Studium przypadku: Standard nie tylko bankowy – odkryj tajniki MSSF 9 dla firm sektora niefinansowego

Studium przypadku wdrożenia MSSF 9 w spółce sektora niefinansowego, pierwsze zastosowanie standardu w sprawozdaniu rocznym

MSSF 9 wprowadza szerokie wymogi dotyczące ujawniania informacji

Część ujawnień wymagana jest już w roku przyjęcia standardu, lecz większość dodatkowych informacji musi być ujawniona również w każdym kolejnym okresie sprawozdawczym.

W publikacji „Standard nie tylko bankowy – odkryj tajniki MSSF 9 dla firm sektora niefinansowego” na przykładzie danych finansowych hipotetycznej spółki produkcyjno-usługowej pokazujemy, w jaki sposób jednostki sektora niefinansowego mogą zmierzyć się z wdrożeniem MSSF 9 i jak efektywnie zakomunikować skutki tego wdrożenia w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. Wskazujemy również, jakie informacje zasadnym byłoby przedstawić w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2018 r., czyli w pierwszym roku zastosowania nowego standardu. 

Pobierz fragment studium przypadku (.pdf)

 

Przy pierwszym zastosowaniu MSSF 9 wymagane jest ujawnienie uzgodnienia bilansu zamknięcia ustalanego zgodnie z MSR 39 z saldami początkowymi zgodnymi z MSSF 9 dla wszystkich aktywów finansowych, zobowiązań finansowych i odpisów z tytułu utraty wartości

 

Poznaj aplikację wspierającą ocenę aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9

Sprawdź

 

Wpływ MSSF 9 na spółkę

Analiza wstępna 

wpływu MSSF 9 na spółkę polega na ustaleniu obszarów dla których konieczna jest dalsza analiza i wyliczenie korekt. W studium przypadku pokazujemy przykładową analizę wstępną zawierającą informacje o wpływie MSSF 9 na należności handlowe, pożyczki udzielone, udziały w innych podmiotach, środki pieniężne, zobowiązania i kredyty bankowe.

Szczegółowe przeliczenie korekt 

ma na celu  ustalenie wpływu standardu na sprawozdanie, w szczególności na bilans na 1.01.2018. Ponadto ułatwia zrozumienie, w których obszarach niezbędna będzie zmiana procesów biznesowych i księgowych, tak aby na bieżąco raportować wyniki zgodnie z wymogami MSSF 9. W studium przypadku opisujemy, jak policzyć korekty oraz pokazujemy aplikację wspierającą ten proces.

Sporządzenie noty w sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r. 

przedstawiającej oszacowany wpływ pierwszego zastosowania MSSF 9 na sytuację finansową spółki, szczegółowy opis korekt i dane uzupełniające, a także plany i podjęte przez spółkę działania w zakresie wdrożenia MSSF 9. Studium przypadku zawiera przykład takiej noty.

 

Zakres ujawnień w rocznym sprawozdaniu za 2018 r.

Wymogi wprowadzane przez MSSF 9 wobec sprawozdań rocznych oraz za kolejne okresy w najszerszym zakresie można podsumować następująco:

  1. Klasyfikacja i wycena: zaktualizowane zasady rachunkowości (łącznie z informacjami dotyczącymi modeli biznesowych jednostki), a także, jeśli dla instrumentów kapitałowych wybrana zostanie kategoria wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, wskazanie których instrumentów kapitałowych to dotyczy;
  2. Utrata wartości: zaktualizowane zasady i informacje ilościowe dotyczące wyliczenia odpisu na oczekiwane straty, łącznie ze szczegółowymi uzgodnieniami tego odpisu;
  3. Rachunkowość zabezpieczeń: zaktualizowane zasady oraz informacje opisowe i ilościowe dotyczące strategii zabezpieczeń, celów, instrumentów, kwot ujętych w kapitale i nieefektywności.

 

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partnerka zarządzająca, People Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 029

Obserwuj nas