Odpowiedzialna działalność biznesu

Koncentrujemy się na kwestiach etyki, uczciwości i budowania zaufania

  • Prowadzimy działalność zgodnie z normami zawodowymi, przepisami prawa, wewnętrzną polityką oraz standardami PwC.
  • Kodeks Etyczny zawiera obszerne wytyczne w zakresie standardów uczciwości i postępowania w biznesie, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich pracowników. Każdy ma prawo i możliwość zgłaszania wszelkich problemów i obaw z zakresu etyki.
  • Corocznie publikujemy „Sprawozdanie z przejrzystości”. Raport ten jest między innymi odzwierciedleniem standardów, jakie utrzymujemy by zachować niezależność i spełniać normy przewidziane dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych naszych klientów.

Promujemy idee odpowiedzialności biznesowej. Współpracujemy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi wspierając rozwój odpowiedzialnego biznesu.

  • Od 2009 roku jesteśmy członkiem Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest promowanie i tworzenie najlepszych warunków do rozwoju CSR w Polsce.
  • Współpracujemy z polsko-brytyjską Izbą Handlowo-Przemysłową oraz polsko-francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w zakresie dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w  obszarze odpowiedzialnego biznesu

Wspieramy tworzenie i rozwój standardów raportowania:

  • Przeprowadziliśmy tłumaczenie wytycznych do raportowania społecznego Global Reporting Initiative w wersji 3.0,
  • W latach 2007-2015 byliśmy organizatorem 'Konkursu na najlepsze raporty społeczne'  w Polsce
  • Opracowaliśmy model Total Impact Measurement and Management (TIMM), który pozwala zmierzyć całościowy wpływ przedsiębiorstwa na jego otoczenie w aspekcie społecznym, środowiskowym, podatkowym i ekonomicznym,
  • Wspieraliśmy organizacje pozarządowe w wypracowaniu zasad raportowania i zarządzania finansowego NGO.
  • Oferujemy usługi zakresie strategii i raportowania CSR, weryfikacji pozafinansowej oraz zarządzania ryzykiem i etyką.

Sprawozdanie z przejrzystości

Kodeks etyczny

Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

28 maja 2012 roku PwC podpisało Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Potwierdza to nasze zaangażowanie w działania mające na celu osiągniecie celów strategicznych zapisanych w raporcie Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 („Wizja 2050”) w sześciu priorytetowych obszarach: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastrukturę, zasoby naturalne, energię, jakość państwa i instytucji publicznych.

Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu

W 2014 roku PwC podpisało  Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu („Deklaracja CSR”). Jest to dla nas zobowiązanie i potwierdzenie, że PwC zarządzana jest zgodnie z zasadami transparentności, etyki, poszanowania dla praw człowieka i zasobów naturalnych. 

„Zasady określone przez Deklarację CSR są zbieżne ze Strategią Odpowiedzialnego Biznesu przyjętą i realizowaną przez PwC. Wdrażamy je na co dzień realizując projekty dla klientów, a także organizując pracę wewnątrz firmy. Liczymy, że nasz przykład zainspiruje inne firmy zrzeszone we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej do poparcia tej inicjatywy.” - Günter Westphal, Lider ds. odpowiedzialności biznesu w Polsce i CEE.

Jako członek Komitetu CSR Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej byliśmy zaangażowani w wypracowanie deklaracji. Aktywnie promujemy także zawarte w niej zasady.

 „Opracowując Deklarację CSR mieliśmy na względzie inspirowanie coraz szerszego kręgu przedsiębiorstw i organizacji do działania zgodnie z koncepcją odpowiedzialnego biznesu. Została ona opracowana w oparciu o własne doświadczenia, najlepsze rynkowe praktyki oraz trendy rozwoju koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce i na świecie.” Małgorzata Marek, Manager CR w Polsce i CEE, Członek Komitetu CSR działającego przy Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Skontaktuj się z nami

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas