Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Rozwiń biznes dzięki ulgom podatkowym

Rozwiń swoją działalność z dostępnymi ulgami podatkowymi

Przepisy umożliwiają przedsiębiorcom nowe możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych oprócz dotychczas istniejących rozwiązań, w tym głównie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). W ramach nowelizacji przepisów do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg nowych mechanizmów, które w istotny sposób przekładają się na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Głównym problemem przedsiębiorców związanym ze skorzystaniem z ulg podatkowych jest wciąż brak pewności podatkowej poprzez częste zmiany podejścia organów podatkowych do konkretnych rozwiązań. Pozwól, aby eksperci PwC przeprowadzili Cię przez meandry ulg podatkowych i  kompleksowo dostosowali Twój model działalności do bieżącej praktyki interpretacyjnej.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania ulg podatkowych

 

Mapowanie działalności Spółki

 • Zidentyfikujemy obszary w zakresie działalności potencjalnie objętych przepisami dotyczącymi ulg podatkowych
 • Określimy potencjał możliwości skorzystania z ulg podatkowych, oszacujemy wartość oszczędności podatkowej oraz wskażemy kolejne kroki niezbędne do rozliczenia ulg podatkowych

Wdrożenie ulg podatkowych

 • Zabezpieczymy ryzyka podatkowe w ramach zidentyfikowanych ulg podatkowych
 • Dokonamy analizy kluczowej dokumentacji z perspektywy wdrożenia ulg podatkowych

Rozliczenie ulg podatkowych

 • Pomożemy w przygotowaniu deklaracji podatkowej, bądź korekt deklaracji za lata poprzednie w ramach wdrożenia wskazanych ulg podatkowych

Dostępne ulgi podatkowe

Ulga B+R

 • Przysługuje wszystkim podatnikom realizującym prace badawczo-rozwojowe, twórcze czy innowacyjne w skali przedsiębiorstwa bez względu na branżę.
 • Dotyczy kosztów wynagrodzeń pracowniczych (z wyłączeniem składek na FP, FGŚP, FS), kosztów amortyzacji, czy kosztów nabycia materiałów i surowców.
 • Podatnicy posiadający status CBR mają możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych do 200% poniesionych kosztów z wyłączeniem kosztów uzyskania patentu i prawa ochronnego (duzi przedsiębiorcy). 
 • Podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą wciąż odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100% lub 200% kosztów wynagrodzeń pracowniczych.

Ulga na innowacyjnych pracowników

 • Podatnicy posiadający nierozliczoną w roku poprzednim ulgę B+R mogą odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu: stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także z tytułu praw autorskich.
 • Warunkiem odliczenia jest poświęcanie przez danego pracownika co najmniej 50% czasu na działalność B+R w danym miesiącu.

Ulga na prototyp

 • Ulga przeznaczona jest dla podatników, którzy w wyniku prac B+R wytworzyli nowy produkt wyróżniający się wydajnością techniczną, użytecznością i funkcjonalnością. 
 • Zastosowanie ulgi daje możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ulga na ekspansję

 • Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów.
 • Ulga rozliczana jest w zeznaniu podatkowym, a wzrost przychodów powinien zostać wykazywany w ciągu 2 lat, od momentu poniesienia kosztów, co wymaga monitorowania przychodów uzyskiwanych w Spółce.
 • Wydatki na ekspansję podlegają odliczeniu dwukrotnie do kwoty 1 mln PLN w danym roku podatkowym.

Ulga na robotyzację

 • Ma na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej.
 • Przedsiębiorcy mogą odliczyć 50% kosztów poniesionych (w drodze odpisów amortyzacyjnych) na inwestycję w robotyzację w latach 2022 - 2026 – w pierwszej kolejności zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, następnie będą mieli prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.

Ulga na CSR

 • Ulga może zostać odliczona od wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w roku podatkowym. 
 • Ustawa pozwala na odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, edukacyjną, bądź kulturalną.
 • Korzyścią jest to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do KUP, będzie miał prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

Ulga na IPO

 • Ulga przeznaczona jest dla polskich rezydentów podatkowych zamierzających wyemitować akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.
 • Debiutanci giełdowi na samym początku są obciążeni wieloma kosztami związanymi z działaniami marketingowymi, przygotowaniem i przekształceniem firmy, sporządzeniem prospektu emisyjnego oraz opłatami notarialnymi, skarbowymi, sądowymi i giełdowymi.
 • Powyższe wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 150%. Wyjątek stanowią wydatki bezpośrednio związane z emisją, wydatki na usługi doradcze, prawne i finansowe dla których przysługiwało będzie 50% odliczenia, przy maksymalnym limicie 50 000 zł netto.

IP Box

 • Podstawą do uzyskania ulgi podatkowej Innovation Box jest czerpanie dochodów z praw własności intelektualnej (IP), które były wynikiem w części lub w całości własnych prac badawczo - rozwojowych (B+R).
 • Główną korzyścią płynącą z ulgi jest fakt, że podczas określania dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box podatnik ma prawo do dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją działalności B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.
 • Skorzystanie z ulgi pozwala na uzyskanie przez podatnika preferencyjnej stawki opodatkowania wynoszącej 5% podstawy opodatkowania.

Skontaktuj się z ekspertami: Mieczysław Gonta, Grzegorz Kuś, Maciej Klimczyk

Poznaj opracowane przez nas narzędzia

Zachęcamy do skorzystania z opracowanego przez nas kalkulatora ulg podatkowych

Kalkulator podatkowy

Sprawdź narzędzie

Sprawdź również nasze narzędzie uproszczające procesy ewidencji i kalkulacji ulgi B+R i 50% KUP dla pracowników

Tax Relief Validation Tool

Sprawdź narzędzie

Dlaczego PwC?

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 4,8 mld PLN wsparcia w formie dotacji i ulg podatkowych

Realizujemy projekty kompleksowo od etapu strukturyzacji projektu aż po jego rozliczenie

Nasze kompetencje to nie tylko dotacje - wspieramy klientów także we wdrażaniu ulg podatkowych, dzięki którym zwiększamy oszczędności naszych klientów

Jesteśmy częścią globalnej organizacji, dlatego jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie biznesowe potrzeby przedsiębiorstw

Aktualności ulgowe

Ulgi podatkowe

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Nasz zespół

Mieczysław Gonta

Tax & Legal Partner, PwC Polska

+48 502 184 907

Email

Grzegorz Kuś

Dyrektor, PwC Polska

+48 519 507 208

Email

Maciej Klimczyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

+48 519 507 369

Email

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

+48 519 507 467

Email

Marcin Idczak

Menedżer, PwC Polska

+48 519 507 801

Email

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Ksenia Kosiak

Ksenia Kosiak

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 667

Alicja Szumiec-Jurasińska

Alicja Szumiec-Jurasińska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 605

Bartłomiej Witczak

Bartłomiej Witczak

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Obserwuj nas