MSSF 16 w praktyce obarcza leasingobiorcę dodatkowymi obowiązkami

Anna Wójtowicz Dyrektor, PwC Polska 19/03/18

Zmiany w ujmowaniu leasingu powodują, że leasingobiorca będzie potrzebował zdecydowanie więcej danych na temat swoich umów leasingowych, aby prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe 

To leasingobiorca ustala stopę dyskontową – do tej pory obowiązek ten spoczywał na leasingodawcy

Stopa dyskontowa umowy leasingu musi być ustalona przez leasingobiorcę. Korzystający powinien ustalić stopę, przy której wartość bieżąca płatności leasingowych wraz z wartością bieżącą niegwarantowanej wartości końcowej byłaby równa wartości godziwej aktywa wraz z kosztami bezpośrednimi leasingodawcy. Jeżeli nie można ustalić stopy procentowej leasingu, stopa powinna być równa krańcowej stopie pożyczkowej na moment rozpoczęcia umowy leasingu uwzględniając rating kredytowy leasingobiorcy.

 

Leasingobiorca musi właściwie ująć modyfikowaną umowę – w określonych przypadkach jako odrębny leasing

MSSF 16 definiuje modyfikację umowy leasingu jako zmianę w zakresie leasingu lub w płatnościach leasingowych, które nie były częścią początkowych ustaleń.

Natomiast za datę modyfikacji należy traktować dzień, w którym obie strony umowy wyraziły zgodę na zmianę warunków. Niektóre modyfikacje będą powodowały powstanie nowej umowy leasingowej, innej niż pierwotna umowa.

Jeśli zmiana umowy leasingu zwiększa zakres leasingu, a wynagrodzenie za leasing zwiększa się o kwotę współmierną do ceny jednostkowej za zwiększenie zakresu, modyfikację należy ująć jako odrębny leasing. W przypadku zwiększenia zakresu leasingu przy innym zwiększeniu ceny niż opisanym powyżej należy skorygować składnik aktywów z tytułu leasingu oraz dokonać ponownej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu. Z kolei jeśli renegocjacja umowy zmniejsza zakres leasingu konieczna jest ponowna wycena zobowiązania z tytułu leasingu oraz zmniejszenie wartości składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania ujmując zysk lub stratę wpływającą na wynik finansowy w celu uwzględnienia częściowego zakończenia leasingu.

 

MSSF 16 w praktyce - sprawdź swoją wiedzę…

Zawarto umowę leasingu na okres 10 lat, której przedmiotem jest 5.000 m2 powierzchni biurowej. Roczna wartość płatności leasingowych wyniosła 50.000 zł, a przyjęta stopa dyskontowa przy kalkulacji zobowiązania finansowego z tytułu leasingu była równa krańcowej stopie pożyczkowej równej 6%. Na początku 6 roku strony umowy zdecydowały się zmniejszyć zakres leasingu do 2.500 m2 zmniejszając roczne płatności leasingowe do 30.000 zł. Krańcowa stopa pożyczkowa na początek 6 roku wyniosła 5%. 

Jak odzwierciedlić modyfikację umowy leasingu w sprawozdaniu finansowym?

W takim przypadku leasingobiorca zobowiązany jest do ponownego wyznaczenia zobowiązania finansowego z tytułu leasingu uwzględniając pozostały okres leasingu (5 lat) oraz płatności do końca okresu leasingu – przy zastosowaniu nowej stopy dyskontowej. Dla rocznych płatności w wysokości 30.000 zł, pozostałego 5-letniego okresu leasingu oraz 5% stopy dyskontowej zobowiązanie z tytułu leasingu wynosi 129.884 zł. Konieczne jest także proporcjonalne zmniejszenie prawa użytkowania składnika aktywów, tzn. o 50% (2.500 m2 / 5.000 m2 = 50%) – wartość przed modyfikacją wynosiła 184.002 zł, co oznacza zmniejszenie do 92.001 zł. Podobnie należy postąpić z zobowiązaniem z tytułu leasingu: wartość na koniec 5 roku wynosiła 210.618 zł, a zatem wartość zobowiązania należy zmniejszyć do 105.309 zł.

Różnicę między spadkiem zobowiązania (105.309 zł) a spadkiem aktywa (92.001 zł) w wysokości 13.308 zł należy ująć jako zysk w rachunku zysków i strat.

Z kolei różnicę między pozostałym zobowiązaniem z tytułu leasingu (105.309 zł) a nowo wyznaczonym zobowiązaniem (129.884 zł) w wysokości 24.575 zł należy ująć jako modyfikację prawa użytkowania składnika aktywów odzwierciedlając zmianę wysokości płatności leasingowych oraz stopy dyskontowej.

 

Skontaktuj się z nami

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Obserwuj nas