Dyrektywa Mifid II - Pomoc specjalistów

Czym jest MiFID II?

W kwietniu 2014 roku Parlament Europejski wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących oferowania instrumentów finansowych – tzw. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) oraz Rozporządzenie MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation).

MiFID II w znacznym stopniu modyfikuje wymogi MiFID oraz wprowadza nowe zasady w kontekście ochrony inwestorów, struktury rynków (m.in. OTF, SI, MTF, RM), dodatkowe wymogi informacyjne, nowe zasady dotyczące doradztwa inwestycyjnego, a także wymogi technologiczne (np. związane z tradingiem algorytmicznym oraz raportowaniem).

MiFID II będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych, a zwłaszcza bankowych grup kapitałowych posiadających szeroki wachlarz produktów i oferujących instrumenty finansowe, takie jak jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, doradztwo inwestycyjne.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Wyślij zapytanie ofertowe

Dyrektywa MiFID II będzie mieć istotny wpływ na:

Strukturę rynku

Nowe platformy transakcyjne i restrykcyjne wymogi transparentności prawdopodobnie zwiększą konkurencyjność rynku i spowodują spadek marż. Zaostrzone wymogi oraz większa konkurencyjność cenowa mogą skutkować w dłuższej perspektywie konsolidacją rynku wokół największych graczy

 

Model dystrybucji funduszy inwestycyjnych 

MiFID II ogranicza możliwości przyjmowania korzyści („inducements”) od podmiotów trzecich (w tym TFI) oraz wprowadza nowe wymogi w zakresie wynagradzania sprzedawców/doradców. Istotnym modyfikacjom ulegną: struktura i wysokość opłat przyjmowanych od TFI przez dystrybutorów, zasady premiowania sprzedawców, zasady rekomendowania klientom określonych funduszy

Model doradztwa inwestycyjnego 

MiFID II wprowadza nowy, nieistniejący w Polsce, model „niezależnego” doradztwa, wymagający wprowadzenia dodatkowych rozwiązań dotyczących m.in. zapobiegania konfliktom interesów oraz oferowania szerokiego wachlarza produktów ściśle dopasowanych do potrzeb inwestycyjnych klienta

Oferujemy Państwu:

 • Analizę wpływu – identyfikację najistotniejszych obszarów zmian w dotychczasowym modelu biznesowym Państwa Organizacji, które wymagają podjęcia decyzji strategicznych przez Zarząd.
 • Strukturyzację wdrożenia – docelowy model biznesowy będący pochodną podjętych decyzji strategicznych zostanie poddany szczegółowej analizie luki. Jej efektem będzie lista niezbędnych dostosowań operacyjnych, w tym wymaganych zmian w systemach IT, procesach, dokumentacji itp. Efektem końcowym będzie szczegółowy plan projektu wdrożenia regulacji w Państwa Organizacji.
 • Wsparcie we wdrożeniu – podczas projektu operacyjnego wdrożenia MiFID II będziemy koordynować prace po stronie Państwa Organizacji. Dostarczymy również wkład merytoryczny do projektów zmian regulacji wewnętrznych zgodnie z MiFID II i wymaganiami formalnymi Państwa Organizacji. Na bieżąco będziemy weryfikować opracowywane przez Państwa materiały (w tym wzory formularzy, regulaminów, dokumentacji procesów, polityk)
 • Audyt powdrożeniowy - analiza końcowa potwierdzająca eliminację luk niedopasowania Państwa Organizacji do wymagań MiFID II
 • Zarządzanie projektem – oferujemy możliwość prowadzenia Biura Zarządzania Projektem (PMO), które odpowiedzialne będzie za:
  • Koordynację zadań poszczególnych linii biznesowych
  • Zarządzanie oraz nadzór nad kluczowymi etapami poszczególnych faz/etapów projektu
  • Stworzenie i zarządzanie dokumentacją projektową.

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Obserwuj nas