Nadchodzi rewolucja w prezentacji i rozliczaniu leasingu pod MSSF 16

Pod MSSF 16 wzrośnie wartość aktywów, zmianie mogą ulec miary rentowności.

Spółki muszą przygotować się na żmudny proces analizy wszystkich dotychczasowych umów najmu, dzierżawy czy leasingu, a następnie na wymagającą kalkulację korekt wynikających z przejścia na nowy standard. A to dopiero początek drogi do pełnego raportowania zgodnie z MSSF 16.

Nowy MSSF 16 „Leasing” wskazuje jak rozpoznawać, mierzyć, prezentować i ujawniać informacje dotyczące umów najmu, dzierżawy czy leasingu – jednym słowem takich umów, w których odpłatnie następuje użyczenie składnika aktywów. Standard wprowadza jeden model księgowy dla wszystkich leasingobiorców (znika podział na leasing operacyjny i finansowy), który wymaga od nich rozpoznawania praw do użytkowania aktywów i zobowiązań leasingowych na bilansie, za wyjątkiem leasingów krótkoterminowych (poniżej 12 miesięcy) lub tych o niskiej wartości. Według nowego standardu, leasingodawcy nadal będą klasyfikować swoje transakcje jako leasing operacyjny lub finansowy – w tym zakresie nie ma większych zmian w porównaniu do obecnie obowiązującego MSR 17.

MSSF16

“Zanim odejdę ze stanowiska moją ambicją jest polecieć samolotem, który będzie ujęty na bilansie linii lotniczej, którą lecę”

David Tweedie, Przewodniczący KMSR (25 kwietnia 2008 r.)

Zmiany w sposobie księgowania transakcji leasingowych przez leasingobiorców zostały zainicjowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), aby ograniczyć sytuacje, w których nieodwołane przyszłe zobowiązania (z tytułu najmu, dzierżawy i leasingu) nie są pokazywane w bilansie.

To bowiem nie odzwierciedla prawidłowo sytuacji finansowej spółek albo zaburza porównywalność między spółkami i branżami. Najbardziej jaskrawym przykładem obecnej praktyki, która skłoniła RMSR do wprowadzenia zmian, były linie lotnicze, które w dużej części wynajmowały swoje maszyny w leasingu operacyjnym, a w związku z tym w sprawozdaniach finansowych pokazywały jedynie koszty operacyjne z tytułu opłat leasingowych, natomiast główny składnik ich majątku – samoloty, w ogóle nie figurował w ich bilansach.

Nowy MSSF 16 zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Standard musi zostać do tego czasu zaimplementowany we wszystkich spółkach, stosujących MSR/MSSFmetoda uproszczona
czy
pełna retrospektywna

którą metodę wybrać podczas przechodzenia na nowy standard?

Jak przejść na nowy standard?

Możliwe są dwie metody przejścia na nowy standard: 

 • uproszczona - bez przekształcania danych porównawczych
 • pełna retrospektywna - zgodnie z MSR 8 - dane historyczne będą musiały być skorygowane. Przeliczenie różnic pomiędzy starym a nowym podejściem może być skomplikowane w spółkach, które posiadają dużo umów najmu powierzchni lub długoterminowego leasingu operacyjnego, gdyż będzie się to wiązać z koniecznością szczegółowej analizy zapisów umownych i interpretacji ich w kontekście MSSF 16.


sprzedaż detaliczna,
linie lotnicze,
usługi profesjonalne,
służba zdrowia

te sektory czekają największe zmiany w sprawozdawczości wraz z przejściem na nowy standard

Które branże MSSF16 dotknie najbardziej?

Największe zmiany w sprawozdawczości czekają firmy z branż: sprzedaż detaliczna, linie lotnicze, usługi profesjonalne i służba zdrowia

Branże najbardziej dotknięte przez nowy standard to sprzedaż detaliczna (wynajem powierzchni handlowych), linie lotnicze (leasing operacyjny samolotów), usługi profesjonalne (wynajem powierzchni biurowych i leasing operacyjny sprzętu biurowego) i służba zdrowia (wynajem powierzchni i leasing operacyjny sprzętu medycznego). W mniejszym stopniu dotyczyć będzie także sprzedaży hurtowej, transportu i logistyki, rozrywki oraz telekomunikacji, jak również instytucji finansowych. Spółki działające w powyższych branżach powinny jak najwcześniej rozpocząć analizę swoich umów, aby zdążyć na czas z przygotowaniem do wdrożenia MSSF 16. Biorąc pod uwagę, że prezentacja na bilansie wielkiej ilości umów może zmienić całkowicie jego kształt, a także istotnie wpłynąć na wskaźniki takie jak płynność, EBITDA czy zysk netto, szybsze rozpoczęcie wdrożenia pozwoli na odpowiednie przygotowanie czytelników sprawozdania na nadchodzące zmiany, a także pozwoli spółce dostosować się do zmienionych miar rentowności.płynność,
zadłużenie,
wynik netto

to wskaźniki, na które MSSF16 wpłynie najmocniej

Na jakie wskaźniki wpłynie MSSF16?

Zmiany wprowadzone do sprawozdań po wdrożeniu MSSF 16, wpłyną na wiele wskaźników finansowych, m.in: wskaźniki płynności, wskaźniki zadłużenia, wynik finansowy netto czy zwrot z kapitału. Zmiany w sprawozdaniach i wskaźnikach finansowych będą miały wpływ na inne sfery działalności spółek, takie jak: 

 • umowy finansowania czy umowy z dostawcami i zawarte w nich wskaźniki (kowenanty) – może okazać się konieczne renegocjowanie warunków umów kredytowych lub umów zakupu towarów, jeśli zawarte są w nich kowenanty oparte na np. wskaźniku dług netto do EBITDA, które zostaną złamane na skutek wdrożenia standardu,
 • premiowanie pracowników – konieczny może być przegląd stosowanych kluczowych wskaźników rentowności typu EBITDA czy zysk operacyjny do wyliczania premii należnych pracownikom,
 • ceny transferowe ustalone dla jednostek z grupy, podatek odroczony czy rachunkowość zabezpieczeń – dodatkowe wyjaśnienia w sprawozdaniach mogą okazać się niezbędne.

4 kroki do wdrożenia MSSF 16

1) Analiza umów

Proces wdrożenia MSSF 16 zaczyna się zazwyczaj od inwentaryzacji oraz analizy umów w kontekście nowego standardu. Zanim jednak dojdzie do tego kroku często konieczne jest zapoznanie się pracowników organizacji z nowymi regulacjami. Należy podkreślić, że analiza umów powinna objąć nie tylko umowy leasingowe, ale także umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz inne specyficzne umowy usługowe posiadane przez spółkę. Jeśli na początku procesu spółka nie zapewni odpowiedniego poziomu wiedzy, identyfikacja umów objętych MSSF 16 może być niekompletna lub niepoprawna.

O czym warto pomyśleć?

 • Jakie kontrakty są w zakresie MSSF 16
 • Lokalizacja umów w firmie
 • Liczba i rodzaje umów leasingowych

View more

2) Pozyskanie danych i zarządzanie umowami

Inwentaryzacja i wstępna analiza umów powinna pomóc w ocenie, jak duży potencjalny wpływ i w których obszarach będzie miało wdrożenie MSSF 16 na sprawozdania spółki. Mając już określoną populację umów jakich dotyczy standard, w kolejnym kroku należy pozyskać z umów dane niezbędne do kalkulacji aktywa i zobowiązania leasingowego. Na tym etapie może okazać się, że istnieje „dziura” pomiędzy danymi obecnie istniejącymi w systemach a tymi, które są niezbędne dla wyceny zgodnej z MSSF 16. Może to spowodować, że proces ekstrakcji danych z umów będzie długi i żmudny, w szczególności jeśli jest ich dużo, nie mają formy elektronicznej, bądź są rozrzucone w wielu miejscach w organizacji. 

O czym warto pomyśleć?

 • Automatyczny lub manualny transfer informacji i danych z formy papierowej do elektronicznej w okresie przejścia na MSSF 16
 • Elektroniczny rejestr umów
 • Zbieranie, walidacja i jakość danych

 

View more

3) Automatyzacja procesu

Mając zebrane dane z określonej populacji umów, należy następnie przystąpić do kalkulacji korekt związanych z przejściem na MSSF 16. Zależnie od ilości umów spółka powinna zdecydować o ewentualnej automatyzacji części tego procesu, aby uniknąć błędów i utrudnień natury operacyjnej związanych z przeliczaniem wartości z setek umów przy użyciu jedynie arkusza kalkulacyjnego. 

O czym warto pomyśleć?

 • Ujmowanie księgowe leasingu
 • Kalkulacja zobowiązań i kosztów
 • Klasyfikacja
 • Dekretacja

View more

4) Raportowanie leasingu

Po zakończeniu procesu przeliczania, końcowe kroki wdrożenia powinny obejmować przygotowanie zmian w politykach rachunkowości, tj. dostosowanie zapisów polityk do nowych przepisów oraz ustalenie procesu identyfikacji i przeliczenia dla nowych umów leasingowych, które pojawią się w przyszłości, tak aby dział finansowy mógł zapewnić poprawne raportowanie na czas.

O czym warto pomyśleć?

 • Księga główna
 • Konsolidacja
 • Controlling
 • Planowanie
 • Raportowanie (wewn. i zewn.)

View more

Skontaktuj się z nami

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Obserwuj nas