Seminarium PwC | Reforma LIBOR, WIBOR i innych benchmarków

Warszawa, Biurowiec „Zebra” ul. Mokotowska 1
5 marca br., w godzinach 15.00-17.30

Regulatorzy sektora finansowego na całym świecie sygnalizują, że podmioty finansowe, i generalnie firmy, powinny dokonać płynnego przejścia z LIBOR i innych benchmarków na alternatywne stopy wolne od ryzyka (Risk Free Rates, RFR). W Polsce analogicznym wyzwaniem jest kwestia WIBOR i innych benchmarków, które także podlegają zmianom.

LIBOR - znaczenie nadchodzących zmian dla podmiotów finansowych i innych firm

LIBOR będąc jednym z wiodących benchmarków dla stóp procentowych, stanowi podstawę w skali globalnej dla umów o łącznej wartości prawie 300 bilionów USD (brutto) wpływających na banki, firmy inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami, ubezpieczycieli i korporacje. Zarówno pod względem wolumenu, jak i ilości kontraktów, liczby te są bardzo znaczące, co podkreśla stopień, w jakim uczestnicy rynku polegają na stawce LIBOR. Tak duża skala wykorzystania tych benchmarków oznacza, że nagłe i nieuporządkowane odejście od obecnej formuły benchmarków, przy braku odpowiednich przygotowań, może spowodować ryzyko systemowe. Benchmarki (stawki), takie jak LIBOR czy WIBOR, są  tak mocno osadzone w codziennej działalności dostawców i użytkowników usług finansowych (w Polsce dobrym przykładem są kredyty hipoteczne w CHF), zarówno nieuregulowanych, jak i uregulowanych, że nawet diagnoza obszarów działalności firm podległych skutkom tych zmian jak np. umowy z klientami, jest złożonym zadaniem. W tym kontekście wielu uczestników rynku, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej i poza Europą (USA, Kanada, Singapur, etc) już wiele miesięcy temu rozpoczęło programy przygotowania przejścia na nowe benchmarki. Jednak według regulatorów rynku tempo tych zmian nie jest wystarczające. W tym kontekście, zarządy instytucji finansowych i innych podmiotów wykorzystujących dotychczasowe benchmarki w swoich umowach, powinny podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć ryzyka reputacji, ryzyka prawnego i ryzyka biznesowego, które może zmaterializować się w późniejszym czasie. Biorąc pod uwagę stopień niepewności i złożoności, przejście LIBOR lub WIBOR prawdopodobnie będzie jednym z największych programów transformacji, które podejmują się aktualnie podmioty finansowe i inni uczestnicy życia gospodarczego.

LIBOR jest wbudowany w modele operacyjne firm, a przejście do stawki alternatywnej wpłynie na sposób wyceny kontraktów (w tym kontraktów na pochodne czy kredytów w obcych walutach) i na to, jak podmioty finansowe i inne zarządzają ryzykiem.

Umowne postanowienia awaryjne (fall back) w istniejących umowach mogą generować ryzyko dla firm związane z ekonomią podpisanych umów lub ze zmianą umów klientów. Zwłaszcza ryzyko niewłaściwego działania (conduct risk) i prawne dotyczy  długoterminowych umów podpisanych w przeszłości a nadal obowiązujących i odwołujących się do stawek typu LIBOR czy WIBOR.

Tematyka spotkania

Podmioty finansowe (np. banki) muszą przejść na nowy rodzaj benchmarków (stawek), aby wycenić kontrakty w wiodących walutach i PLN.  Sektor finansowy w Polsce podejmuje działania, aby dokonać sprawnego przejścia na nowe stawki (benchmarki) i uniknąć zakłóceń i innych negatywnych konsekwencji, zwłaszcza w relacji z kontrahentami.

Aby zaadresować  kwestie praktycznych aspektów zmiany benchmarków zapraszamy na seminarium, podczas którego:

 • przypomnimy, jakie są obecnie kluczowe komponenty reformy benchmarków (stawek) typu LIBOR, WIBOR i innych,
 • powiemy o praktycznych skutkach  dla funkcjonowania instytucji finansowych,
 • przedstawimy działania podejmowane przez podmioty finansowe z Europy Zachodniej w zakresie praktycznych aspektów dostosowania do wymogów wynikających z reformy benchmarków, tak  aby przejście z LIBOR było płynne,
 • wskażemy bezpośrednie wyzwania, aktualne i przyszłe, które  wynikają z zastosowania nowych stawek (następców LIBOR i WIBOR). 
 • omówimy  istotne kwestie techniczne dotyczące klauzul umownych w kontraktach zawartych w przeszłości, a opartych na wycofywanych benchmarkach, 
 • zastanowimy się nad tym, jak wycofanie LIBOR wpłynie na tradycyjne transakcje na instrumentach pochodnych, szczególnie w odniesieniu do wycen i zastosowanych instrumentów zabezpieczających.

Agenda

 • Reforma wskaźników referencyjnych - aspekty praktyczne: perspektywa KNF
  Michał Kruszka, Departament Analiz i Strategii, KNF
 • Libor & Reference Rate Reform - regulatory framework implementation and practical aspects (wykład po angielsku)
  Dirk Stemmer, Partner, PwC Niemcy
 • Praktyczne aspekty i wyzwania oraz podejście do GPW benchmark
  Aleksandra Bluj, Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark,
 • Wdrożenie Wskaźnika Kosztu Finansowania (WKF): stan prac, wyzwania i wnioski
  Tomasz Mirończuk, Prezes, Instytut Rynku Finansowego
 • Przegląd umów zawierających benchmarki: aspekty praktyczne
  Aleksandra Bańkowska, Partner, Adwokat, PwC Legal

Informacje dodatkowe

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wyższą kadrę menedżerską z obszarów Finansów, Skarbu, Ryzyka, Prawnego z banków i innych instytucji finansowych, a także duże firmy niefinansowe posiadające umowy oparte na benchmarkach (energetyka, sektor paliwowy). 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja na wydarzenie nie jest tożsama z uczestnictwem. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i ograniczenia wstępu na wydarzenie wybranym podmiotom (w szczególności konkurencyjnym wobec organizatora).

Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone drogą mailową na kilka dni przed wydarzeniem.

Skontaktuj się z nami

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Obserwuj nas