Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych?

15/10/15

Już od sześciu lat PwC publikuje raporty dotyczące wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych.Od 2011 roku analizujemy również trendy dotyczące wynagrodzeń członków rad nadzorczych. W niniejszym raporcie po raz pierwszy znajdziecie Państwo informacje na temat poziomu wynagrodzeń obu tych grup.

Zarządy

Mimo rosnącej presji regulacyjnej skoncentrowanej m.in. na corporate governance w zarządzaniu wynagrodzeniami członków zarządów, wciąż tylko 30% spółek podaje informacje o wynagrodzeniach w podziale na poszczególne składniki.

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, raptem jedna trzecia (ok. 35%) analizowanych spółek oferowała osobom zarządzającym udział w długookresowych programach motywacyjnych (ang. long term incentive plan, LTIP)

  • Przeciętne wynagrodzenie dziesięciu najlepiej zarabiających prezesów za rok 2014 jest blisko czterokrotnie wyższe od średniej wśród prezesów zarządów w całej badanej próbie.
  • Maksymalne wynagrodzenie wypłacone prezesowi zarządu, tj. ok. 8,13 mln zł w roku 2014, pozostało na zbliżonym poziomie do roku 2013.
  • Pierwszy raz w rankingu „Top 10” najlepiej zarabiających prezesów znalazła się kobieta.

Rady Nadzorcze

Rynek nadal nie płaci radom nadzorczym dobrze, co wynika głownie z percepcji wartości wnoszonej przez rady. Praca w radzie nadzorczej lub nawet w trzech nie jest obecnie atrakcyjną alternatywą do pracy w zarządzie, a to właśnie byli członkowie zarządów z doświadczeniem w biznesie są w stanie wnieść najwyższą wartość i być godnym partnerem dla zarządu i właścicieli.

  • Przewodniczący rad nadzorczych zarobili średnio po ok. 166 tys. złotych, a ich wynagrodzenia były prawie dwukrotnie wyższe niż pozostałych osób zasiadających w radach nadzorczych.
  • Maksymalne łączne wynagrodzenie wypłacone całej radzie nadzorczej w 2014 roku wynosiło blisko 5 mln zł
  • Przeciętne roczne wynagrodzenie członka rady nadzorczej dziesięciu najlepiej płacących spółek w 2014 roku mieściło się w przedziale od ok. 266 tys. zł do ok. 959 tys. zł, w tym tylko w 3 spółkach przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 500 tys. zł.
  • Najczęściej w radach funkcjonują komitety audytu i komitety wynagrodzeń, rzadko komitety strategii i komitety ryzyka
  • W 2014 roku przeciętne wynagrodzenia członka rady nadzorczej analizowanych spółek giełdowych wyniosło ok. 112 tys. zł, a wciąż blisko 13% osób zasiadających w radach nie pobiera wynagrodzenia.

Zarządy zarobiły zdecydowanie (średnio aż jedenastokrotnie) więcej niż rady nadzorcze. Największe dysproporcje w wynagrodzeniach widać w spółkach z indeksu WIG20. Ponadto wynagrodzenia nadzorujących spółkami są bardzo zróżnicowane i zależne m.in. pełnionej roli w radzie, indeksu GPW i typu akcjonariatu oraz czynników demograficznych.


Skontaktuj się z nami

Tomasz Barańczyk

Partner, lider inicjatyw ESG, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4852

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Obserwuj nas