłu hutniczego,
 • aluminium,
 • chemikaliów organicznych,
 • wodoru,
 • amoniaku bezwodnego i w roztworze wodnym,
 • tworzyw sztucznych i artykułów z nich wytworzonych.

Termin i miejsce złożenia

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązki związane z wprowadzeniem mechanizmu dostosowywania cen na granicach będą obowiązywały w formie uproszczonej. W okresie przejściowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. wszyscy importerzy towarów objętych CBAM będą zobowiązani składać sprawozdania kwartalne, w których należy wskazać informacje dotyczące ilości importowanych wyrobów objętych mechanizmem oraz ilości uwolnionych, w związku z ich wytworzeniem, emisji.

Od 2026 r., gdy mechanizm CBAM stanie się w pełni operacyjny, importerzy z UE będą musieli w terminie do 31 maja każdego roku zadeklarować ilość towarów i wielkość emisji wbudowanych towary, które przywieźli do UE w poprzednim roku, oraz umarzać odpowiednią ilość certyfikatów CBAM.

Wszystkie sprawozdania będę składane do ujednoliconego organu ustalonego przez Komisję Europejską  - urzędu ds. CBAM. 

Jak możemy pomóc?

Nasze usługi w odniesieniu do regulacji CBAM obejmują następujące obszary:

 • przeprowadzenie szkolenia, w trakcie którego przedstawimy główne założenia mechanizmu, a także jego konsekwencje dla działalności prowadzonej przez spółkę,

 • usługi compliance:

- przygotowanie deklaracji kwartalnych zawierających informacje o towarach importowanych w danym kwartale,

- obliczenie danych na potrzeby sprawozdań poprzez wyliczenie: (i) rzeczywistej całkowitej wielkości emisji wbudowanej oraz (ii) rzeczywistej całkowitej wielkości pośredniej emisji wbudowanej według metod określonych w przepisach CBAM,

 • bieżące wsparcie oraz monitorowanie zmian w regulacji CBAM, które mogą mieć wpływ na działalność spółki.

 Zwróć uwagę

 • Brak terminowego przekazania do umorzenia certyfikatów CBAM, podlegać będzie karze w wysokości 100 EUR za każdy brakujący certyfikat.

 • Uiszczenie kary nie będzie zwalniało z obowiązku przekazania do umorzenia pozostałych certyfikatów CBAM w danym roku.

Państwa członkowskie mogą także stosować sankcje administracyjne lub karne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących CBAM zgodnie z przepisami krajowymi.

Sprawozdania i opłaty związane z opakowaniami i produktami

Kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy?

Zgodnie z art. 73 Ustawy o odpadach roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sporządzają przedsiębiorcy krajowi lub zagraniczni którzy:

 • wprowadzają opakowania, eksportują opakowania, oraz produkty w opakowaniach, dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzają produkty w opakowaniach, wymienieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

 • prowadzą sklep lub hurtownie, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

 • wprowadzają na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

 • wprowadzają pojazdy, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

 • wprowadzają sprzęt lub są autoryzowanym przedstawicielem;

 • wprowadzają baterie lub akumulatory, o którychm mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie jest zobowiązany do rejestracji w elektronicznym systemie BDO (Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami), który umożliwia m.in. realizację obowiązku sprawozdawczego.

Wprowadzanie na Polski rynek produktów i opakowań wiąże się z koniecznością zapewnienia wymaganych poziomów odzysku, recyklingu czy zbierania odpadów powstałych z tych produktów lub opakowań. Brak realizacji ww. obowiązków skutkuje koniecznością uiszczania opłaty produktowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty recyklingowej.

Termin i miejsce złożenia

Sprawozdania za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO przedkłada się w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu.

Jak możemy pomóc?

 • Oferujemy wsparcie w procesie rejestracji podmiotu w BDO oraz pomoc w określeniu zakresu wymaganego wpisu
 • Wyliczamy należną opłatę produktową oraz przygotowujemy stosowne sprawozdania
 • Wykonujemy analizy przedmiotu działalności pod kątem obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych dla konkretnych grup produktów i opakowań
 • Sporządzamy pisma/zapytania do organów właściwych, celem uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów

 Zwróć uwagę

 • W przypadku nieuiszczania opłat związanych z wprowadzaniem do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach powstaje zaległość podatkowa, do której naliczane są odsetki.

 • Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO obowiązuje administracyjna kara pieniężna do 1 000 000 zł

 • Brak numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO wiążę się z administracyjną karą pieniężna do 1 000 000 zł

Sprawozdania i ewidencje związane z  gospodarowaniem odpadami

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 75 Ustawy o odpadach i dotyczy:

 • wytwórcy odpadów zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów,

 • przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności dokonuje zbierania lub przetwarzania odpadów innych niż komunalne.

Obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów dotyczy z kolei:

 • wytwórcy odpadów,

 • sprzedawcy odpadów,

 • pośrednika w obrocie odpadami.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie jest ponadto zobowiązany do rejestracji w elektronicznym systemie BDO (Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami), który umożliwia m.in. realizację obowiązku sprawozdawczego jak również prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem kart przekazania i kart ewidencji odpadów.

Termin i miejsce złożenia

Sprawozdanie za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO przedkłada się w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce gospodarowania odpadami.

Ewidencje odpadów należy prowadzić na bieżąco za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO.

Jak możemy pomóc?

 • Oferujemy wsparcie w toku rejestracji podmiotu w BDO oraz pomoc w określeniu zakresu wymaganego wpisu.
 • Przygotowujemy sprawozdania na podstawie przekazanych danych.
 • Wykonujemy analizy przedmiotu działalności pod kątem obowiązków związanych z Ustawą, w tym konieczności uzyskania wpisu w BDO jak również pod kątem możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów.
 • Prowadzimy ewidencje odpadów (karty przekazania i karty ewidencji).

Zwróć uwagę

 • Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO podlega administracyjnej karze pieniężnej do 1 000 000 zł.

 • Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym jest zagrożone administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

 • Brak numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, objętą wpisem do Rejestru-BDO wiąże się z administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Kogo dotyczy obowiązek?

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) stanowi część tzw. unijnej zintegrowanej polityki produktowej, która zakłada, że każdy z uczestników rynku ma wpływ na minimalizowanie negatywnych oddziaływań środowiskowych. System zapewniać ma, że wprowadzający produkty, ponoszą odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansowo-organizacyjną na każdym etapie cyklu życia produktu, w szczególności na etapie, gdy staje się on odpadem.

W ramach systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta podmioty wprowadzające produkty do obrotu na terytorium kraju, które realizują obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami samodzielnie, albo przez pośrednika, są zobowiązane do przygotowania publicznie dostępnej informacji, z której powinno wynikać, że przedsiębiorstwo:

 • nie ogranicza wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski;
 • zapewnia odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, w którym wprowadza produkty do obrotu;
 • posiada środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków;
 • stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków, gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2023 r. system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nakładać będzie na wprowadzających produkty do obrotu również inne obowiązki, wśród których wymienić można m.in.:

 • uiszczanie nowej opłaty tzw. opłaty opakowaniowej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych,

 • wdrożenie systemu oznakowania opakowań, wskazującego na sposób selektywnego zbierania odpadów, powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów,

 • osiągnięcie zwiększonych wymaganych rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, dla opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz opakowań pozostałych,

 • zmianę sposobu prowadzenia ewidencji odpadów opakowaniowych oddzielnie dla opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz opakowań pozostałych.

W ramach wprowadzenia systemu ROP w Polsce, trwa proces legislacyjny dwóch kolejnych ustaw.

Pierwsza ustawa dotyczy eliminacji wybranych produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku tj. opakowań na posiłki i napoje, sztućców, patyczków higienicznych czy filtrów do wyrobów tytoniowych. Ustawa jest już na końcowym etapie legislacji i ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami. 

W ramach tego aktu przewidziane są m.in.: zakaz wprowadzania do obrotu wybranych towarów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opłaty za ich wprowadzenie, gospodarowanie odpadami z nich powstałymi oraz działania edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości o ich wpływie na środowisko naturalne. 

Drugi projekt zakłada wprowadzenie systemu kaucyjnego, który ma na celu przyczynić się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Zgodnie z założeniami projektowany system kaucyjny będzie obejmował:

 • butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l,

 • butelki szklane wielokrotnego oraz jednorazowego użytku o pojemności do 1,5l,

 •  puszki aluminiowe o pojemności do 1l.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

System kaucyjny stanowić więc będzie, kolejne na przestrzeni ostatnich lat (po opłacie cukrowej), olbrzymie wyzwanie dla wprowadzających napoje w opakowaniach (którzy zgodnie z założeniami projektu powinni zapewnić finansowanie działalności systemu, jak również dostosować swoje systemy informatyczne do założeń systemu oraz realizacji obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych). Konsekwencje wprowadzenia systemu kaucyjnego (a także dodatkowy poziom obowiązków z tym związanych) dotkną ponadto branżę handlu detalicznego.

Termin i miejsce złożenia

Obowiązek udostępnienia informacji o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. 

W minionych latach kontrole organów inspekcji coraz częściej obejmują również przedsiębiorstwa z obszaru dystrybucji czy marketingu, które nie prowadzą działalności stronie internetowej wprowadzającego produkty do obrotu.

Wejście w życie pozostałe obowiązków, związanych z ROP (np. opłata opakowaniowa lub system kaucyjny) jest planowane już w 2023 roku.

Jak możemy pomóc?

W ramach usług świadczonych w związku z implementacją systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu, który zweryfikuje, czy cele w zakresie gospodarki odpadami zostały spełnione,

 • wsparcie w przygotowaniu informacji potwierdzającej realizację celów w zakresie gospodarowania odpadami,

 • opracowanie  analizy wpływu zmian na działalność przedsiębiorstwa oraz przygotowanie do nadchodzących zmian w przepisach.

System kaucyjny

Kogo dotyczy obowiązek?

System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży napojów w wybranych opakowaniach jednorazowego albo wielokrotnego użytku pobierana jest kaucja, która jest zwracana użytkownikom końcowym w momencie zwrotu opakowania/ odpadu opakowaniowego objętych systemem kaucyjnym. 

Systemem kaucyjnym mają być objęte:

 • jednorazowe butelki wykonane z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,
 • szklane butelki do 1,5l oraz 
 • puszki metalowe o pojemności do 1l. 

W systemie kaucyjnym mają uczestniczyć wszystkie sklepy (tj. jednostki handlu detalicznego lub hurtowego) o powierzchni przekraczającej 200 metrów kwadratowych w pełnym zakresie, tj.

 • pobierania i zwracania kaucji, 
 • zbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych.

Dodatkowo, sklepy będą zobowiązane do: 

1) informowania klientów o tym, jak działa system kaucyjny oraz 

2) do prowadzenie ewidencji w zakresie liczby nabytych oraz sprzedanych opakowań, liczby zwróconych opakowań i rozliczenia kaucji.

Mniejsze sklepy zostaną zobowiązane do pobierania kaucji od produktów objętych systemem, w pozostałym zakresie będą mogły w nim uczestniczyć dobrowolnie.

Zgodnie z projektem ustawy, podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na napoje będą obowiązane osiągnąć poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych na poziomie 77% w 2025 r., a w 2029 r. na poziomie 90%. Niespełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z koniecznością zapłaty opłaty produktowej. 

Na wprowadzających zostanie nałożony też obowiązek:

 • prowadzenia ewidencji zawierającej m.in. ilość i pojemność opakowań wprowadzonych do obrotu, 
 • zawarcia umowy z podmiotem reprezentującym o przystąpienie do systemu w zakresie całej masy wprowadzanych opakowań,
 • przekazywania podmiotowi reprezentującemu danych niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie zbiórki,
 • finansowania działań podmiotu reprezentującego, 
 • odpowiedniego oznaczania opakowań objętych systemem kaucyjnym. 

Termin i miejsce złożenia

Zgodnie z założeniami system ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2025 r., co z uwagi na ogrom zmian, jakie wprowadza, wydaje się być perspektywą bardzo bliską. 

Jak możemy pomóc?

 • Ocenimy, w jakim zakresie przepisy systemu kaucyjnego dotyczą sytuacji spółki. W szczególności:
  • przeanalizujemy zakres działalności gospodarczej podmiotu,
  • zidentyfikujemy działania, procesy i zdarzenia, które będą rodziły obowiązki po stronie spółki,
  • określimy zakres obowiązków, termin ich wejścia w życie oraz ewentualne wyłączenia, czy przewidziane okresy przejściowe przy ich wypełnianiu.

 • Dokonamy oceny gotowości spółki do wypełnienia kluczowych obowiązków.
 • Przeprowadzimy kompleksową analizę systemową z uwzględnieniem poprawności merytorycznej, logicznej i technicznej wymaganej na potrzeby realizacji obowiązków spółki.

Zwróć uwagę

Wdrożenie systemu kaucyjnego w jednostce będzie wymagało dostosowania obowiązujących procesów, przeszkolenia pracowników oraz wdrożenia nowych procedur. 

Systemy kaucyjne istnieją już w wielu państwach Unii Europejskiej. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń wiemy, iż odpowiednio wczesna identyfikacja ryzyk oraz obszarów do zmiany pozwoli spółce na przystąpienie do systemu w sposób efektywny kosztowo.

Opłaty za usługi wodne

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek opłaty wynika bezpośrednio z art. 268 i 269 ustawy Prawo Wodne, zgodnie z którymi opłaty za usługi wodne uiszcza się m.in za:

 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • odprowadzanie do wód;
  • opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 • zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłaty mogą występować w formie:

 • stałej/rocznej - naliczane z urzędu na podstawie informacji zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • zmiennej - naliczane przez organ na podstawie składanych kwartalnie sprawozdań/oświadczeń podmiotu.

Termin i miejsce złożenia

Podmiot, który uiszcza opłatę zmienną za usługi wodne, powinien złożyć oświadczenie o zakresie korzystania z wód w terminie do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale. W odpowiedzi organ określi wysokość oraz wskaże termin opłaty w formie pisemnej informacji. Taką samą informację otrzyma podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty za usługi wodne w formie stałej.

Organem właściwym do naliczania opłat za usługi wodne jest, w zależności od sposobu korzystania z wód,  Dyrektor Zarządu Zlewni lub w przypadku opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji - Wójt, Burmistrz lub Prezydent.

Jak możemy pomóc?

 • Wykonujemy analizę prowadzonej działalności pod kątem konieczności uiszczania opłat za usługi wodne.
 • Sporządzamy oświadczenia/sprawozdania podmiotu zobowiązanego do uiszczania opłat za usługi wodne.
 • Wykonujemy kalkulacje opłat wraz ze wskazaniem możliwości ich redukcji.
 • Weryfikujemy dotychczas składane oświadczenia pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym.
 • Sporządzamy pisma, zapytania do organów w kwestiach spornych oraz wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów.

 Zwróć uwagę

W przypadku nieuiszczania opłat za usługi wodne powstaje zaległość podatkowa, do której naliczane są odsetki. Opłaty nie ulegają przedawnieniu.

Pozwolenia środowiskowe

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązki uzyskania pozwoleń środowiskowych dotyczą pod pewnymi wyłączeniami przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności m.in. wprowadzają gazy i pyły do powietrza z instalacji, wytwarzają odpady w instalacji lub korzystają z wód w ramach usług wodnych.

Termin i miejsce złożenia

W zależności od sposobu korzystania ze środowiska, pozwolenie środowiskowe należy uzyskać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Organami udzielającymi pozwoleń sektorowych są starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Jak możemy pomóc?

 • Dokonujemy analizy działalności podmiotu pod kątem konieczności uzyskania pozwoleń środowiskowych w sektorach emisji do powietrza, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

 • Sporządzamy dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwoleń.

 • Oferujemy wsparcie w toku postępowania administracyjnego.

Zwróć uwagę

 • Brak wymaganego pozwolenia lub naruszenie warunków uzyskanego pozwolenia może wiązać się z ryzykiem wstrzymania eksploatacji instalacji, w drodze decyzji administracyjnej.

 • Brak wymaganego pozwolenia wiąże się również z dodatkowymi opłatami w poszczególnych sektorach, do których należą m.in. opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska (+ 500 %).

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek zgłoszenia instalacji wynika z art. 152 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i dotyczy podmiotów, które:

 • w ramach prowadzonej działalności eksploatują instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, 

 • mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Do wspomnianych instalacji należą m.in.

 • instalacje energetycznego spalania paliw o mocy w paliwie powyżej 1 MW, (kotłownie lub inne urządzenia lub zespół urządzeń grzewczych),

 •  instalacje inne niż energetyczne o mocy w paliwie do 1 MW,

 • instalacje do spawania obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska,

 • instalacje do powlekania, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku,

 • instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych (zbiorniki na olej napędowy, benzynę).

Termin i miejsce złożenia

Eksploatację instalacji można rozpocząć jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest Starosta lub Marszałek Województwa właściwy ze względu na lokalizację instalacji.

Jak możemy pomóc?

 • Dokonujemy kwalifikacji instalacji pod kątem konieczności dokonania zgłoszenia.

 • Sporządzamy dokumentację niezbędną do zgłoszenia instalacji.

 • Oferujemy wsparcie w toku postępowania administracyjnego.

Zwróć uwagę

 • Niezgłoszenie instalacji lub naruszenie warunków dokonanego zgłoszenia może wiązać się z ryzykiem wstrzymania eksploatacji instalacji, w drodze decyzji administracyjnej.

 • Brak zgłoszenia wymagającej tego instalacji podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Baza substancji potencjalnie niebezpiecznych

Kogo dotyczy obowiązek?

Baza SCIP (Substances of Concern In Products), została utworzona na mocy Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (ang. Waste Framework Directive) w celu umożliwienia konsumentom końcowym czy też podmiotom gospodarującym odpadami, zasięgnięcia informacji o substancjach chemicznych, w tym przede wszystkim niebezpiecznych substancjach chemicznych zawartych w poszczególnych wyrobach i produktach. 

Dzięki niej, informacje o wyrobach zawierających substancje z Listy Kandydackiej, stworzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów, są dostępne na każdym etapie cyklu życia produktów i materiałów, co służyć ma rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i utylizacji wyrobów objętych tym obowiązkiem.

Raportowaniu w bazie SCIP podlegają wszystkie wyroby, które są wytwarzane, składane, importowane lub dystrybuowane na terenie UE oraz zawierają w sobie komponenty z  substancjami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie (SVHCs), umieszczone na Liście Kandydackiej ECHA w stężeniu przekraczającym 0,1% wagi.

Do podmiotów zobowiązanych do raportowania wyrobów zawierających substancje niebezpieczne zaliczają się zarówno ich producenci, dystrybutorzy jak i podmioty składające. Z obowiązku raportowania wyłączeni są natomiast sprzedawcy detaliczni, dostarczający wyroby tylko i wyłącznie konsumentom.

Termin i miejsce złożenia

Obowiązek dokonywania zgłoszeń w bazie SCIP funkcjonuje od 5 stycznia 2021 r. Raport należy złożyć przez platformę ECHA Cloud Services, uprzednio zakładając konto.

Jak możemy pomóc?

W ramach wsparcia w spełnianiu obowiązku rejestracji w bazie SCIP oferujemy:

 • identyfikację produktów objętych zakresem regulacji,
 • rejestrację podmiotu w Echa Submission Portal,
 • bieżące wsparcie w dokonywaniu zgłoszeń w rejestrze,
 • warsztaty w zakresie dokonywania zgłoszeń.

Zwróć uwagę

Brak zgłoszenia produktu objętego obowiązkiem do bazy SCIP może wiązać się z nałożeniem kary grzywny do 5 000 zł (za jeden produkt).

Energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązki na gruncie podatku akcyzowego, VAT jak i obowiązki koncesyjne mogą dotyczyć podmiotów wytwarzających energię elektryczną w instalacjach fotowoltaicznych. Obowiązki te mogą się różnić w zależności od mocy zainstalowanej paneli jak i od tego czy energia ta jest udostępniana innym podmiotom (np. najemcom).

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych może wiązać się z poniższymi obowiązkami podatkowymi:

 • konieczność rejestracji lub aktualizacji istniejącej rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA),
 • obowiązek składania odpowiednich deklaracji,
 • uiszczanie podatku akcyzowego,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej,
 • obowiązek rozliczania podatku VAT należnego z tytułu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu “net-billing” (rozliczania wartościowego).

Co istotne, w przypadku energii elektrycznej rozliczanej na podstawie systemu wartościowego (“net-billing”), organy podatkowe stoją na stanowisku, że nadwyżka energii wprowadzonej do sieci podlega rozliczeniu dla celów VAT, a podstawą opodatkowania jest w takim przypadku równowartość iloczynu energii wynikającej z tzw. salda ujemnego i ceny stosowanej dla danego okresu rozliczenia, pomniejszona o należny podatek VAT. Podobne stanowisko zdają się przyjmować również sądy administracyjne. Tymczasem podatnicy często nie dostrzegają powstania obowiązków w tym zakresie wychodząc z założenia, że stosowne zobowiązania w VAT w tym zakresie rozlicza operator energetyczny, do którego sprzedawana jest energia elektryczna pochodząca z instalacji fotowoltaicznych.

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych może również wiązać się z obowiązkami energetycznymi tj. wystąpienia o odpowiednią koncesję np. koncesję na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną, a z tym zwiazany jest szereg innych obowiązków m.in obowiązek uiszczania opłaty koncesyjnej.

Ponadto podmioty wytwarzające energię elektryczną w małych instalacjach w rozumieniu ustawy o OZE (tj. moc powyżej 50 kW i nie większa niż 1 MW) są zobowiązane dokonać wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych może wiązać się także z powstaniem obowiązków podatkowych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, nawet jeśli moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych nie przekracza 1 MW.

Termin i miejsce złożenia

Deklaracje w sprawie podatku akcyzowego, jak i należną wysokość podatku akcyzowego należy składać i uiszczać za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odpowiednią koncesję, jak i wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, należy uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Jak możemy pomóc?

 • Analiza i identyfikacja obowiązków na gruncie podatku akcyzowego, VAT i prawa energetycznego związanych z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej.
 • Rejestracja w CRPA.
 • Bieżące wsparcie w zakresie rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej i składania deklaracji.
 • Wsparcie w określeniu obowiązków w zakresie podatku VAT oraz w ewentualnym stosownym rozliczeniu obowiązków w tym zakresie za okresy przeszłe.
 • Uzyskanie koncesji energetycznej.

Zwróć uwagę

 • Niedopełnienie obowiązków na gruncie podatku akcyzowego może wiązać się z odpowiedzialnością karno-skarbową.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Wybierając nasze usługi zyskujesz:

Pewność - posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu audytu i analizy sytuacji wyjściowej.

Oszczędność czasu - pomożemy zaplanować i wdrożyć oczekiwane rozwiązania w wyznaczonym czasie.

Bezpieczeństwo - wspieramy w kompletnym wypełnieniu wniosków oraz zgłoszeń w ramach obowiązujących terminów i zgodnie z przepisami.

Rekomendacje - zweryfikujemy i ocenimy istniejące procedury oraz zaproponujemy dalsze kroki.

Regulacje środowiskowe

Zapytaj o ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Marzena Michałeczko

Marzena Michałeczko

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4674

 Tomasz Orłowski

Tomasz Orłowski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 890

Łukasz Pamuła

Łukasz Pamuła

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 779

Daniel Maryjosz

Daniel Maryjosz

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 353

Obserwuj nas