Prawo Holdingowe

Wykorzystaj możliwości wynikające z nowelizacji KSH uwzględniając bezpieczeństwo podatkowe

13 października 2022 r. weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu spółek handlowych, wprowadzając do polskiego systemu prawnego pojęcie grupy spółek i jej interesu oraz doprecyzowując zasady zarządzania spółkami prawa handlowego.

Nowe zmiany mają znaczące konsekwencje w obszarach prawa korporacyjnego i podatkowego organizacji, a także w obszarze odpowiedzialności osobistej zarządów. Kluczowe kwestie zostały wymienione poniżej.

Powoływanie się na interes grupy kapitałowej

Wydawanie przez spółkę dominującą wiążących poleceń

Uprawnienia kontrolne i nadzorcze spółki dominującej

Zmiany zasad odpowiedzialności

Formalne przystąpienie do grupy spółek i jej ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest warunkiem powoływania się na interes grupy kapitałowej i korzystania z nowych instrumentów kodeksowych, w tym, w zakresie wyłączenia odpowiedzialności osobistej członków zarządów spółek kapitałowych. Aby skorzystać z nowych możliwości, konieczne jest podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie i rejestracja tej informacji w KRS

Uczestnictwo w grupie spółek umożliwi wydawanie przez spółkę dominującą wiążących poleceń, które mogą wpłynąć na wyniki i zasady działalności spółki zależnej, w tym w szczególności na jej rozliczenia podatkowe oraz warunki transakcji wewnątrzgrupowych podlegających przepisom o cenach transferowych. Chociaż nowe rozwiązania przewidziane
w nowelizowanych przepisach dają możliwość wyłączenia odpowiedzialności osobistej członków zarządów m. in. za obszar podatkowy, wykonanie wiążących poleceń może spowodować ryzyka podatkowe po stronie spółki zależnej. Wdrożenie nowych rozwiązań wymaga, więc odpowiedniego przygotowania od strony prawno-podatkowej tj. zaprojektowania procesu podejmowania decyzji zarządczych spółek zależnych w grupie oraz jego odpowiedniego wdrożenia.

Działanie w grupie spółek przyznaje spółce dominującej szerokie uprawnienia kontrolne i nadzorcze, w tym zasadniczo nieograniczony dostęp spółki dominującej do informacji i dokumentów dotyczących działalności spółki zależnej oraz kompetencje nadzorcze rady nadzorczej albo zarządu spółki dominującej nad spółką zależną. Przyznanie spółce dominującej wglądu w dokumentację i informacje spółki zależnej, może skutkować współdzieleniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje zarządcze, w tym decyzje w zakresie spraw podatkowych, pomiędzy spółką zależną i dominującą. W konsekwencji, w celu prawidłowego wdrożenia nowych przepisów, spółki powinny uregulować kwestie przepływu dokumentów i informacji oraz zasad sprawowania nadzoru.

Nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych modyfikują też zasady odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora za szkodę wyrządzoną spółce oraz miernik staranności dla sprawowania danej funkcji, formalnie wprowadzając zasadę tzw. osądu biznesowego w zakresie wykonywanych obowiązków. Oznacza to, że członkowie organów nie będą ponosić odpowiedzialności za szkodę, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii. Wyłączenie odpowiedzialności z powołaniem się na osąd biznesowy będzie możliwe przy wprowadzeniu przejrzystych reguł i warunków korzystania usług doradczych.  

Formalne przystąpienie do grupy spółek i jej ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie warunkiem powoływania się na interes grupy kapitałowej i korzystania z nowych instrumentów kodeksowych, w tym, w zakresie wyłączenia odpowiedzialności osobistej członków zarządów spółek kapitałowych. Aby skorzystać z nowych możliwości, konieczne jest podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie i rejestracja tej informacji w KRS

Działanie w grupie spółek przyznaje spółce dominującej szerokie uprawnienia kontrolne i nadzorcze, w tym zasadniczo nieograniczony dostęp spółki dominującej do informacji i dokumentów dotyczących działalności spółki zależnej oraz kompetencje nadzorcze rady nadzorczej albo zarządu spółki dominującej nad spółką zależną. Przyznanie spółce dominującej wglądu w dokumentację i informacje spółki zależnej, może skutkować współdzieleniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje zarządcze, w tym decyzje w zakresie spraw podatkowych, pomiędzy spółką zależną i dominującą. W konsekwencji, w celu prawidłowego wdrożenia nowych przepisów, spółki powinny uregulować kwestie przepływu dokumentów i informacji oraz zasad sprawowania nadzoru.

Działanie w grupie spółek przyznaje spółce dominującej szerokie uprawnienia kontrolne i nadzorcze, w tym zasadniczo nieograniczony dostęp spółki dominującej do informacji i dokumentów dotyczących działalności spółki zależnej oraz kompetencje nadzorcze rady nadzorczej albo zarządu spółki dominującej nad spółką zależną. Przyznanie spółce dominującej wglądu w dokumentację i informacje spółki zależnej, może skutkować współdzieleniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje zarządcze, w tym decyzje w zakresie spraw podatkowych, pomiędzy spółką zależną i dominującą. W konsekwencji, w celu prawidłowego wdrożenia nowych przepisów, spółki powinny uregulować kwestie przepływu dokumentów i informacji oraz zasad sprawowania nadzoru.

Nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych modyfikują też zasady odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora za szkodę wyrządzoną spółce oraz miernik staranności dla sprawowania danej funkcji, formalnie wprowadzając zasadę tzw. osądu biznesowego w zakresie wykonywanych obowiązków. Oznacza to, że członkowie organów nie będą ponosić odpowiedzialności za szkodę, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii. Wyłączenie odpowiedzialności z powołaniem się na osąd biznesowy będzie możliwe przy wprowadzeniu przejrzystych reguł i warunków korzystania usług doradczych.  

Przygotowanie kompletu obowiązkowych dokumentów korporacyjnych związanych z uczestnictwem w grupie spółek, w tym uchwały o uczestnictwie, projektów wiążącego polecenia, uchwał o jego wykonaniu lub odmowie, sprawozdania na temat powiązań umownych i wiążących poleceń oraz ich weryfikacja z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego.

 

Opracowanie prawno-podatkowej procedury funkcjonowania grupy spółek w celu określenia zasad wydawania oraz odmowy i wykonywania wiążących poleceń, działań kontrolnych i nadzoru oraz korzystania z zewnętrznych doradców w zakresie analiz i opinii (w zakresie ryzyka gospodarczego).

 

Wsparcie w analizie oraz przygotowaniu wiążących poleceń, w sposób zgodny z nowymi przepisami i realizujący cele grupy, a jednocześnie zabezpieczający spółkę zależną w zakresie ewentualnego ryzyka podatkowego, w szczególności w zakresie cen transferowych.

 

Skontaktuj się z nami

Wojciech Trzciński

Wojciech Trzciński

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 653

Michał Rams

Michał Rams

Partner PwC Legal, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 859

Agata Czerwińska

Agata Czerwińska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 839

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 998

Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Counsel, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 439

Obserwuj nas