Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe powinno mieć wpływ na poziom zaufania inwestorów, a przez to wiązać się z wyceną rynkową spółek. W jakim stopniu zasady te są przestrzegane w Polsce 15 lat po wprowadzeniu pierwszych dobrych praktyk na GPW?

10%

spółek deklaruje blisko całkowitą zgodność z Dobrymi Praktykami

86%

wynosi przeciętny stopień zgodności z Dobrymi Praktykami w Polsce

353

spółki zaraportowały poprzez formularz w giełdowym systemie EBI

Jednym z kluczowych zadań rady nadzorczej jest dbałość o poziom wypełniania zasad dobrych praktyk w nadzorowanej spółce

Właśnie mija rok od wprowadzenia na polskiej giełdzie nowego kodeksu. Z analizy raportów spółek giełdowych wynika, że przeciętnie spółki nie przestrzegają ok. 10 zasad w nim zapisanych. Mają do tego prawo, powinny jednak w wyjaśnieniach jasno odnosić się do okoliczności i przyczyn niestosowania oraz zawierać informację, jak zamierzają usunąć ewentualne skutki. Najczęściej jednak ich wyjaśnienia nie dają przejrzystego obrazu przyczyn niestosowania zasad, co sugeruje niskie powszechne zrozumienie koncepcji, celu i roli dobrych praktyk. A chodzi przecież o zbudowanie zaufania pomiędzy inwestorami i spółkami, o zmniejszenie poczucia niepokoju, ułatwienie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w szczególności inwestorom zagranicznym, którzy przyzwyczajeni są do określonego formatu i zakresu informacji i rozliczają spółki nie tylko z osiąganych wyników, ale także z przestrzegania dobrych praktyk.

Dlatego to rada nadzorcza, dbając o intersy spółki i akcjonariuszy, powinna stać się strażnikiem dobrych praktyk i pilnować, aby spółka podeszła do zagadnienia z należytą starannością i poprawnie raportowała, a także przestrzegała zasad w praktyce.

rady-nadzorcze-2017

Kodeks Dobrych Praktyk jest zbiorem licznych zasad i rekomendacji, które mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla akcjonariuszy, jak i otoczenia rynkowego, w którym funkcjonują spółki. Stosowanie się do reguł wynikających z tego zbioru może sprawić, że spółka stanie się zdecydowanie bardziej transparentna, efektywniej zarządzana, skuteczniej nadzorowana, bardziej wiarygodna dla uczestników rynku i partnerów biznesowych, ale także znacznie lepiej postrzegana przez akcjonariuszy i inwestorów, gdyż liczne zapisy Dobrych Praktyk odnoszą się nie tylko do poszanowania praw akcjonariuszy, ale także do standardów komunikacji z rynkiem.

Piotr Cieślak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Cele Dobrych praktyk stanowią 6 przykazań rynku kapitałowego w następujących obszarach:

  1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  2. Zarząd i rada nadzorcza
  3. Systemy i funkcje wewnętrzne
  4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  5. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami  powiązanymi
  6. Wynagrodzenia

W nowym zbiorze dobrych praktyk mamy określone 6 „przykazań” – zasad ogólnych, 20 rekomendacji oraz 70 zasad szczegółowych. Obowiązkowi informacyjnemu w giełdowym systemie EBI podlega 70 zasad szczegółowych „Z”. W odniesieniu do rekomendacji „R”, wyjaśnienie na temat przyczyn ich niestosowania powinno zostać zamieszczone w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, będącym obowiązkowym elementem raportu rocznego.

Poziom deklarowanej zgodności polskich spółek z zasadami dobrych praktyk

Główne indeksy giełdowe

Najwyższym poziomem zgodności wykazują się spółki z WIG 20. Wśród spółek z tego indeksu swój raport w systemie EBI opublikowało 13 spółek, z pozostałych siedmiu trzy mieszczą się w grupie 100% zgodności wypełniając obowiązek informacyjny na swojej stronie internetowej, dwie opublikowały raport w EBI w innej formie, co do pozostałych dwóch brak informacji na temat stopnia przestrzegania przez nie dobrych praktyk.

Indeksy giełdowe

Branże

Z perspektywy analizy makrosektorów, nie dziwi czołowe miejsce branży finansowej, która podlega restrykcyjnym przepisom branżowym adresującym podobne zagadnienia. Zaraz za nią plasują się branża ochrony zdrowia, technologie oraz paliwa i energia, na trzecim miejscu znajdują się dobra konsumpcyjne, produkcja przemysłowa oraz handel i usługi, ale tutaj poziom zgodności wynosi poniżej 86%, co oznacza więcej niż 10 na 70 nieprzestrzeganych zasad.

Branże

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy (w tym zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych), głównie w kwestiach nieregulowanych szczegółowo przez prawo. Oprócz tych klasycznych dla kodeksów corporate governance kwestii, Dobre Praktyki mają za zadanie podnosić transparentność spółek giełdowych i jakość komunikacji z inwestorami

Agnieszka Gontarek, przewodnicząca Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, prezes BondSpot.

Najczęściej niestosowane zasady

Dobre praktyki rekomendują szeroki i łatwy dostęp akcjonariuszy do walnych zgromadzeń.

Spółka powinna określić kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów.

Jednoznacznie i przejrzyście powinien być sformułowany wewnętrzny podział odpowiedzialności członków zarządu.

Dobór różnorodnego składu rady jest jednym z czynników wpływających na sukcesu spółki.

Spółka w sprawozdaniu z działalności powinna przedstawić raport na temat polityki wynagrodzeń.

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności.

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy Menedżer, Zespół ESG, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Obserwuj nas