MSSF 9

Instrumenty finansowe dla podmiotów niefinansowych

Wbrew powszechnemu mniemaniu, wymogi MSSF 9 musi zastosować nie tylko sektor finansowy

– w rzeczywistości każda spółka będzie musiała dokonać znaczącej zmiany w podejściu do raportowania aktywów finansowych nawet jeżeli posiada tylko proste instrumenty finansowe, takie jak należności handlowe, udzielone pożyczki, czy udziały mniejszościowe w innych jednostkach.

MSSF 9 wprowadza nowe zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

Możliwe konsekwencje MSSF 9 dla spółek z sektora niefinansowego

Zwiększona zmienność wyników finansowych

Zmienność wyników finansowych spowodowana jest tym, iż więcej aktywów będzie musiało zostać wycenionych do wartości godziwej z ujęciem zysków i strat z wyceny w wyniku finansowym.

Wcześniejsze rozpoznawanie strat związanych z utratą wartości należności i pożyczek, włączając należności handlowe

Spółki będą wyliczać wartość oczekiwanej straty kredytowej począwszy od pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym aktywa te zostały ujęte w księgach, nawet w przypadku, kiedy ryzyko braku spłaty danej pożyczki czy należności handlowej jest znikome.

Nowe wymogi w zakresie not/ujawnień

Dla niektórych spółek może oznaczać to zmiany w systemach IT i zdefiniowanie nowych procedur, aby zbieranie niezbędnych danych było efektywne.

Jak możemy pomóc?

Dzielimy się wiedzą na temat wymogów MSSF 9

Zapraszamy na całodzienny warsztat, podczas którego dowiesz się jak w praktyce wdrożyć MSSF 9. Podczas warsztatu z zespołem finansowym spółki omawiamy specyficzne obszary, które należy zmienić, aby zapewnić zgodność z nowym standardem.

Przeczytaj krótki artykuł o wpływie MSSF 9 na podmioty z branży niefinansowej.

Zapoznaj się ze studium przypadku, gdzie krok po kroku pokazujemy jak wdrożyć MSSF 9.

Przygotowujemy dokument z podsumowaniem analizy wstępnej wpływu MSSF 9 na spółkę

Analiza wstępna to dokument zawierający ocenę, w których obszarach moga być konieczne korekty dostosowywujące do MSSF 9 i jak je najefektywniej policzyć. 

 

 

Asystujemy podczas wdrożenia MSSF 9

Doradzamy w opracowaniu projektu wdrożenia, wspieramy zespół księgowy w identyfikacji różnic między aktualnie stosowanymi standardami a MSSF 9, uzupełniamy wiedzę zespołu księgowego o specyficzne dla spółki aspekty MSSF 9, przygotowujemy wzory wymaganych ujawnień, dbając o to, aby sprawozdanie nie było zbyt rozbudowane.

Wdrażamy aplikację pozwalającą prawidłowo zakwalifikować i wycenić aktywa finansowe spółek sektora niefinansowego

Aplikacja pozwala na szybką ocenę aktywów finansowych w celu identyfikacji metod ich wyceny zgodnie z MSSF 9 (test aktywów dłużnych - SPPI), wspiera obliczanie oczekiwanych strat dla pożyczek i należności handlowych, ustalenie wartości godziwej instrumentów dłużnych, ustalenie czy konieczna jest wycena instrumentów kapitałowych do wartości godziwej. Sprawdź nasze rozwiązanie IT - oceń swoje aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9.

Sprawdź nasze rozwiązanie IT

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Obserwuj nas