Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Presja na marże

Z jednej strony mamy gałęzie segmentu budowlanego (jak deweloperzy), osiągające wysokie i zadowalające poziomy rentowności, z drugiej strony generalnych wykonawców, którzy ciągle borykają się z problemem nierentownych kontraktów budowlanych i osiągają corocznie najniższą rentowność spośród analizowanych segmentów rynku (zyski netto 100 największych firm z tego segmentu stanowiły ok. 2% ich przychodów ze sprzedaży w roku 2019).

Rozkład rentowności

Pomiędzy sektorami w branży budowlanej istnieje wyraźna różnica co do rozkładu rentowności. Spośród 100 największych generalnych wykonawców tylko 5 podmiotów osiągnęło marże netto powyżej 10%, 7 podmiotów wygenerowało stratę, a pozostałe 87 podmiotów zakończyło rok 2019 z marżą netto pomiędzy między 0% a 9%. Z kolei deweloperzy w większości generują marże netto przewyższające 10% tj. 61 podmiotów w 2019 roku, 14 podmiotów wygenerowało straty netto, a 25 podmiotów mieściło się z marżą netto w przedziale między 0% a 10%.

Na podstawie opublikowanej I i II edycji Rankingów Build The Future przeprowadzono analizę rentowności:

Ranking 2018 kategorie: deweloperzy i generalni wykonawcy

Ranking 2019 deweloperzy

Ranking 2019 generalni wykonawcy

10 najmniej rentownych spółek z grupy generalnych wykonawców:

Lp. Nazwa

Rentowność netto 2019 (%)

Rentowność netto 2018 (%)

Zmiana Y2Y
1 Grupa Kapitałowa TRAKCJA -19.78% -7.06% -12.72%
2 Grupa Kapitałowa Mosty Łódź -13.34% -28.58% 15.24%
3 Aldesa Construcciones Polska -13.10% -3.47% -9.63%
4 EUROVIA POLSKA -11.66% -4.22% -7.44%
5 Grupa Kapitałowa DIM -7.96% -0.92% -7.04%
6 PORR -4.09% -0.27% -3.82%
7 Gulermak AGIR Sanayi Insaat VE Taahhut Anonim Sirketi -3.71% 4.72% -8.43%
8 KARMAR -2.82% 0.05% -2.86%
9 Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa 0.00% -4.57% 4.57%
10 Soletanche 0.05% -4.08% 4.14%

Ponad połowa powyższych spółek zanotowała spadek przychodów w 2019 r. względem 2018 roku, co wprost przełożyło się na pogorszenie marży, analogicznie wzrost przychodów minimalizował straty.

10 najbardziej rentownych spółek z grupy generalnych wykonawców:

Lp.

Nazwa

Rentowność netto 2019 (%)

Rentowność netto 2018 (%) Zmiana Y2Y
1 FAL-BRUK 40.59% 47.60% -7.01%
2 Muniak 18.98% 6.50% 12.48%
3 Commercecon 16.58% 14.59% 1.99%
4 Depenbrock Polska 13.33% 15.05% -1.72%
5 Grupa Kapitałowa P.A. NOVA 12.97% 9.63% 3.35%
6 Grupa Kapitałowa HARTBEX 9.70% 2.88% 6.83%
7 Aldesa Nowa Energia 9.29% -12.44% 21.73%
8 Kajima Poland 9.24% 4.53% 4.70%
9 Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych 9.23% 11.20% -1.97%
10 Bremer 9.00% 7.98% 1.02%

Doświadczenie grupy najbardziej rentownych generalnych wykonawców w 2019 roku potwierdza zależność, że wzrost przychodów to także poprawa marży, natomiast odwrotne zależności, takie jak spadek marży przy wzroście przychodów czy wzrost marży pomimo spadku przychodów był stosunkowo rzadko spotykany i wiązał się przeważnie  ze zdarzeniami nadzwyczajnymi.

Determinanty

Analiza czynników, które miały znaczący wpływ na rentowność powyżej wymienionych spółek pozwala wysnuć wniosek, że powiększenie portfolio prowadzonych inwestycji przy jednoczesnej ścisłej kontroli strony kosztowej ma kluczowe znaczenie.  Jak pokazuje historia, kontrola ta bywa wyzwaniem, o czym przekonywali się niejednokrotnie najwięksi gracze na rynku, którzy obciążali swoje wyniki finansowe gigantycznymi odpisami z tytułu trwałej utraty wartości projektów budowlanych. Na tle obecnie dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego prawidłowe długoterminowe budżetowanie jest zadaniem trudniejszym niż w poprzednich latach. Trudność polega nie tylko na konieczności przewidywanie kierunku i tempa zmian cen, ale także możliwego przebiegu projektu, bowiem wszelkie wydłużanie planów uderza wprost w wynik spółki oraz ogranicza jej możliwości operacyjne poprzez nakładanie się równoległych projektów oraz pogorszenie dostępności do materiałów w wyniku spiętrzenia prac. Zatem trafność oszacowania kosztów realizowanych projektów ma bezpośredni wpływ na decyzje w sprawie strategii udziału w przetargach, wycenę kontraktów do przetargów i w efekcie determinuje marże osiągane na kontraktach. Z kolei dokładność oszacowania budżetów kosztów kontraktów związana jest zarówno z czynnikami metodologicznymi jak i zewnętrznymi, np. dynamiczną zmianą cen materiałów w czasie oraz zmianami cen usług podwykonawców.

Kolejnym istotnym czynnikiem poprawiającym marże okazała się optymalizacja struktury kosztów, w tym przede wszystkim kosztów surowców i wynagrodzeń, ale także kosztów finansowania. Warto zadbać o odpowiedni dostęp do kapitału, jego niedobory mogą realnie ograniczyć poziom sprzedaży. Niejednokrotnie przynależność do grupy kapitałowej oraz możliwość emisji długu zapewnia źródła finansowania realizowanym projektom. 

Przyjrzeliśmy się sytuacji spółek notowanych na GPW, które znalazły się w rankingu oraz przeanalizowaliśmy ich najświeższe raporty finansowe pod kątem działań, które pomagają im utrzymać stabilne marże. Poniżej przedstawiono jaką rentownością charakteryzują się emitenci giełdowi z opublikowanego rankingu, dla których dostępne są aktualne dane finansowe:

Lp. Nazwa Rentowność netto 2020 (%) Rentowność netto 2019 (%) Rentowność netto 2018 (%)
1 GRUPA KAPITAŁOWA P.A. NOVA 9.69% 12.97% 9.63%
2 Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A. 5.81% 5.66% 2.64%
3 BUDIMEX SA 5.62% 3.02% 4.14%
4 DEKPOL S.A. 5.00% 6.58% 4.05%
5 GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM 3.98% 2.49% 1.20%
6 GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL 3.91% 3.19% 0.99%
7 GRUPA TORPOL S.A. 3.49% 1.82% 1.26%
8 GRUPA KAPITAŁOWA ERBUD 2.26% 1.51% -0.91%
9 GRUPA UNIBEP 2.21% 1.81% 1.66%
10 GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 1.72% 1.72% 1.83%
11 GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL WARSZAWA 0.59% 0.00% -4.57%
12 GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA -8.21% -19.78% -7.06%

9 na 12 podmiotów odnotowało wzrost marży netto w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego, u 2 podmiotów sytuacja pogorszyła się, a jeden utrzymał wynik z 2019 r.

Analiza powyższych danych potwierdziła bardzo istotną rolę czynników wewnętrznych wpływających na marże, takich jak wspomniane poprawne budżetowanie projektów, podejmowanie się realizacji marżowych kontraktów a następnie regularne kontrolowanie ich realizacji, zdolność do dalszej dywersyfikacji działalności, ale także dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Druga grupa czynników ma charakter zewnętrzny i wynika z otoczenia rynkowego.

Czynniki zewnętrzne

Na pierwszy plan szczególnie wybija się kształtowanie się cen surowców i materiałów budowlanych, poziom cen usług świadczonych przez podwykonawców, których rośnie siła przetargowa ale także zmienność kursów walutowych w szczególności kursu euro czy zmiany oprocentowania kredytów.

Dodatkowo istotną rolę odgrywa rosnąca konkurencja ze strony innych podmiotów oraz wzrastająca presja na marże, szczególnie przy braku barier rynkowych. Warto także wspomnieć o otoczeniu prawnym, bowiem zmiany przepisów prawa wyznaczających zakres działalności podmiotów, w tym przepisów podatkowych, jak i przepisów dotyczących innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym utrudniają osiąganie założonych celów. W zakresie regulacji prawnych warto także wspomnieć o projektach realizowanych w ramach konsorcjów, które przy wielu swoich zaletach charakteryzują się również solidarną odpowiedzialnością członków konsorcjów budowlanych, niosąc ryzyko dodatkowych kosztów dla generalnych wykonawców.

Recepta?

Podsumowując, poprawa rentowności firm budowlanych w szybko zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, które charakteryzuje się dużą niepewnością oraz nieprzewidywalnym wpływem czynników zewnętrznych (takich jak trwająca pandemia COVID-19), nie jest zadaniem łatwym. Kierownictwo posiada szereg dostępnych narzędzi i możliwości działania, z których może wybrać te najbardziej odpowiednie dla swojej organizacji. Nie ma jednego sprawdzonego scenariusza, dlatego ważne jest śledzenie zmian, bieżące reagowanie na zmiany czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, a potencjalne zagrożenia należy traktować jako okazję do stworzenia kolejnej szansy na poprawę wyników.

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Sieczkowski

Krzysztof Sieczkowski

Partner, Lider Praktyki Firm Prywatnych w Polsce, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 829

Natalia Łyko

Natalia Łyko

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 843

Paulina Gaweł

Paulina Gaweł

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 982

Obserwuj nas