Praktyka New Law

Oferta nowoczesnych usług prawnych

Wraz z rozwojem przedsiębiorstw i postępującą globalizacją tradycyjny model doradztwa prawnego przestaje odpowiadać potrzebom biznesowym interesariuszy. Nasza innowacyjna praktyka New Law - czyli nowoczesne usługi prawne, jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów.

Potrzeby i oczekiwania związane z korzystaniem z usług prawnych ulegają ciągłym zmianom. Prowadzenie działalności w zglobalizowanym świecie, na styku wielu systemów prawnych i regulacyjnych oznacza, że wewnętrzne zespoły prawne lub compliance stają w obliczu coraz większej presji ze strony ustawodawców i organów regulacyjnych.

Transformacja technologiczna oraz przyrost danych przedsiębiorcy mogą przytłaczać przedsiębiorców ogromem zadań o powtarzalnym charakterze. Uwolnienie zasobów daje natomiast więcej czasu na planowanie strategiczne, rozwijanie działalności i tworzenie przyszłości Twojej organizacji. W PwC Legal przewidujemy potrzeby klienta i pomożemy Ci stawić czoła nowym wyzwaniom w oparciu o pięć filarów naszej oferty nowoczesnych usług prawnych.

   Zrób pierwszy krok

Skontaktuj się z nami

5 filarów naszej oferty nowoczesnych usług prawnych:

Funkcja prawna i compliance na miarę przyszłości – doradzanie działom prawnym, jak osiągnąć maksymalną efektywność oraz analiza porównawcza (benchmarking) funkcji prawnej i compliance.

Contract due diligence and remediation

Przegląd prawny umów i zarządzanie ich zgodnością (contract due diligence and remediation) – masowy przegląd, analiza i zarządzanie portfolio kontraktów z zastosowaniem rozwiązań technologicznych, w tym ich dostosowywanie do wymogów regulacyjnych i biznesowych.

Digital upskilling and transformation (paperless)

Paperless - digitalizacja procesu tworzenia i obiegu dokumentów – Identyfikacja i analiza potencjału digitalizacyjnego organizacji w kontekście prawno-regulacyjnym, dobór narzędzi oraz wsparcie przy wdrożeniu.

Managed Legal Services

Managed Legal Services - kompleksowe zarządzanie określoną funkcją prawną – usługi zintegrowanego i scentralizowanego wsparcia prawnego w określonym obszarze, wzbogacone o elementy z innych dyscyplin doradztwa i technologię oraz wyselekcjonowane i skoordynowane przez PwC jako usługodawcę.

Legal Tech consulting

Doradztwo w zakresie technologii prawniczej (Legal Tech) – wsparcie w opracowaniu strategii w obszarze technologii prawniczej, ocena gotowości do implementacji wybranych rozwiązań IT oraz wsparcie przy negocjowaniu umów z dostawcami i wdrożeniu.

Jak możemy Ci pomóc?

Funkcja prawna i compliance na miarę przyszłości
Managed Legal Services - kompleksowe zarządzanie określoną funkcją prawną
Przegląd prawny umów i zarządzanie ich zgodnością (contract due diligence and remediation)
Paperless - digitalizacja procesu tworzenia i obiegu dokumentów
Doradztwo w zakresie technologii prawniczej (Legal Tech)

Funkcja prawna i compliance na miarę przyszłości

Wewnętrzne departamenty prawne oraz ds. compliance muszą sprostać coraz większej presji regulacyjnej. Wraz z dynamiczną digitalizacją oraz coraz większym przyrostem danych pracownicy mogą zostać przytłoczeni ogromem powtarzalnych zadań o dużym wolumenie.

Uwolnienie zasobów powoduje, że więcej czasu można przeznaczyć na planowanie strategiczne oraz rozwój działalności. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w odbyciu tej podróży.

Funkcje prawne i compliance na miarę przyszłości będą:

 • korzystały z wiodących na rynku wysokiej jakości i wydajnych procesów opartych o technologię oraz stale dążyły do doskonalenia swoich zasobów,
 • zlecały na zewnątrz powtarzalne zadania dotyczące dużego wolumenu danuch lub dokumentów oraz będa korzystały z elastycznych form outsourcingu
 • będą proaktywne i gotowe do szybkiej adaptacji do trendów rynkowych i zmian w przepisach.

Nasza strategia jest odpowiedzią na wskazaną wcześniej presję regulacyjną i rynkową. Przeprowadzamy analizę porównawczą dojrzałości oraz zarządzania funkcją prawną i compliance przy użyciu naszej globalnej metodologii oceny ryzyka i efektywności, tak aby wskazać obszary z potencjałem poprawy.

W oparciu o naszą wiedzę prawną i doświadczenie w zakresie doradztwa pomagamy klientom osiągnąć korzyści płynące z posiadania funkcji prawnej i compliance na miarę przyszłości. Oferta dodatkowo pozwala również czerpać naszym klientom z benefitów wynikających ze zrzeszenia naszej kancelarii w ramach jednej z największych na świecie sieci firm świadczących usługi doradztwa profesjonalnego (consultingu).

Kluczowym wynikiem analizy dojrzałości funkcji prawnej i compliance jest określenie metryk i wskaźników procesów w Twoim zespole, np. czasu poświęconego na zadania w zakresie compliance, wolumenu, poziomu ryzyka, wartości umów w portfolio organizacji czy wskaźnika powodzenia strategii procesowych. Dysponując takimi metrykami i wskaźnikami, możliwe jest opracowanie uzasadnienia biznesowego dla swojej strategii i dokonać pomiaru wynikających z niej korzyści. 

Poniżej przedstawiamy typowy projekt funkcji prawnej i compliance na miarę przyszłości w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenie: 

Po połączeniu przez przejęcie klient miał problemy z zarządzaniem rozbudowanym biznesem na poziomie grupy i zwrócił się do nas o pomoc. 

Sposób i efektywność działań poszczególnych segmentów działalności na poziomie grupy nie były jasne. Dublowały się również funkcje prawne i zamówień w obrębie całej grupy. 

Po przeprowadzeniu analizy w oparciu o naszą metodologię i we współpracy z naszym działem doradztwa biznesowego, zaproponowaliśmy Klientowi szereg możliwych rozwiązań oraz przedstawiliśmy wynikające z nich korzyści prawne i operacyjne, a także warunki prawne i regulacyjnego potencjalnych scenariuszy reorganizacyjnych.

Klient zdecydował się na realizację hybrydowego modelu (i) reorganizacji struktury zarządzania w grupie w celu dostosowania jej do połączonych segmentów działalności oraz (ii) centralizacji funkcji prawnych i zamówień w ramach grupy w jednym podmiocie.

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę prawną wybranego modelu oraz wspieraliśmy Klienta w jego wdrożeniu, a także byliśmy odpowiedzialni za implementację prawnych aspektów restrukturyzacji wewnątrzgrupowej.

Managed Legal Services - kompleksowe zarządzanie określoną funkcją prawną

Wraz z rozwojem przedsiębiorstw i postępującą globalizacją tradycyjny model doradztwa prawnego przestaje odpowiadać potrzebom biznesowym interesariuszy. 

Możliwe jest oferowanie klientom usług prawnych w nowym modelu - Managed Legal Services (MLS) - dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. MLS proponuje obsługę prawną określonych obszarów lub procesów w sposób ustandaryzowany i zintegrowany. Model zakłada centralizację obszaru lub procesu i jego koordynację przez PwC Legal przy użyciu technologii oraz wykorzystaniu pracy prawników dopiero tam, gdzie może to przynieść największą wartość dodaną.

Dzięki naszej ofercie MLS dostarczamy hybrydowe rozwiązania prawne, ułatwiając realizację kompleksowej obsługi prawnej w ustrukturyzowany i skalowalny sposób. Oferujemy połączenie fachowej wiedzy z doskonałością procesów i mocą technologii w różnych dziedzinach.

Możemy zaprojektować na nowo wszelkie powtarzalne i skalowalne procesy dla w rawam funkcji prawnej i compliance. Nasze rozwiązania wzbogacone są o elementy z innych dyscyplin doradczych i technologicznych. Wykorzystując narzędzia do zarządzania przepływem pracy (workflow management tools) oraz automatyzację i robotyzację procesów, centralizujemy i standaryzujemy zadania prawne, które są obecnie zarządzane w tradycyjny sposób. 

Realizacja projektów MLS jest każdorazowo dostosowywana do specyficznych wymagań każdego z obszarów tematycznych, np. umów, sporów sądowych, nieruchomości czy własności intelektualnej. Natomiast techniczne założenia poszczególnych etapów projektu - takich jak planowanie, realizacja czy zarządzanie projektem posiadają wiele wspólnych, stypizowanych elementów.

Klient z branży farmaceutycznej zwrócił się do nas z prośbą o zaprojektowanie swojej globalnej funkcji zaopatrzenia (procurement) w zakresie kontraktowania. Zastosowaliśmy etapowe podejście do usprawnienia i poprawy procesu zarządzania cyklem życia umowami handlowymi (CLM).

Zaczęliśmy od określenia rodzajów umów w grupie, a następnie przeanalizowaliśmy dotychczasowy proces w celu wskazania działań i metodologii, które powinien objąć nowy proces oparty na technologii. Usprawniony proces został opisany w instrukcji CLM - CLM Handbook - w zakresie technicznych aspektów. W zakresie kwestii merytorycznych sporządziliśmy contracts playbook - obejmując wykaz standardowych warunków handlowych dla poszczególnych umów wraz z preferowanymi przez klienta klauzulami oraz wskazaniem możliwych regulacji alternatywnych. 

Współpracowaliśmy również z zespołem IT klienta w celu określenia wymagań dla narzędzia CLM, przedstawiając nasze rekomendacje dotyczące ulepszeń cyfrowych. Narzędzie CLM obejmowało funkcje zarządzania sprawami i przepływem pracy oraz automatyzację sporządzania i podpisywania umów (z użyciem podpisu elektronicznego). 

Finalnie wdrożyliśmy nowy model w organizacji Klienta oraz kontynuowaliśmy usługi wsparcia, delegując część naszego zespołu jako specjalistów ds. umów. Specjaliści wspierali zespół Klienta ds. zamówień w ramach zreorganizowanej funkcji. Zakres projektu objął szereg kategorii umów w ponad 60 krajach, w tym w obu Amerykach oraz w regionach EMEA i ASIAPAC. 

Główną zaletą dostarczonego systemu MLS była centralizacja i standaryzacja funkcji, co doprowadziło do obniżenia kosztów dzięki:

 • skróceniu czasu potrzebnego na ręczne sporządzenie umowy, jej podpisanie oraz obsługę administracyjną,
 • centralizacji bazy umów, w tym monitorowania standardowych warunków umownych akceptowanych przez Grupę,
 • uproszczeniu oceny ryzyka związanego z umową i oceny zgodności,
 • ograniczeniu potencjalnego narażenia na ryzyko związane z postępowaniem sądowym wskutek niezgodności umowy z regulacjami.

Zarządzanie umowami to jedynie przykład obszaru, w którym MLS może przynieść korzyści. Istnieje wiele innych procesów prawnych, w których możliwe jest zwiększenie efektywności, na przykład takich jak funkcje compliance zmagające się ze wzrostem wymogów regulacyjnych i sprawozdawczych (np. RODO) czy spory masowe.

Przegląd prawny umów i zarządzanie ich zgodnością (contract due diligence and remediation)

Masowy przegląd portfeli umów oraz ich dostosowywanie do obowiązujących przepisów stały się koniecznością wskutek dynamicznego rozwoju rynku i zmian otoczenia regulacyjnego. Działania te mogą być również wymagane w związku ze zmianami strategii biznesowej czy inwestycyjnej lub nowymi obowiązkami regulacyjnymi, jednak niezależnie od kontekstu mogą oznaczać trudne rozmowy z partnerami biznesowymi, klientami czy kontrahentami. 

Historycznie, manualny przegląd umów często musiał być ograniczany co do próby badanych dokumentów oraz zakresu weryfikacji. Dzięki naszemu doświadczeniu, wsparciu z różnych obszarów doradztwa oraz nowym technologiom oferujemy wsparcie prawne w zakresie przeglądu prawnego i weryfikacji umów, a także masowym zmianom ich warunków w możliwie szerokim zakresie.

U podstaw naszej metodologii leży połączenie technologii opartej na sztucznej inteligencji oraz innowacyjnego modelu świadczenia usług prawnych poprzez Legal Center of Excellence (Legal CoE) - czyli nasze centrum kompetencji prawniczej. W tym zakresie przeprowadzamy przeglądy prawne i weryfikację umów oraz ich masowe zmiany, bazując na dużej ilości danych i dokumentów, co obejmuje w szczególności:

 • przegląd umów handlowych, w tym wskazanie kluczowych postanowień, na przykład takich jak: i) klauzule niestandardowe, ii) klauzule dotyczące odpowiedzialności czy iii) klauzule dotyczące zakazu cesji,
 • wskazanie w umowach klauzul dotyczących zmiany kontroli, 
 • przegląd dokumentów finansowych i umów leasingowych,
 • strukturyzację danych – segregowanie danych i opracowywanie ich baz, np. według kryterium wartości umowy.

Dzięki temu ograniczamy potrzebę ręcznego przeglądu wszystkich umów i możemy skupić nasze wysiłki i wiedzę specjalistyczną na pozycjach i obszarach szczególnie wrażliwych.

Nasz model realizacji zakłada dwie warstwy kontroli jakości (Quality Control, QC), w tym: (i) pierwszy poziom kontroli każdego przypadku w czasie rzeczywistym oraz (ii) weryfikację wytypowanych pozycji lub obszarów przez eksperta merytorycznego, tj. doświadczonego prawnika z działu PwC Legal w Polsce.

Byliśmy zaangażowani w reorganizację portfolio produktów klienta (w kontekście wyodrębnienia wybranych obszarów jego działalności), co wymagało weryfikacji znacznej liczby dokumentów prawnych, w tym około 1100 umów z 30 krajów europejskich.

Nasze wsparcie polegało na określeniu zakresu przeglądu umów oraz kategoryzacji klauzul umownych. Ustalenia te zostały następnie ujęte w instrukcji weryfikacji umów (contract review playbook), zawierającej wytyczne dla analizy oraz zasad postępowania w przypadku niejasności. Sam przegląd obejmował dwa etapy:

 • priorytetyzacja umów – celem było zidentyfikowanie w portfelu klienta umów dotyczących produktów docelowych oraz weryfikacja terminów wygaśnięcia umów,

 • właściwy przegląd prawny – w oparciu o wyniki pierwszego etapu przeprowadzona została szczegółowa weryfikacja obowiązujących umów dotyczących produktów docelowych w oparciu o kwestionariusz obejmujący ponad 21 kategorii klauzul umownych (głównie warunków handlowych).

Przegląd prawny został przeprowadzony przy wykorzystaniu intuicyjnego narzędzia do weryfikacji umów - eDiscovery. Był to dwuwarstwowy proces. Pierwszy przegląd został przeprowadzony przez analityka Legal CoE, drugi zaś przez specjalistę ds. Jakości (Quality Checker) w zespole. Utrwalenie danych i wyników przeglądu w ww. narzędziu pozwoliło na stworzenie zindywidualizowanych dashboardów i raportów dla klienta. Funkcja wyszukiwania pozwoliła natomiast w łatwy sposób zidentyfikować grupy kontraktów relewantnych z perspektywy celu ćwiczenia.

Kluczową korzyścią zastosowanej metody przeglądu była oszczędność czasu: cały proces zakończył się w ciągu 3 tygodni (łącznie z fazą strukturyzacji i kontrolą wykonalności przeprowadzoną przez klienta). Jednocześnie, pomimo krótkiego terminu realizacji, synergia człowieka i technologii pozwoliła osiągnąć 100% dokładność ćwiczenia. Dzięki zastosowaniu metodologii PwC Legal CoE i narzędzi informatycznych nie trzeba było angażować lokalnych zespołów w poszczególnych krajach, lecz zdecydowana większość dokumentów została obsłużona przez specjalistów PwC Legal CoE w Polsce, którzy w miarę potrzeb projektowych mieli dostęp do lokalnych prawników w różnych jurysdykcjach w celu weryfikacji przypadków niestandardowych.

Paperless - digitalizacja procesu tworzenia i obiegu dokumentów

Modele operacyjne oparte na wymianie dokumentów w klasycznej formie papierowej stają się nie tylko nieekologiczne, lecz również wysoce nieefektywne. Tradycyjny obieg dokumentów fizycznych generuje koszty i angażuje znaczne zasoby ludzie. W ostatnim czasie coraz bardziej atrakcyjne stają się rozwiązania ukierunkowane na digitalizację procesów wewnętrznych komercyjnych z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych. Trend ten jest szczególnie aktualny i istotny w związku z przenoszeniem działalności gospodarczej w sferę wirtualną w wyniku pandemii.

Szacuje się, że koszt jednej kartki papieru (z uwzględnieniem wszystkich powiązanych kosztów, takich jak druk, transport, archiwizacja) wynosi dla przedsiębiorstwa prawie 1 euro.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z cyfryzacją obiegu dokumentów, możemy ocenić potencjał digitalizacyjny w zakresie wdrożenia dokumentów elektronicznych i ich obiegu w Twojej firmie, a także wesprzeć w procesie implementacji, np. doradzając przy doborze dedykowanych narzędzi informatycznych.

W ramach naszego wsparcia pierwszym krokiem jest identyfikacja dokumentów “papierowych” oraz obszarów z wysokim potencjałem digitalizacyjnym. Polega to w szczególności na rozpoznaniu obszarów działalności,w ramach których wykorzystywane są duże ilości papieru i gdzie względnie racjonalnym nakładem pracy możliwe jest osiągnięcie widocznych korzyści. Proces może objąć zarówno sferę wewnętrzną organizacji (np. HR, administracja), jak i komercyjną (np. działy zakupów, dystrybucja i logistyka czy zarządzanie umowami).

Nasi eksperci dokonują następnie analizy prawno-regulacyjnej możliwości digitalizacji zidentyfikowanych obszarów biznesowych oraz powiązanych dokumentów, na przykład w celu zweryfikowania ważności umów zawieranych elektronicznie czy też możliwości skutecznego powoływania się na takie dokumenty w sądzie lub na wypadek kontroli skarbowej.

Kolejnym krokiem jest identyfikacja odpowiednich narzędzi technologicznych oraz wsparcie przy doborze rozwiązań optymalnych dla danej organizacji, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury systemowej. W tym zakresie możemy wspomóc klientów w zakresie negocjacji z dostawcami czy też dostarczenia autorskiej technologii PwC. 

Mając na uwadze kompleksowość oferty usług PwC, nasze wsparcie może objąć również asystę we właściwym wdrożeniu rozwiązań w organizacji, a także modelowanie czy optymalizację digitalizowanych procesów. 

W rezultacie, w zależności od potrzeb i potencjału organizacji, możliwe jest przeprowadzanie projektów paperless w określonych blokach i fragmentach lub holistycznie - ujmując także aspekty doradztwa biznesowego i strategicznego.

Kluczową korzyścią wynikającą z digitalizacji jest ograniczenie przepływu dokumentów papierowych i związane z tym oszczędności finansowe. Ograniczenie przepływu dokumentów papierowych dla klienta średniej wielkości, np. w sektorze bankowym, sięga 60-70%, co przekłada się na realne obniżenie kosztów i szacowane oszczędności rzędu 1 miliona euro rocznie.

Klient z sektora bankowego był w trakcie uruchamiania nowej infrastruktury zarządzania dokumentami, umożliwiającej efektywną automatyzację procesów. Jeśli chodzi o obieg dokumentacji, klient planował rozbudować swoje centralne repozytorium dokumentacji elektronicznej i udostępnić je wszystkim jednostkom organizacyjnym. W celu optymalnej konfiguracji systemu i pełnego wykorzystania nowej technologii (ECM), klient zaplanował jednocześnie przegląd modelu zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Nasze wsparcie objęło:

 • opracowanie przykładowego wykazu rodzajów dokumentów przetwarzanych przez banki;
 • weryfikację przygotowanego wykazu z listą dokumentów przetwarzanych u klienta,
 • analizę prawną i określenie możliwości digitalizacji poszczególnych rodzajów dokumentów z perspektywy regulacyjnej oraz
 • określenie potencjału biznesowego w zakresie redukcji dokumentacji papierowej w oparciu o wnioski z analizy oraz objętość dokumentacji papierowej.

W rezultacie oceniliśmy możliwość ograniczenia obiegu dokumentów papierowych na poziomie 30%-90% wraz z opracowaniem gotowej do wdrożenia typologii dokumentów z priorytetem do digitalizacji (tj. dokumentów, które mogą być sporządzane tylko w wersji elektronicznej) oraz określeniem związanych z tym wymagań, np. formy prawnej każdego dokumentu czy wymaganego rodzaju podpisu elektronicznego.

Doradztwo w zakresie technologii prawniczej (Legal Tech)

Jak nadążyć za tempem zmian technologicznych, tak aby utrzymać przewagę konkurencyjną, a zarazem być w stanie odróżnić przełomową innowację od zjawiska przejściowego? Jak zarządzać rosnącą ilością coraz bardziej złożonych danych w organizacji? 

Z podobnymi pytaniami w dzisiejszej rzeczywistości zmaga się większość przedsiębiorców. Dlatego proponujemy nasze wsparcie w zakresie wykorzystania technologii prawnej - LegalTech. Naszym celem jest znalezienie najlepszych rozwiązań technicznych, które będą odpowiadać potrzebom naszych klientów oraz usprawnią zarządzanie informacjami i procesami w ich organizacjach.

Współpracujemy z wieloma klientami i wiodącymi zespołami na całym świecie, co pozwala nam poznać różne standardy i trendy biznesowe, a w konsekwencji wypracowywać nasze własne najlepsze praktyki rynkowe. 

Mamy również doświadczenie w korzystaniu z szerokiej gamy narzędzi Legal Tech i możemy zdecydować, która technologia jest najlepsza dla danego projektu. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie w największych projektach globalnych i lokalnych, aby wspierać klientów w opracowaniu strategii technologii prawniczej, ocenie gotowości do jej wdrożenia,  a także oferować wsparcie przy wdrożeniu.

Opracowanie strategii w zakresie technologii prawniczej jest niebagatelnym przedsięwzięciem. Dlatego przed podjęciem decyzji biznesowych w tym kierunku istotne jest zrozumienie skali potrzebnych inwestycji i oraz możliwych realnych rezultatów w Twoim konkretnym przypadku. Pozwoli to na stworzenie klarownego planu biznesowego i jasne określenie oczekiwanych korzyści.

Oferujemy wsparcie na każdym kroku procesu, aby pomóc Ci osiągnąć zwrot z inwestycji, wykorzystując nasze doświadczenie w następujących obszarach: 

 • rozwiązania do optymalizacji zarządzania procesami prawnymi w oparciu o technologię – do celów przeglądu dokumentów i ich masowych zmian ich warunków w kontekście reformy bankowych wskaźników referencyjnych lub usprawnienia masowego zarządzania sporami sądowymi z wykorzystaniem technologii;
 • narzędzia Legal Tech oparte na sztucznej inteligencji – przedstawienie potencjalnych efektów i korzyści, jakie można osiągnąć dzięki naszemu produktowi.
 • oprogramowanie do przeglądu prawnego (due diligence) umów – z funkcją „uczenia się” poprzez wbudowane rozwiązania do nauki maszynowej, dzięki którym użyteczność i dokładność wzrasta wraz z każdym nowym przetworzonym dokumentem.
 • narzędzia do anonimizacji i sanityzacji dokumentów – służące do redakcji dokumentacji w celu ich przygotowania np. do przeglądu prawnego oraz obejmujące automatyczną identyfikację danych wrażliwych.
 • rozwiązania do zarządzania podpisami elektronicznymi – pozwalające organizacjom na zarządzanie umowami elektronicznymi, w tym ich podpisywanie drogą elektroniczną na różnych urządzeniach.

Legal Centre of Excellence (Legal CoE) – Twój dedykowany zespół innowacyjnych usług prawnych - New Law

Koncept legal CoE łączy doświadczenie i wiedzę prawników z naszej standardowej praktyki PwC Legal z dostępem do efektywnego kosztowo zespołu wykwalifikowanych prawników i asystentów prawnych. Zespół Legal CoE jest fundamentem oraz kluczowym elementem naszego modelu świadczenia innowacyjnych usług prawnych - New Law.

Podejście Legal CoE pozwala na pełną elastyczność w zakresie zasad współpracy -  zespół może pracować bezpośrednio z klientami lub pod nadzorem i ze wsparciem doświadczonych prawników PwC Legal w Polsce oraz z całej sieci globalnej PwC. Oznacza to, że Legal CoE łączy w sobie zalety centrum usług wspólnych (shared service center) oraz zewnętrznego doradcy prawnego. 

Nasza metodologia opiera się na standaryzacji dokumentów, centralizacji przepływu pracy i dobrze dopasowanych rozwiązaniach technologicznych stosowanych przez kompetentnych specjalistów w celu zwiększenia wartości i jakości usług oferowanych naszym klientom. W rezultacie Legal CoE oferuje znaczące korzyści w zakresie oszczędności kosztów i czasu w porównaniu z tradycyjnym modelem obsługi prawnej, a to wszystko w ramach sieci PwC

Legal Centre of Excellence

Cykl spotkań “New Law - innowacje i technologie w projektach prawnych”

W ramach cyklu będziemy rozmawiali o nowoczesnych usługach prawnych, wykorzystywaniu nowych technologii, optymalizacji procesów czy nowych modelach świadczenia usług prawnych. Usługi New Law adresują wpływ globalizacji i rozwoju technologii na funkcje prawną i compliance przedsiębiorstw. Podczas spotkań nasi prawnicy oraz goście z zagranicznych biur PwC podzielą się swoim doświadczeniem i opowiedzą o globalnych trendach kształtujących rzeczywistość gospodarczą w innych krajach.

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Mariusz Kamiński

Mariusz Kamiński

Partner PwC Legal, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 692

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Obserwuj nas