Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

MSSF 9

Instrumenty finansowe dla podmiotów niefinansowych

Wbrew powszechnemu mniemaniu, wymogi MSSF 9 musi zastosować nie tylko sektor finansowy

– w rzeczywistości każda spółka będzie musiała dokonać znaczącej zmiany w podejściu do raportowania aktywów finansowych nawet jeżeli posiada tylko proste instrumenty finansowe, takie jak należności handlowe, udzielone pożyczki, czy udziały mniejszościowe w innych jednostkach.

MSSF 9 wprowadza nowe zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

Nowe zasady wyceny aktywów

Klasyfikacja instrumentów dłużnych zgodnie z MSSF 9 oparta jest na modelu biznesowym stosowanym przez jednostkę do zarządzania aktywami finansowymi oraz na tym, czy przepływy pieniężne wynikające z umów obejmują wyłącznie płatności kapitału i odsetek (ang. solely payments of principal and interest, „SPPI”). Jeśli instrument finansowy jest utrzymywany w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych, zostaje zaklasyfikowany jako wyceniany według zamortyzowanego kosztu, pod warunkiem, że spełnia wymóg SPPI. Instrumenty dłużne spełniające wymóg SPPI utrzymywane zarówno w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych z aktywów, jak i sprzedaży aktywów, klasyfikuje się do wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. Wszystkie pozostałe instrumenty dłużne wycenia się do wartości godziwej, z ujęciem efektów wyceny w wyniku finansowym. 

 

Nowy model utraty wartości

MSSF 9 wprowadza również nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących – model oczekiwanych strat kredytowych zastępując dotychczasowy model strat poniesionych. Aktywa przechodzą trzy etapy zmian jakości kredytowej, które określają sposób wyceny utraty wartości. Jeśli nastąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego, utrata wartości wyceniana jest na podstawie oczekiwanych strat kredytowych (ECL) za cały okres istnienia instrumentu, a nie za 12 miesięcy. Model zawiera uproszczenia mające zastosowanie do należności z tytułu leasingu i należności handlowych.

Instrumenty kapitałowe muszą być wyceniane do wartości godziwej, jednakże standard pozostawia możliwość odnoszenia zmian do pozostałych całkowitych dochodów bez możliwości reklasyfikacji do wyniku. Ograniczono również znacznie dotychczasową możliwość wyceny wg kosztu.

Przeczytaj więcej w publikacji:

Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

Nowe wymogi co do ujawnień

Nowy standard wprowadza wiele dodatkowych ujawnień. Ponadto, należy pamiętać, iż już w roku poprzedzającym pierwsze zastosowanie nowego standardu, jednostki zobowiązane są przedstawić ujawnienia dotyczące implementacji MSSF9. W szczególności MSR8 wymaga, aby ujawnić charakter przyszłych zmian polityki rachunkowości oraz opis oszacowanego wpływu zmian na sprawozdania finansowe jednostki, będących skutkiem zastosowania danego standardu po raz pierwszy. 

Dodatkowo Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał w 2016 oraz 2017 wytyczne co do zakresu informacji jakie spółki publiczne powinny zamieścić w sprawozdaniach finansowych na temat oszacowanego wpływu MSSF 9 w roku pierwszego zastosowania. Z wytycznych jasno wynika, iż informacja o ogólnym charakterze zmian, nie jest wystarczająca. 

Więcej:

European common enforcement priorities for 2017 IFRS financial statements 27/10/2017

Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments 10/11/2016

Możliwe konsekwencje MSSF 9 dla spółek z sektora niefinansowego

Zwiększona zmienność wyników finansowych

Zmienność wyników finansowych spowodowana jest tym, iż więcej aktywów będzie musiało zostać wycenionych do wartości godziwej z ujęciem zysków i strat z wyceny w wyniku finansowym.

Wcześniejsze rozpoznawanie strat związanych z utratą wartości należności i pożyczek, włączając należności handlowe

Spółki będą wyliczać wartość oczekiwanej straty kredytowej począwszy od pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym aktywa te zostały ujęte w księgach, nawet w przypadku, kiedy ryzyko braku spłaty danej pożyczki czy należności handlowej jest znikome.

Nowe wymogi w zakresie not/ujawnień

Dla niektórych spółek może oznaczać to zmiany w systemach IT i zdefiniowanie nowych procedur, aby zbieranie niezbędnych danych było efektywne.

Jak możemy pomóc?

Dzielimy się wiedzą na temat wymogów MSSF 9

Zapraszamy na całodzienny warsztat, podczas którego dowiesz się jak w praktyce wdrożyć MSSF 9. Podczas warsztatu z zespołem finansowym spółki omawiamy specyficzne obszary, które należy zmienić, aby zapewnić zgodność z nowym standardem.

Przeczytaj krótki artykuł o wpływie MSSF 9 na podmioty z branży niefinansowej.

Zapoznaj się ze studium przypadku, gdzie krok po kroku pokazujemy jak wdrożyć MSSF 9.

View more

Przygotowujemy dokument z podsumowaniem analizy wstępnej wpływu MSSF 9 na spółkę

Analiza wstępna to dokument zawierający ocenę, w których obszarach moga być konieczne korekty dostosowywujące do MSSF 9 i jak je najefektywniej policzyć. 

View more

Asystujemy podczas wdrożenia MSSF 9

Doradzamy w opracowaniu projektu wdrożenia, wspieramy zespół księgowy w identyfikacji różnic między aktualnie stosowanymi standardami a MSSF 9, uzupełniamy wiedzę zespołu księgowego o specyficzne dla spółki aspekty MSSF 9, przygotowujemy wzory wymaganych ujawnień, dbając o to, aby sprawozdanie nie było zbyt rozbudowane

View more

Wdrażamy aplikację pozwalającą prawidłowo zakwalifikować i wycenić aktywa finansowe spółek sektora niefinansowego

Aplikacja pozwala na szybką ocenę aktywów finansowych w celu identyfikacji metod ich wyceny zgodnie z MSSF 9 (test aktywów dłużnych - SPPI), wspiera obliczanie oczekiwanych strat dla pożyczek i należności handlowych, ustalenie wartości godziwej instrumentów dłużnych, ustalenie czy konieczna jest wycena instrumentów kapitałowych do wartości godziwej. Sprawdź nasze rozwiązanie IT - oceń swoje aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9.

Sprawdź nasze rozwiązanie IT

View more

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Obserwuj nas