Stopa dyskontowa - usługi dla firm

Obliczanie stopy dyskontowej dla celów sprawozdawczości finansowej MSSF

Wyliczanie stopy dyskonta jest wymagane do wyceny niektórych aktywów lub zobowiązań

Dyskontowanie wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy eksperckiej i metodologii, a w niektórych przypadkach wykorzystania danych rynkowych, które nie są powszechnie dostępne dla pracowników działów sprawozdawczości finansowej.

Kiedy oblicza się stopę dyskontową?

MSSF 16 LEASING

Standard wymaga oszacowania odpowiedniej stopy dyskontowej do kalkulacji zobowiązania z tytułu leasingu i prawa do użytkowania, na podstawie stopy z umowy lub krańcowej stopy pożyczkowej.

MSSF 9 INSTRUMENTY FINANSOWE

Oszacowania stopy dyskontowej dokonuje się na potrzeby wyceny zobowiązań finansowych według zamortyzowanego kosztu.

MSR 36 UTRATA WARTOŚCI

Występuje konieczność oszacowania stopy dyskontowej dla pomiaru wartości użytkowej lub wartości godziwej aktywów na potrzeby testu na utratę wartości.

MSSF 13 WARTOŚĆ GODZIWA

Wskazane jest zastosowanie stopy dyskontowej w kalkulacji dla składników aktywów i zobowiązań wycenianych metodą wartości godziwej.

Jak możemy pomóc?

Dokonujemy szacowania stóp dyskontowych korzystając z globalnych źródeł wiedzy. Zapewniamy uzyskanie informacji na temat składowych danej stopy. Wykonujemy kalkulacje na dowolnie wybrany dzień oraz możemy dokonać aktualizacji w kolejnych okresach.


Jednorazowe wsparcie w oszacowaniu stóp dyskontowych dla potrzeb projektu wdrożeniowego lub testu na utratę wartości. 

W ramach projektu ustalamy metodologie, omawiamy ze spółką założenia i główne parametry kalkulacji. Wykorzystując dane rynkowe i wewnętrzne dane spółki, przy wykorzystaniu ustalonych z klientem modeli kalkulacyjnych dokonujemy oszacowania stóp i podsumowujemy wyniki kalkulacji w syntetycznym raporcie. 


Stała współpraca w zakresie aktualizacji stóp dyskontowych na kolejne daty bilansowe.

Współpraca w kolejnych latach opiera się na aktualizacji szacunków, po uwzględnieniu zmieniających się danych rynkowych i zmian w biznesie spółki. W uzgodnionych terminach klient otrzymuje dane niezbędne do raportowania finansowego na konkretne daty bilansowe. 


Warsztaty z zakresu metodologii szacowania stóp dyskontowych. 

Warsztaty w zakresu metodologii pozwalają na zrozumienie zasad i metod szacunku stóp dyskontowych w celu samodzielnej kalkulacji przez klienta. 

Skontaktuj się z nami

Radomił Maślak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 223

Konrad Hołyst

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 090

Obserwuj nas