Polski Ład

Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2021

26 lipca Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będący częścią Polskiego Ładu.

W projekcie znalazły się między innymi nowe rozwiązania z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT), jak również modyfikacje już istniejących mechanizmów. Planowane wejście w życie to 1 stycznia 2022.

Tematy CIT, w których Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany to między innymi:

1. Modyfikacja tzw. Estońskiego CIT-u – czyli ryczałtu od dochodów spółek. 

Modyfikacje mają na celu rozszerzenie zakresu stosowania tego rozwiązania przez podatników i jego ułatwienie. Proponowane zmiany to między innymi:

  • możliwość opodatkowania ryczałtem również spółek komandytowych i spółek komandytowo - akcyjnych,
  • rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku stosowania przepisów o ryczałcie, 
  • rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów (obecnie jest to 100 mln PLN rocznie).

2. Uproszczenie warunków dla tworzenia i funkcjonowania Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Planowane założenia obejmują m.in.:

  • Zmniejszenie wymogu dot. przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK do 250 000 zł (obecnie jest to 500 000 zł.).
  • Likwidację warunku dotyczącego zakazu powiązań spółek zależnych wchodzących w skład PGK (obecnie spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK).
  • Dopuszczenie połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek w grupie.
  • Likwidację warunku rentowności na poziomie 2% udziału dochodu w przychodach (obecnie PGK powinna osiągać w każdym roku podatkowym udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%).
  • Otwarcie możliwości rozliczania strat, które spółka skumulowała przed wejściem do grupy (obecnie spółki, które tworzą PGK nie mogą rozliczać strat, które skumulowały przed wejściem do Grupy).
  • Zniesienie wymogu zawarcia umowy o utworzeniu PGK w formie aktu notarialnego.

3. Ulgi dotyczące innowacji

W planach jest kompleksowy system ulg podatkowych, które mają działać łącznie. W pakiecie ulg dla przedsiębiorców mają się znaleźć: ulga B+R, IP Box, ulga na prototyp, ulga na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.

4. Zmiany w modelu pobierania podatku u źródła

Zakres mechanizmu „pay and refund” ma zostać zawężony (m.in.  wyłączenie usług niematerialnych z zakresu mechanizmu tax refund). Możliwe ma być także uzyskanie opinii „o stosowaniu preferencji” również dla celów niepobrania podatku lub stosowania niższej stawki zgodnie z UPO. Zmiany dotyczą również oświadczenia płatnika na potrzeby stosowania „relief at source” oraz definicji Beneficial Owner.

5. Zmiana sposobu liczenia limitu tzw. niedostatecznej kapitalizacji 

Projekt zmian dotyczy przepisu  art. 15c ust. 14 ustawy CIT i wskazuje, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w limicie wyznaczonym przez wartość 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA albo maksymalnie kwotę 3 mln PLN. Nie może jednak łączyć obu tych limitów i stosować ich jednocześnie. 

6. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez: 

a. zmiany w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK)

Doprecyzowano m.in. przesłanki dotyczące zagranicznej jednostki kontrolowanej (ZJK) poprzez wskazanie, iż za ZJK uważa się także podmiot, w którym polski podatnik posiada samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w zarządzaniu jednostką. 

Rozszerzono również katalog przychodów pasywnych o świadczone usługi niematerialne, takie jak m.in. usługi doradcze, księgowe, badania rynku.  Przekroczenie progu 33% tych przychodów konstytuuje ZJK. 

Do katalogu podmiotów tworzących ZJK dodano tzw. „spółki wydmuszki” posiadające bardzo duże aktywa, ale nie generujące przychodu lub generujące go w bardzo małym zakresie.

 b. wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów

Utrudnienie transferu przychodów do rajów podatkowych poprzez ukrócenie praktyk tworzenia za granicą (np. na Cyprze) spółek, do których wyprowadzane są z Polski dochody bez podatku. Dzięki tej zmianie środki wysyłane do spółek–wydmuszek mają być opodatkowane w Polsce.

c. wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy

Planowane jest wprowadzenie  nowych przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”. W przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

d. zmiany w zakresie regulacji dotyczących reorganizacji podmiotów, w tym o charakterze transgranicznym

Projekt przewiduje nowe regulacje dotyczące reorganizacji podmiotów (w ramach wymiany udziałów, łączenia, podziału, aportu), w tym mających charakter transgraniczny, poprzez uszczelnienie obecnie istniejących przepisów tj. zapewnienie neutralności podatkowej restrukturyzacji w przypadku kontynuacji wyceny restrukturyzowanego majątku, a w przypadku udziałów (akcji) zapewnienie tej neutralności dla pierwszej wymiany udziałów, łączenia lub podziału.

7. Program Voluntary Disclosure

W ramach Programu Repatriacji Kapitału MF proponuje zrealizowanie w Polsce Voluntary Disclosure Programme - program sprowadzania do kraju środków, które zostały wyprowadzone przez firmy, stosujące ryzykowną politykę podatkową.

Narzędziem do repatriacji kapitału do Polski ma być tzw. ryczałt przejściowy. Podatnik, który ujawni urzędowi stosowaną przez siebie ryzykowną praktykę będzie mógł opodatkować nie ujawniony wcześniej dochód lub kapitał ryczałtowym podatkiem o niskiej stawce (8% ryczałt przejściowy od dochodu lub zapłata 2% podatku od wartości nieznanego fiskusowi majątku).  Zadeklarowany w ten sposób dochód będzie zwolniony z dodatkowego opodatkowania i z ewentualnych odsetek. Z programu będzie można skorzystać tylko raz.

Program nie obejmie efektów przestępstw (także skarbowych). Wyłączone zostaną również sprawy związane z podatkiem VAT. Dotyczyć będzie wyłącznie podatków dochodowych. Chodzi m.in. o nieujawnione dochody np. z posiadania udziałów w spółkach zagranicznych, z instrumentów finansowych czy z nieruchomości.

8. Amortyzacja w w tzw. spółkach nieruchomościowych

Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w spółkach nieruchomościowych ma zostać ograniczona do wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości i obciążającymi w danym roku wynik finansowy.

9. Nowa definicja posiadania Zarządu

Doprecyzowanie kryterium zarządu na terytorium Polski w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium RP (domniemanie rezydencji podatkowej w Polsce).

10. Preferencje dotyczące IPO czyli pierwotnej oferty publicznej

Firmy planujące wejść na giełdę będą mogły skorzystać z nowej ulgi podatkowej. Ulga obejmie koszty dotyczące przygotowania, przekształcenia organizacji, przygotowania oferty, działań marketingowych, sporządzenia prospektu emisyjnego, a także opłat notarialnych, sądowych, skarbowych czy giełdowych. Tego rodzaju wydatki będzie można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 150%.

W przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, które są bezpośrednio związane z emisją, odliczenie wyniesie maksymalnie 50 %. wydatków (do 50 tys. zł bez VAT).

11. Ulga konsolidacyjna

Wprowadzenie przepisów zachęcających podatników CIT do nabywania udziałów lub akcji innych spółek. Ulga ma polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowej kwoty poniesionych kosztów w związku z nabyciem udziałów lub akcji spółki niepowiązanej do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym osiągniętych przez spółkę nabywającą dochodów, jednak nie więcej niż 250 tys. PLN.

12.  Polska Spółka Holdingowa („PSH”)

Dywidenda otrzymywana przez PSH ze spółki zależnej ma być zwolniona z podatku w 95%. Podatek będzie pobierany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy. Celem jest zachęta dla inwestorów spoza UE do zainwestowania w Polsce. Firmy pochodzące z Unii Europejskiej również mają skorzystać ze zmiany - będą mogli zdecydować czy skorzystają z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji, czy z 95% już po roku.

Dodatkowo przewidywane jest pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów / akcji w spółkach zależnych. Aktualnie, jeśli spółka decyduje o sprzedaży swojej spółki zależnej, to od zbycia udziałów płaci 19% CIT.

Podstawowym warunkiem skorzystania z powyższych zwolnień ma być posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok.

Proponowanych zmian w zakresie podatku CIT jest wiele. Będziemy śledzić poszczególne rozwiązania i obszary zmian zachodzące w toku procesu legislacyjnego oraz stopniowo je przybliżać. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów oraz w razie pytań - do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami

Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 608

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Maciej Nowicki

Maciej Nowicki

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 568

Marcin Jaworski

Marcin Jaworski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 838

Obserwuj nas