Pakiet Slim VAT

Wsparcie dla firm

Pakiet uproszczeń tzw. Slim VAT

Slim VAT w sposób istotny modyfikuje zasady rozliczania faktur korygujących. Nowe regulacje i związane z nimi przepisy przejściowe mogą budzić wątpliwości wśród podatników - w szczególności podmiotów z branży retail.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Wyślij zapytanie ofertowe

Na czym polega i co zmienia Slim VAT

Slim VAT w skrócie

Slim VAT od kiedy?

W dniu 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Nowelizacja ustawy obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Na czym polega Slim VAT?

Przepisy znoszą obowiązek posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej, uzależniając jednocześnie moment rozliczenia faktur korygujących “in minus” od uzgodnień zawartych pomiędzy kontrahentami. 

Pomimo iż regulacja Slim VAT z założenia miała uprościć zasady korygowania rozliczeń pomiędzy kontrahentami, w praktyce obserwujemy na rynku szereg wątpliwości związanych z nowymi zasadami wystawiania faktur korygujących. Zastosowanie przez ustawodawcę nieostrych pojęć, brak wypracowanej wykładni nowych regulacji oraz niejasne brzmienie przepisów przejściowych może generować ryzyko zakwestionowania przez organy skarbowe rozliczeń dokonywanych przez podatników, zwłaszcza po stronie zakupowej (sieci). 

Główne zmiany, które wprowadza pakiet uproszczeń

 • Wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów - wydłużenie terminu z dwóch do sześciu miesięcy
 • Odliczenia VAT naliczonego na bieżąco - wydłużenie terminu łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. 
  Dla rozliczających się kwartalnie - odliczenie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych
 • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
 • Możliwość stosowania (do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej) przeliczania na złote - zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji.
  Rozwiązanie jest opcjonalne dla podatników. Po jego wyborze, podatnik jest obowiązany do jego stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym zostało wybrane.
 • Nieewidencjonowane prezenty małej wartości - podwyższenie limitu z 10 zł do 20 zł 

Wesprzemy Twoją firmę w uregulowaniu procesów związanych z korektą sprzedaży

Nasze usługi obejmują:

 • Analizę i ocenę schematu realizowanych transakcji i uzgodnień zawieranych z kontrahentami w świetle znowelizowanych przepisów,
 • Opracowanie projektu porozumień z kontrahentami / zapisów umownych dotyczących rozliczania faktur korygujących,
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, mającego na celu potwierdzenie prawidłowości podejmowanych przez spółki działań,
 • Zabezpieczenie pozycji podatkowej spółek poprzez przygotowanie defence file i/lub projektu odpowiednich procedur wewnętrznych,
 • Udział w negocjacjach pomiędzy sieciami, a dostawcami.

Skontaktuj się z nami

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Maciej Goc

Maciej Goc

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 486

Obserwuj nas