Cykl webinariów “Fit for 55”

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet klimatyczny “Fit for 55”, którego podstawowym celem jest przeobrażenie Europy w pierwszy klimatycznie neutralny kontynent do 2050 r.

Zaprezentowany pakiet zawiera szereg wniosków ustawodawczych, w tym m.in. wprowadzenie granicznego podatku węglowego, zmiany w handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zmniejszenie liczby darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2, czy nowy system rekompensat kosztów pośrednich dla przedsiębiorstw. 

 

Cykl webinariów "Fit for 55" - harmonogram spotkań

Zapraszamy do odsłuchania nagrań cyklu webinariów pt. “Fit for 55”. Podczas kolejnych spotkań eksperci PwC omówi kompleksowo zmiany zaproponowane w ramach pakietu.

 • 25.01.2022 r. o godz. 10.00 - Fit for 55: Graniczny podatek węglowy - nowe obciążenie już od 2023 r. Obejrzyj nagranie

 • 23.02.2022 r. godz. 10.00 - Fit for 55: Zmiany w dyrektywie w sprawie opodatkowania energii. Obejrzyj nagranie

 • 23.03.2022 r. godz. 10.00 - Fit for 55: Zmiany w handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Obejrzyj nagranie

 • 27.04.2022 r. godz. 10.00 - Fit for 55: Zmiany w dyrektywie o efektywności energetycznej. Obejrzyj nagranie

 • 18.05.2022 r. godz. 10.00 - Fit for 55: Zmiany w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii. Obejrzyj nagranie

 • 8.06.2022 r. godz. 10.00 - Fit for 55: Zmiana unijnego rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa. Obejrzyj nagranie

Informacje i zapis na webinarium

Graniczny podatek węglowy - nowe obciążenie już od 2023 r.

Unijne prace legislacyjne nad wprowadzeniem granicznego podatku węglowego (carbon border adjustment mechanism) nabierają tempa i wszystko wskazuje na to, że zakończą się na początku 2022 r. 

Podatek ma być wprowadzany stopniowo od 1 stycznia 2023 r., aby w 2026 r. wejść w życie w pełnym zakresie. Nowa danina obejmie wybrane i określone kodem CN towary z następujących kategorii: cement; energia elektryczna; nawozy; żelazo i stal; aluminium.

Znajomość obowiązków, które wejdą w życie w 2023 r., jest niezwykle istotna dla importerów produktów objętych podatkiem. Brak zastosowania się do nowych przepisów może wpłynąć na kwestię dopuszczenia importowanych produktów do obrotu, a w konsekwencji na dalszą działalność poszczególnych podmiotów.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego eksperci PwC omówili następujące zagadnienia:

 • Aktualny stan prac legislacyjnych nad wprowadzeniem granicznego podatku węglowego.

 • Główne założenia nowego obciążenia: kogo będzie dotyczyła nowa danina?

 • Jak przygotować się do nadchodzących zmian?

Obejrzyj nagranie z wydarzeniaSkontaktuj się z nami

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

+48 519 506 434

Email

Daniel Maryjosz

Manager, PwC Polska

+48 519 505 353

Email

Wiktoria Wyszyńska

Starszy Konsultant, PwC Polska

+48 519 506 233

Email

Fit for 55: Zmiany w dyrektywie w sprawie opodatkowania energii

Zgodnie z założeniami reformy “Fit for 55”, Unia Europejska zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Aby było to możliwe, konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie obowiązującego ustawodawstwa. 

Jedną z proponowanych zmian jest nowelizacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii 2003/96. Zdaniem Komisji Europejskiej w obecnym kształcie dyrektywa sprzyja wykorzystaniu paliw kopalnych, jednocześnie w zbyt małym stopniu zachęcając do odpowiedniej redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Propozycje zmian skupiają się na powiązaniu opodatkowania wyrobów energetycznych z polityką klimatyczną UE. W konsekwencji może dojść z do rozszerzenia katalogu podatków środowiskowych oraz likwidacji wybranych zwolnień od podatku akcyzowego dla energii elektrycznej czy gazu. Warto pamiętać, że proces legislacyjny w zakresie całości pakietu “Fit for 55” potrwa do 2023 r., co oznacza, że czasu na przygotowanie do nadchodzących zmian jest coraz mniej. 

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy szczegółowo propozycję nowelizacji dyrektywy oraz konsekwencje zapowiadanych zmian.

Obejrzyj nagranie z wydarzeniaPrelegenci:

Krzysztof Wiński
Dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Tomasz Orłowski
Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Wiktoria Kostewicz
Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Fit for 55: Zmiany w handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

Jedną z reform proponowanych przez Komisję Europejską w ramach pakietu “Fit for 55”, mającą przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, są zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji. System ten powstał w 2005 r. i stanowił wówczas odpowiedź na potrzebę osiągnięcia poprzedniego unijnego celu redukcyjnego.

Z uwagi na potrzebę dostosowania tego systemu do aktualnej rzeczywistości gospodarczej, klimatycznej oraz założonych przez UE celów, KE zaproponowała zmiany które mają polegać m.in. na dalszym zmniejszeniu puli dostępnych uprawnień oraz rozszerzeniu samego systemu o kolejne sektory takie jak transport morski, lądowy i budownictwo.

Wprowadzane zmiany mają zachęcać przedsiębiorstwa do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. W praktyce oznacza to zwiększenie kosztów działalności opartej na paliwach kopalnych.  

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego skupiliśmy się na działaniach, które przedsiębiorstwa powinny podjąć w celu dostosowania się do nadchodzących zmian oraz które pozwolą im ograniczyć koszty wprowadzenia nowych regulacji.

Obejrzyj nagranie z wydarzeniaPrelegenci:

Krzysztof Wiński
Dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Łukasz Pamuła
Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Sebastian Kula
Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Fit for 55: Zmiany w dyrektywie o efektywności energetycznej

Kolejną z reform proponowanych przez Komisję Europejską w ramach pakietu “Fit for 55”, mającą przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, są zmiany w dyrektywie o efektywności energetycznej.

Zgodnie z założeniami do dyrektywy, państwa członkowskie zostaną zobligowane do zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 9% do 2030 r. w porównaniu do 2020 r. Dużą rolę w tym działaniu ma odegrać również sektor publiczny, który zgodnie z założeniami, powinien zmniejszać końcowe zużycie energii elektrycznej o 1,7% rocznie. 

Zaproponowane zmiany mają być także połączone z funkcjonowaniem Społecznego Funduszu na rzecz Klimatu, który zapewni wsparcie dla państw członkowskich poprzez finansowanie realizacji działań zwiększających efektywność energetyczną budynków, efektywne ogrzewanie i chłodzenie czy środki przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z czwartego webinarium z cyklu “Fit for 55”, podczas którego omówiliśmy najważniejsze zagadnienia związane z planowaną reformą oraz powiedzieliśmy:

 • Jakie działania podjąć w celu dostosowania się do nadchodzących zmian?

 • Jak ograniczyć koszty wprowadzenia nowych regulacji?

Obejrzyj nagranie z wydarzeniaPrelegenci:

Krzysztof Wiński
Dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Przemysław Januchta
Starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Michał Molendowski
Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Fit for 55: Zmiany w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii

Zmiany w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii stanowią kolejną z reform proponowanych przez Komisję Europejską w ramach pakietu klimatycznego “Fit for 55”. 

Zgodnie z założeniami zmian do dyrektywy, unijny cel udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym koszyku energetycznym, wynoszący obecnie co najmniej 32%, do 2030 r. zostanie podniesiony do co najmniej 40%. W praktyce oznacza to potrzebę zwiększonych inwestycji w tym sektorze.

Dodatkowo, reforma wprowadza lub usprawnia też sektorowe cele cząstkowe i środki we wszystkich sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w których postępy w zakresie integracji odnawialnych źródeł energii nie były wystarczające (transport, ogrzewanie i chłodzenie, budynki i przemysł).

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium z cyklu “Fit for 55”, podczas którego omówiliśmy szczegółowo proponowane zmiany do dyrektywy oraz skupiliśmy się na działaniach, które przedsiębiorstwa powinny podjąć w celu dostosowania się do nadchodzących zmian i które pozwolą im ograniczyć koszty wprowadzenia nowych regulacji.

Obejrzyj nagranie z wydarzeniaProwadzący:

Krzysztof Wiński
Dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Michał Jakimow
Starszy Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Michał Gębica
Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Fit for 55: Zmiana unijnego rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa

Kolejną reformą zaproponowaną przez Komisję Europejską w ramach pakietu “Fit for 55” są zmiany w unijnym rozporządzeniu w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa.

Zgodnie z założeniami reformy, na państwa członkowskie ma zostać nałożony wiążący cel dotyczący usuwania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze, którego poziom zostanie zwiększony o około 15 procent w stosunku do obecnego. 

Zmiany w rozporządzeniu przewidują również wprowadzenie nowego systemu zarządzania zgodnością z wartościami docelowymi. Dodatkowo, mechanizm elastyczności użytkowania gruntów, uwzględniający ryzyko niezgodności ze strony państw członkowskich, zostanie odpowiednio dostosowany do nadchodzących zmian.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy:

 • Zmiany w unijnym rozporządzeniu w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa

 • Propozycję wprowadzenia nowego systemu zarządzania zgodnością z wartościami docelowymi

 • Mechanizm elastyczności użytkowania gruntów

Obejrzyj nagranie z wydarzeniaProwadzący:

Krzysztof Wiński
Dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Michał Jakimow
Starszy Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Andrii Skryminskyi
Ekspert w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Prelegenci

Krzysztof Wiński
Dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Łukasz Pamuła
Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Wiktoria Wyszyńska
Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Daniel Maryjosz
Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Wiktoria Kostewicz
Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Tomasz Orłowski
Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Sebastian Kula
Konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Informacje dodatkowe

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

 Tomasz Orłowski

Tomasz Orłowski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 890

Łukasz Pamuła

Łukasz Pamuła

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 779

Daniel Maryjosz

Daniel Maryjosz

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 353

Obserwuj nas