Mapa Drogowa Zrównoważonych Finansów według EBA

12/01/23

Dnia 13 grudnia 2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (“EBA”) opublikował Mapę Drogową Zrównoważonych Finansów. Mapa zastępuje dokument EBA “Action plan on sustainable finance” opublikowany w grudniu 2019 r., wyznaczając cele EBA w obszarze ESG i uwzględniając zadania zlecone od prawodawców unijnych oraz Komisji Europejskiej.

EBA wskazuje cele i działania w następujących obszarach:

1. Transparentność i ujawnienia, w tym:

 • Pillar 3
  • Praca nad wzorami ujawnień dotyczącymi ryzyka ESG.
  • Kontynuacja współpracy z odpowiednimi organami europejskimi i międzynarodowymi, takimi jak BCBS, Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), Rada Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) i NGFS, celem zapewnienia spójności inicjatyw w zakresie ujawniania danych ESG.
 • SFDR
  • Publikacja corocznych sprawozdań dotyczących zakresu dobrowolnego ujawniania głównych negatywnych skutków na mocy art. 18 SFDR.
  • W razie potrzeby, dalsza publikacja wyjaśnień dotyczących ujawnień dotyczących SFDR.
 • Taksonomia
  • Wsparcie techniczne na rzecz Komisji Europejskiej w celu zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego ujawniania informacji na poziomie podmiotu na mocy art. 8 Taksonomii.
  • Wsparcie na rzecz Komisji Europejskiej w zakresie rozszerzenia KPI określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji na pozostałe cele środowiskowe określone w art. 9 Taksonomii.
 • Ujawniania danych z zakresu sekurytyzacji
  • Finalizacja RTS, które ujednolicą informacje ujawniane przez inicjatora sekurytyzacji STS na temat niekorzystnego wpływu aktywów finansowanych przez sekurytyzowane ekspozycje na klimat i inne czynniki zrównoważonego rozwoju (planowo publikacja najpóźniej na początku 2023 r.).

2. Zarządzanie ryzykiem i nadzór, w tym:

 • Działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego uwzględnienia czynników i ryzyk ESG w ramach zarządzania ryzykiem w instytucjach i w ich nadzorze, w szczególności poprzez Wytyczne dla instytucji w sprawie zarządzania ryzykiem ESG oraz dalszą rewizję Wytycznych w sprawie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP).

 • W związku z rewizją CRR i CRD, praca nad publikacją wytycznych dotyczących identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania ryzyka ESG. Wytyczne obejmować będą wymogi dotyczące planów przejściowych instytucji oraz uwzględnienia aspektów ESG w wewnętrznych testach warunków skrajnych.

3. Ostrożnościowe podejście do ekspozycji, w tym:

 • Na podstawie mandatów udzielonych na podstawie CRR i IFR, poddanie ocenie czy uzasadnione będzie wprowadzenie zmian w istniejącym ostrożnościowym traktowaniu ekspozycji w celu uwzględnienia kwestii środowiskowych i społecznych. Finalizacja prac planowana jest w roku 2023 r. 

4. Testy warunków skrajnych, w tym:

 • Zgodnie z proponowanymi zmianami w CRD, opracowanie wraz z ESMA i EIOPA wspólnych wytycznych dotyczących nadzorczych testów warunków skrajnych ESG, począwszy od ryzyka klimatycznego. 

 • Ponadto, przygotowanie wraz z ESMA, EIOPA i ECB do przeprowadzenia jednorazowego wspólnego testu warunków skrajnych dla całego sektora finansowego UE. 

5. Standardy i oznaczenia, w tym:

 • Opracowanie ekologicznych standardów i etykiet oraz środków mających na celu przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom, takim jak greenwashing. Jako produkty, których regulacja jest rozważana, wskazać należy m.in. zieloną sekurytyzacje, zielone pożyczki detaliczne i zielone kredyty hipoteczne, zrównoważone kredyty i obligacje. 

6. Greenwashing, w tym: 

 • Publikacja raportów, w oparciu o które Komisja Europejska oceni czy ramy regulacyjne, w tym prawne mandaty, uprawnienia i obowiązki organów nadzoru, są odpowiednie dla przeciwdziałania zjawisku greenwashing’u. Raport wstępny (progress report) opublikowany zostanie do marca 2023, natomiast raport finalny do maja 2024 r. 

7. Sprawozdawczość w zakresie nadzoru, w tym: 

 • Opracowanie jednolitych wzorców sprawozdawczych poprzez ITS, mających na celu raportowanie ekspozycji instytucji finansowych na ryzyka ESG. W celu zapewnienia ogólnej spójności, EBA oprze się na ITS w zakresie ujawniania ryzyka ESG w ramach filaru 3.

8. Monitorowanie ryzyka ESG i zrównoważonego finansowania, w tym: 

 • Wdrożenie systemu monitorowania ryzyk materialnych ESG. W pierwszej fazie system służyć będzie jako narzędzie wewnętrzne, jednak w dalszej kolejności rozważane jest jego wykorzystanie do opracowania ogólnodostępnego narzędzia danych.

EBA podkreśla, że Mapa drogowa została opracowana z uwzględnieniem aktualnych ram regulacyjnych ESG. Zakres i harmonogramy poszczególnych zadań będą w pełni znane po zakończeniu bieżących procesów legislacyjnych (w tym po przeglądzie pakietu CRR/CRD).

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Legal Counsel, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Weronika Wojturska

Weronika Wojturska

Associate PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 473

Zuzanna Machniak

Zuzanna Machniak

Associate PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 680

Obserwuj nas