Podatki Pośrednie

Doradztwo podatkowe

Podatki pośrednie i Twoja firma

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat podatków pośrednich oraz naszych rozwiazań dla Twojej firmy

W dobie globalizacji, podatki pośrednie (VAT, cło, akcyza) mają coraz większy wpływ na zarządzanie finansami każdego przedsiębiorstwa. Obszar ten doświadcza ostatnio wielu zmian regulacyjnych, w szczególności związanych z postępującym procesem cyfryzacji rozliczeń.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, nasze kompleksowe usługi podatkowe mogą obejmować m.in. bieżące doradztwo podatkowe (tzw. hotline), przeglądy prawidłowości rozliczeń podatkowych lub prowadzenie rozliczeń w imieniu klienta. Wśród naszych zespołów działają wyspecjalizowani eksperci, zajmujący się cłem i akcyzą.

Dodatkowo, wśród naszej oferty znajdziesz narzędzia do małej autoamtyzacji, usprawniające wybrane procesy podatkowe lub wsparcie pełnej automatyzacji.

 

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojemu przedsiębiorstwu i skontaktuj się z nami

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług

Wesprzemy podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów lub importu usług

W związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca br. o niezgodności korekty WNT w Polsce są z dyrektywą UE.

Oferujemy:

 • Przygotowanie memorandum podatkowego przedstawiającego argumentację przemawiającą za możliwością zastosowania wyroku TSUE. Memorandum będzie miało na celu: 

(i.) ocenę obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych; oraz 

(ii.) ocenę możliwości uzyskania zwrotu odsetek rozliczonych historycznie. W memorandum przedstawiona zostanie również argumentacja mająca na celu 

(iii.) ograniczenie ryzyka stosowania sankcji osobistych w toku procesu (także w przypadku, gdy proces ostatecznie zakończy się bezskutecznie) oraz 

(iv.) utrzymanie możliwości uzyskania stosownych zaświadczeń potwierdzających brak zaległości podatkowych.

 • Przygotowanie odpowiednich wniosków do organów podatkowych, dotyczących możliwości wykazania zarówno podatku naliczonego jak i należnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Wnioski te mogą być rozpatrywane zarówno w postępowaniu interpretacyjnym, jak i podatkowym (nadpłatowym). 

 • Wsparcie Spółki w trakcie postępowań administracyjnych i sądowych (na każdym szczeblu postępowania) a także reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Pakiet Slim VAT

Wsparcie w uregulowaniu procesów związanych z korektą sprzedaży

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Analizę i ocenę schematu realizowanych transakcji i uzgodnień zawieranych z kontrahentami
 • Opracowanie projektu porozumień z kontrahentami / zapisów umownych,
 • Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • Defence file i/lub projekt odpowiednich procedur wewnętrznych,
 • Udział w negocjacjach

Dowiedz się więcej

 

Podatek handlowy

Pomoc w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej

 • Analiza transakcji podlegających pod podatek
 • Określenie podstawy opodatkowania
 • Automatyzacja obliczania i raportowania podatku
 • Obliczanie prawidłowej kwoty podatku
 • Śledzenie progu nadwyżki przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży detalicznej
 • Usługowe generowanie deklaracji

Zobacz więcej

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Przygotowanie przedsiębiorstwa do mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Oferujemy wsparcie w m.in.:

 • Analizie działalności podmiotów w celu określenia stopnia wypełniania obecnych obowiązków środowiskowych oraz wskazania rekomendacji jakie należy działania podjąć by przygotować się do nadchodzących zmian
 • Wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności w systemach finansowo-księgowych
 • Zidentyfikowaniu danych objętych raportowaniem
 • Ustaleniu rozwiązań pozwalających na wewnętrzną analizę poprawności raportowanych danych

Podatek cukrowy

Przygotowanie firmy na wejście w życie tzw. podatku od cukru

Oferujemy wsparcie w m.in.:

 • Procesie identyfikacji towarów, które będą obciążone nowymi opłatami;
 • Procesie obliczenia prawidłowej wysokości opłat oraz przygotowania właściwej dokumentacji sprawozdawczej;
 • Procesie określenia wpływu nowych regulacji na relacje handlowe między uczestnikami rynku. 
   

Biała lista podatników VAT

Obsługa weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów na bazie wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów

Oferujemy rozwiązania wspierające weryfikacje rachunków bankowych kontrahentów, na które dokonana ma być płatność. W ten sposób unikniesz ryzyka dokonania zapłaty na rachunek spoza wykazu.

Dowiedz się więcej
 

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności

Przygotowanie przedsiebiorstwa do mechanizmu podzielonej płatności

Oferujemy m.in:

 • Analizę klasyfikacyjną towarów i usług
 • Analizę płynnościową
 • Specyfikację wymagań systemowych

Dowiedz się więcej
 

Podatek od Towarów i Usług (VAT)

Kompleksowe i punktowe wsparcie w kontekście VAT

Oferujemy m.in.:

 • Przeglądy systemowe
 • Fakturowanie w formie elektronicznej (e-fakturowanie)
 • Rozliczanie podatku naliczonego
 • Bieżące doradztwo w zakresie VAT
 • Formalności związane z rozliczaniem VAT
   

Zmiana systemu klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT

 • Pomoc przy nowej matrycy stawek VAT wraz z nowym systemem klasyfikacji
 • Sprawdzenie poprawności stosowanej klasyfikacji 
 • Przegląd według Nomenklatury Scalonej (w przypadku towarów) albo PKWiU 2015 (w przypadku usług).

Dowiedz się więcej
 

Cło i handel zagraniczny

 • Wsparcie w zakresie cła i handlu zagranicznego w tym:
 • Identyfikacja ryzyka celnego w Spółkach
 • Identyfikacja oszczędności celnych
 • Szkolenia/warsztaty celne w firmach
 • Customs litigation
 • Pomoc inwestorom
 • Przepisy antydumpingowe, antysubwencyjne i ograniczające nadmierny przywóz towarów spoza unii europejskiej

Dowiedz się więcej
 

Podatek akcyzowy

Potwierdzimy zgodność lub zaimplementujemy właściwe rozwiązania

Oferujemy m.in:

 • Przeglądy podatkowe
 • Przeglądy systemów klasy ERP pod kątem prawidłowości generowania informacji dla celów podatku akcyzowego
 • Postępowanie przed organami celnymi
 • Obsługa formalności związanych z podatkiem akcyzowym
 • Porady w ramach Hotline
 • Szkolenia / warsztaty z zakresu podatku akcyzowego

Dowiedz się więcej
 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Obserwuj nas